މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 43
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތްކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހދ.ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިީގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި (ގާތްގަޑަކަށް 6423.55 އަކަ މީޓަރު ނުވަތަ 69142.52 އަކަފޫޓް )ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި މިމަޝްރޫޢު ،އަންސޮލިސިޓަޑް ޕްރޮޕޯސަލްސް ޕޮލިސީ ( ޔޫއެސްޕީ) ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެނދިޔުމަށް ކުރިން ރޭވިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އެގޮތަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ޖުލައިގައި އިއުލާންކުރެވުނެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ސަބްމިޓްކޮށްފައިވަނީކޮށް، ކޮންސެޕްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ހިމަނަން ބޭނުންވާތީ، އިއުލާން ބާތިލް ކުރައްވާ 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާން ކުރެވުނެވެ. ބިޑް ސަބްމިޝަން އޮތީ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައެވެ. ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހެދުމަށް 6 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރުމަށްޓަކައި 29 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާޕްޓަށް ކޮމެންކުރުމަށްފަހު 4 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ރިޔަން ކޮމްޕެނީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓުގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 7 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެވެ. ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް ކޮމެންޓކުރުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ކުރެވުނު ދެވަނަ ޑްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކޮންސެޕްޓް ނިމިފައި ހުޅުމާލޭ ޖަލު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ ހެދުަމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައި. ކޮންސެޕްޓް ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގު 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްޓީލާ ގޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްތައް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޫފްބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައި. - ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން BOQ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ހަދާނިމުމުން ކައުންސިލް އާ ޙިއްސާކުރާނެކަމަށް. - ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފްތާގައި (15-19 ވަނަ ހަފްތާ) ގައި ކައުންސިލުން އިޢުލާންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ދޮރުތައް ހަރުކޮށް ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Mims Pvt Ltd
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ފައިނަލް ކުރެވި، ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ އާއި، ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިނުވޭ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީވެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މުޥައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވާގޮތަށް ރާވައި، މަސައްކަތަޢް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް 2،3،4 މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ ޔުނިޓްގެ ފާހާނާތަކުގެ ފާރުތައް އުސްކުރުމާ އަދި ފާހާނާތަކުގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުމުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ މަސައްތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމުން، މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވޭ. - 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1 ވޮޗް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ %60 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ޖަނަވަރީގެ ނިޔަލަށް . ކޮންޓްރެކްޓަރ: Elavaru Maldives Pvt. Ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,782,571.25 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި. - ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 168 ދަގަނޑު އެނދުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަރުކޮށްފައިވަނީ 80 އެނދު އޭގެފަހުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އަދި ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވޭ. - 2023 ފެބްރުވަރީގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއިމާރާތް ވަނީ ރަސްމީކޮށް 3 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ހުޅުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ރޫފްބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %29 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 11 މާރިޗު 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: S.A Builders Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,835,019.34 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑު ހުޅުވުން 26 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަދުވަހު ޢިމާރާތް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިން ހަމަޖެހި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީފައި. - ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ޕެޑް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %5 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 24 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޮރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,997,113.84 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %80 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ފެބުރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމޭން މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,921,880.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިކައަމަންޓް ފައިނަލަންކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ބިން ފައިނަލް ވުމުން ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތަކާއި، ބީއޯކިއު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޙަވާލުކުރި ގެޑޯގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގއާއި އެއްގޮތަށް، ފައިނަލް ޑްރޯވިންގ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިޔަ، އަދި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިން ފާސްކުރުމަށް އެޗްޑީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން، ހުށަހެޅި ބިޑްތައް، ޓެންޑަރބޯޑުން ބާޠިލްކުރުމާގުޅިގެން، އަލުން ޓެންޑަރކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އޮތްކަމަށް، ޓެންޑަރ ބޯޑުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ ސީލިންގ ކުރުމާއި، ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއިއެކު ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހިތަދޫން ހަމަޖެހިފައި.. ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ ތިނަދޫން 10000 އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދ. ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިންރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުކުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޅ. ހިންނަވަރުން 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 21 ޖުލައި ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައި ޅ. ހިންނަވަރުން ބިން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ވަނީ ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް