މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދި މައިގްރޭޝަން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 6
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން