މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ޒުވާނުން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 44
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2021 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންގޮސް 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 24 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޢިމާރާތް ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: 2A Company Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,769,741.15 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ 19 މެއި 2022 ގައި އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުފަށައި ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން 23 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ވަނީ ނޯޓިސްދީފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި 18 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް - ޖަނަވަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓާއި ހަވާލުވެ މަސައްކަތް ނުފަށައިފި ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަލް އަމީން އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,312,774.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބެޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރ 2022 ގައި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 30 އޭޕްރިލް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓޫ އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,934,542.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %40 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ : ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުވާތީ، މި މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ރިވައިޒްކޮށް 28 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބިޑް ނަގައި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ - ނަމަވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަށް ބޮޑުކަމަށް ވާތީ އަގުތަށް އަލުން ރިވައިޒްކޮށްފައި އަދި ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ - އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
22 ޖުލައި 2020 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުރި އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް، 30 ޖޫން 2021ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެދެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ 26 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓު ޓަމިނޭޓްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރިން ކުރެވުނު 2 އިއުލާން އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކޮށްފައި. - ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް އިއުލާނުކުރުމަށް ކައުންސިލްއާ ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފަށައި ސްޓްރަކްޗަރ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. މަޝްރޫޢު 10% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް އަގު: 4,204,485.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢު 15% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,950,886.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު، ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އިޢުލާން ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 16 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސޮއިކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ސައިޓް ހަވާލުކޮށް. - ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ޖިމް ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. އައިސް ބާރތް ފެސިލިޓީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓާގައި މަސައްކަތް ޢިޢުލާންކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ކުއަރޓަރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް