މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދި މައިގްރޭޝަން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 5
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް އެވާރޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން