މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 73
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ޑިޒައިން ނިމިފައި - މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް: - ވޯޑް 1 ރެކްރިއޭޝަން ރޫމްއާއި ސްޓާފް ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށް ރެކްރިއޭޝަން ރޫމް ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ވޯޑް 3 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮކިއުމަންޓް/ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި - BML ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޒަމާނީ ބަދިގެއެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ވޯޑު 7 މަރާމާތުކުރުމާއި، ލައިބްރަރީ މަރާމާތުކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް: - ވޯޑް 2 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (PSIP) - ވޯޑް 5 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (STELCO CSR) - ވޯޑް 6 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (PSIP)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިސެންބަރުމަހު ފަހުކޮޅު ބޮޑު ހިލައާއި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މެޓީރިއަލް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައި. - 4 ލޭން ލިންކްރޯޑަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 5 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ފަށާފައި. - ހިތަދޫ ސަރަހައްދުގައި ހިއްކުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައިވާ 3 ރިސޯޓް ތެރެއިން 1 ރިސޯޓުގެ ބަންޑްވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދަނީ - މޭ 2023 ގައި ޑްރެޖަރ މޮބިލައިޒްކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ އީއައިއޭ މަސަކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޯޒްވޭ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. މޮބިލައިޒްވެފައި. ޑިޒައިން ފައިލަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޑިޒައިނަށް ކޮމެންޓްތައް ފޮނުވާފައި. ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށް ފެބުރުވަރީ 2023ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 2023 ގެ 3 ވަނަ ކުއަރޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA ފާސްވެފައި - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ހެކްޓަރ - އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި - މަހާ ޖައްރާފުގެ ޝެޑިއުލްއަށް ބަލައި 2023 ގެ ޖޫންގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް އަކީ އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 75,345,322.58 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުރަތަމަ ބަޖެޓުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް. ނަމަވެސް ފަހުން މި ކޯޑުގެ ދަށުން އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްޓް އެޅުމަށް ޓެންޑަރކޮށް ލިބިފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުވުމުން އަގު ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ދެ ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 25.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ފޭސް 1 ގެ ދަށުން 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިމިފައި އަދި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %12 ނިމިފައި - ފޭސް 2 ގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މާރިޗު/އޭޕްރީލް 2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %28 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ޑިސެންބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްކްޓްގެ އަގު: 123,960,847.77 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު(ވޭރިއޭޝަނާއެކު): 85،046،821.00 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 15 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން ނިމުނު ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޖޫން 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 143,111,776.6 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 71،320،248.79 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 13 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް 2 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި - ސޭންޑް ބަންޑުގެ މަސައްކަތް %95 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ %22 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - 2023 ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ހިއްކަން ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު:71,250,813.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ލަފާކުރަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރަނީ އޭޕްރިލް 2023. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ހިއްކުމާއި އަދި އެއަރޕޯޓް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ވަނީ ފެށިފައި - އީ.އައި.އޭ 16 މެއި 2022 ގައި ނިމިފައި - ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި (%20 މަސައްކަތް ނިމިފައި). ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، މިގޮތުން ބަންޑް ވޯކްސް ކުރިއަށްދަނީ (ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ - ޖައްރާފާ 4 24 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކުރެވިފައި) - އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް، ފަޔަރ ޕޮންޑުގެ ޝަޓަރިންގ އާއި ބަންޑްވޯލްގެ މަސައްކަތް - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %15 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މުޅި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 18 ޖޫން 2024 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 451,615,528.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ޕްލޭންކޮށްފައިވަނީ 9.2 ހެކްޓަރގެ ބިން ހިއްކުމަށް. ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ - މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރާ ކޭޕްސައިޓްގެ އެއް އެކޮމޭޑޭޝަން ބްލޮކް ހެދުމުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 20 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މަސައްކަތުގެ %80 ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,183,224.79 ރުފިޔާ - އިތުރު އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 2 އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައި. 10 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ - މިހާރު ހުރި ދެ އިމާރާތުގެ އެސެސްމެންޓްއެއް ހެދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާފ ކުރިއަށްދަނީ. - 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގެ އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކ. މާފުށި ބިންހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި (25 ހެކްޓަރުގެ ބިން) - ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ މަސައްކަތް 27 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި - ޕިކްނިކްއައިލެންޑް ގައި ހިމެނެނީ 02 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މާފުށްޓާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ބްރިޖްއަކުން ގުޅާލުމަށް ޖިއޯ ޓެކްނިކަލް ސާރވޭގެ ދަށުން ބޯރހޯލް ތޮރުފުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ސައިޓަށް ގެންގޮސް މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި (29 ޖަނަވަރީ 2023 - 2 ފެބްރުވަރީ) ގައި އެ ރަށަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ސަރވޭއާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިން ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ބުރިޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ޗެނެލް 2، ހާބަރ 1 އަދި 2، ބީޗް އަދި ޝޯރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ކޮންވެންޝަން ސެންޓާ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 އޮގަސްޓް 2019 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓޫ.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2021 މޭ ގައި ނިމިފައި. އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2019 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ހަވާލުވެފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
6 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. - ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢު އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 15 އޮގަސްޓް 2019 ނިމިފައި އަދި ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ހަވާލުވެފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައި. - ހިއްކި ބިމުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން: - 833 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލަގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި، 375 މީޓަރުގެ ބަޑުހިލައިގެ ބްރޭކްވޯޓަރ ޖަހައި، 180 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން އަދި 345 މީޓަރުގެ ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 185,529,343.09ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންހިއްކުން - EIAގެ ފުރަތަމަބައި EPA އަށް ސަބްމިޓްކޮށްފައި. އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި. (އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި). - މަޝްރޫޢު ގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ .ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން 2023 އަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 165,092,181.03 ރުފިޔާ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި. ބުޑުތައް އަޅާ ނިމި ތަނބުތައް އެޅުމާއި ބެކްފިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަސައްކަތް %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސޮލިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,907,028.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 9 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިޢުލާނުކޮށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލުން ވަނީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ފައިނަލްކޮށް ފޮނުވާފައި - އިމާރާތް އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި މަޝްރޫއުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓްތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކްއާޓަރއަށް ޕްލޭން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 16 މެއި 2022ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންކްރިޓް ސްލެބް އަޅާ ނިމި، އެކްސްޓާރނަލް މޭސަންރީ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އިންޓާރނަލް ޕާޓިޝަން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ