މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ބޯހިޔާވަހިކަން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 36
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މިހާރުވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ، ދޮރުހަރުކުރުމާއި ފުރާޅުގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާ އަދި އަލިފާން ނިވި ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓުގައި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި(100%). ސިލިން މަސައްކަތް (100%) ، ޕްލާސްޓަރިންގ (100% ނިމިފައި)، ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ ( 100% ނިމިފައި)، ޕެއިންޓީންގ މަސައްކަތް (100%) ، ޕުޓީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ޓައިލިންގ މަސައްކަތް (100%)، ކަރަންޓު އެޅުމާއި ފައިނަލް ފިކްސްޗަރސް މަސައްކަތް (100%)، ރޫފިންގ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ޕްލަންބިންގ އަދި ފައިނަލް ފިކްސްޗަރސް މަސައްކަތް (100%)، އަދި އެކްސްޓަރނަލް ބައުންޑަރީ ފާރުގެ މަސައްކަތް (100%)،ދޮރާއި ކުޑަދޮރުގެ މަސައްކަތް (95%)،ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން (75%)، ކިޗަން ކެބިނެޓް (100%)، ވީ.އޯ ރޫފިންގ ޓިންބަރ (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ2 ރޫފިންގ ޝީޓްސް (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ4 ވެލް އެކްސްޓޭންޝަން މަސައްކަތް (100%) ނިމިފައި. ވީ-އޯ3 އިންޓަރނަލް ޕަރޓިޝަން މޭސަންރީ އަދި ޕްލާސްޓަރިންގ (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ3 އިންޓަރނަލް ބީމްސް އަދި ޕެއިންޓިންގ (100% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ-450 އެމް.އެމް. ބެލްކަނީގެ ހައިވޯލް (100% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ-450 އެމް.އެމް. ބެލްކަނީގެ ވޯލް (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ ގޭބަލް ވޯލް (100% ނިމިފައި)ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ވީ-އޯ އެޑިޝަނަލް ފޭން (100% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ އިންޓަރނަލް ވޯލް ޕުޓީ (100% ނިމިފައި)، ބެލްކަނީ ރެއިލިންގ (ޖީ.އައި. އެސްއެސް) (100%) ނިމިފައި، ސިޑިއަދި ރެއިލިންގ (ޖީ.އައި. އެސްއެސް) (100% ނިމިފައި) ގެ މަސައކަތް ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
36 ޔުނިޓްސް - މޮބިލައިޒޭޝަން އޮފް ރިސޯސަސް (75% ނިމިފައި)، މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (85% ނިމިފަިއި)، ސަބް ސްރަކްޗާރ - މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (50% ނިމިފަިއި) ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)، ސައިޓް ލޭއަޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލެވެލިންގ އަދި ކޮންމެކްޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލީން ކޮންކްރީޓު އެޅުން (100%)، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ބެކް ފިލިންްގ މަސައްކަތް 100%)، މޭސަންރީ މަސައްކަތް -ބިލޯ ގްރައުންޑް ސްލެބް(100%)ކުރިއަށްދަނީއެވެ. ގްރައުންޑް ލެވެލިންގ އެންޑް ކޮންޕެކްޝަން ގްރައިންޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ،ޕްލަމްބިންގ ވާކް ބިލޯ ގްރައުޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ގްރައުންޑް ފްލޯ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް (100% ނިމިފައި)، ސުޕާރ ސްޓްރަކްޗަރ - މޭސަނަރީ ވާކް - ވިންޑޯ ލެވެލ (45% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (36% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)، ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް (28% ނިމިފައެވެ. - 64 ޔުނިޓް - ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 6.25% ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 42.50% ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ބޮލޮކް މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ޕްލާސްތަރިން މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، މޭސަމަރީ މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ޓައިލިގް - ޖެނެރަލް ފްލޯ 96% ނިމިފައި، މަލއޓި ޕާޕަސް ފްލޯ 83% ނިމިފައި، ރޫފިންގ - ރޫފިންގ ފްރޭމް މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، - ރޫފިންގ ޝީޓް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ފިނިޝިން ވާރކްސް - އިންޓީރިއަރ ވޯލް ސީލަރ މަސައްކަތް 93% ނިމިފައި، އިންޓީރިއަރ ޕެއިންޓިންގ މަސައްކަތް 12% ނިމިފައި،އެކްސްޓީރިއަރ ވޯލް ސީލަރ 93% ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއަރ ޕެއިންޓިންގ މަސައްކަތް 3% ނިމިފައި، ސީލިންގ 100% ނިމިފައި، ޖިޕްސަމް 96% ނިމިފައި، އަސްކަނި 85% ނިމިފައި، ސްލައިޑިންގް ދޮރު 70% ނިމިފައި، ވިންޑޯ 58% ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޕްލާސްޓަރިންގ 100 ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، ޝޯޓް ކޮލަމް ކޮންކްރީޓް ގެ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. 100 ޔުނިޓްގެ ޓްރަސެސް ފިކްސިންގ އަދި ފެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރޫފިން މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމް އާއި ހިސާބަށް) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް އަދި މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމްއަށް ވުރެ މަތި) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. ޕްލަންބިނގް ސުވަރ ލައިން ޕްރޮވިޝަން ޕައިޕް ފިޓިންގ100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް (ވޯލް ކަޓިންގ އަދި ފްލެކްސިބަލް ޕައިޕް ފިޓިންގ) 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ގްރައުންޑް ސްލެބް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ޓައިލް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި) އަދި ފާހަނާ ޓާއިލް (75% ޔުނިޓް ނިމިފައި) ޖެހުން ކުރިއަށްދަނީ. ބެކް ފިލިންގ މަސައްކަތް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އިންޓާނަލް އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގ ގެ މަސައްކަތް(95% ނިމިފައި)، ދޮރުގެ މަސައްކަތް (38% ނިމިފައި) އެލުމިނިއަމް ވިންޑޯރ (%94 ނިމިފައި)، ޓޮއިލެޓް ފިޓިންގްސް (36% ނިމިފައި)، ބަދިގެ ސިންކް(40% ނިމިފައި)، ވޯޓާރ ޕަންޕް (100% ނިމިފައި)، އޯވަރ ހެޑް ޓޭންކް(100% ނިމިފައި)، އިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިންގ (92 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ބޮކްސް (68% ނިމިފައި)،ލައިޓް އެންޑް ފޭން (40% ނިމިފައި)،ސޮކެޓް އަދި ސްވިޗް މަސައްކަތް (%32 ނިމިފައި) ވޯލް ޕުޓީ (52 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އަދި ބައުންޑަރީ ފާރު މަސައްކަތް (16 ޔުނިޓް ނިމިފައި)،ބަދިގެ ކެބިނެޓް(40% ނިމިފައި) ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 70 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 70 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 100 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި،96 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 95 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ޕްލާސްޓަރިންގ މަސައްކަތް 57 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ވަޔަރިންގ 81 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ޕުޓީ 83 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 85 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އިންޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑް މަސައްކަތް 75 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 30 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑްފިކްސިންގ މަސައްކަތް 30 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ފާހާނާ ވޯލް ޓައިލް ވޯކް 70 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ޓައިލް ވޯކް 70 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވޯޓާ ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 75 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވެލެންސް ބޯޑް އަދި ގަޓަރ 25 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ޑިޒައިން ޕްރޮސެސްގައި 2. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެއްޓޭނެ 3. ކުރެހުން އަދި މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހަދާ ނިމިފައި - ތަކެތި ނަގައިގެން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި 24 ޖޫން 2021 - ބާޒާރުން މެޓީރިއަލްސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓްގައި މޮބަލައިޒް ވެފައި 100%
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލްކޯ ޓަވާރސްގެ ނުނިމި ހުރިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް 30 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީވޯޓަރިނގް (%51.6)، އެކްސްކަވޭޝަން (%44.5)، ލީން ކޮންކްރީޓު (%48)، ބެކްފިލިންގ (43%)، ޕޮލިތީން މެމްބްރޭން އާއި އެކު ޑޭމްޕް ޕްރޫފިނގް (%18)، ފައުންޑޭޝަން ބީމް (24.19%)، ސްޓީލް ޑީފޯމްޑް ބާރސް (%25.76)، ފޯމް މަސައްކަތް (%27.53)، 150އެމް.އެމް. ސޮލިޑް މޭސަންރީ ފާރު (5.39%) އަދި 400އެމް.އެމް. ސޮލިޑް މޭސަންރީ ފާރު (3.59) ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރ ގައި ފަށާގޮތަށް ނިންމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތުގައިއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
3 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 2 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބެނެފިޝަރީއާ ހަވާލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިވަގުތު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލޭގެ 704 ގެ ތެރެއިން 2 ޔުނިޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގެ ގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގއ. ވިލިންގިލި (52) މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރުން ކުރިއަށްދަނީއެވެ. ގދ. ތިނަދޫ ގެ ހުރިހާ 20 ޔުނިޓްގެ މަރާމާތުފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ 48 ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ 43 ޔުނިޓް ގެ ފައިސާއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ 264 ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތީ 34 ޔުނިޓް ގެ ފައިސާއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުވައްމުލަކުގެ 200 ގެ ތެރެއިން 1 ޔުނިޓް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގެ ގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ބ. ތުޅާދޫގެ 50 ޔުނިޓްގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ގދ. ހޯންޑެއްދޫ (40 ޔުނިޓް)، ގދ. މަޑަވެލީގެ (22 ޔުނިޓް)، އަދި ގދ. ގައްދޫ (50 ޔުނިޓް) ގެ ހުރިހާ ޔުނިޓްތަކެއްގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ.ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަށް ފެނާއި ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރ ގައި ފަށާގޮތަށް ނިންމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރިހާ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް