މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމާތު ނެގެހެއްޓުމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމް އިޞްލާޙުކުރުން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 27
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިފަ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއު އަލުންެ ދެބަޔަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި. އެ ގޮތުން ކުލާސް ރޫމް އިމާރާތް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައި. ކުލާސްރޫމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން ޢިއުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢު ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ އާއި ސޯސަލް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު.. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި ޢީއައި.އޭ އަދި އެސްއައި އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި 17 ޑިސެންބަރުގައި ބިޑް ސަބްމިޝަން އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ އޭ.އައި.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކާއެކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓާރމް އޮފް ރެފަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް 8 ފެބްރުވަރީ ގައި އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އީއައިއޭ ހެދުމާބެހޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން 23 ފެބްރުވަރީ ގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް ، ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން އެވެ. އީޕީއޭއިން ޓީ.އޯ.އާރު އެޕްރޫވްކޮށް ނޭކުރަންދޫ ޖަލު ސަރަހައްދުގެ އީއައި ހެދުމުގެ ހުއްދަ 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި -އީޕީއޭއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އީއައިއޭ ހެދުމަާބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އަދި ވޯޓަރ ސްލިއުޝަންއެކު 11:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު -އީ.އައި.އޭ ހަދަމުން ދިޔައިރު ދިމާވި ކަމާގުޅިގެން 22 މާރިޗް 2021 މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މިބައްދަލުވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އީ.ޕީ.އޭ ، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ، ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް އަދި ހދ.ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ހަދާސަރަހައްދަށް ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގަސްތައް ނާރާގޮތަށް އީ.ޕީއޭ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނެވެ. އީ.ޕީ.އޭ އިން އެންމެފަހުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި އަދި އޭއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުނު ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނުން އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ނިންމައި އީޕީއޭ ގެ އެޕްރޫވަލް 16 މެއި 2021 ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަރަހައްދަށް ފަހުން އިތުރުކުރެވުނު ބައިގައި ހުރި ރުއްގަހަށް 16 މާރިޗް 2021 ގައިވަނީ ބަދަލުދެވިފައެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓަރިއަލް ޖަލާއި އިންވެގެ އޮންނަ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގުގެ އިންޖަހައި ފާހަގަކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޖޫން 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި.. ޝަޢުގުވެވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 6 ޖުލައިގައި 7 ޖުލައިގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން، 14 ޖުލައިގައި ބިޑް ސަބްމިޓްކުރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބްމިޓްނުކުރައްވާތީ އަލުން އައުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި ޖަލާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގު އިންފާހަގަކޮށް މަގުސާފުކުރުމާއި އުތުރުފަރާތު އިންފާރު ރާނާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 5 އޯގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވިފައި ބިޑްސަބްމިޓްކުރުން 19 އޮގަސްޓް 2021 އާއި 22 އޮގަސްޓް 2021 ގައި މަގުސާފުކުރުމާއި އިންވަކުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް 3 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަލުއްވާފައިވެއެވެ. ބިޑް ޕްރޮސެސިންގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި ޖަލުގެ އިންފާރު ހަދާދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުންނާއި ޖަލު ހެދުމުގެ ބައެއް ބަދަލުތަކެއް އައިފައިވާތީ އިޢުލާން ކެންސަލްކޮށްލައި އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ރޭވިފައި - ހދ. ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ހެދުމަށް 24 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު އަދި ނަންނޯޓް ކުރައްވާފައިވާ 2 ފަރާތަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓް މެއިލް ކުރެވިފައިއެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން ޕާޓީއެއް ވަނީ ހޮވާފައި އަދި އެގްރީމަންޓްގެ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ޓެންޑަށް ކުރުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރ ރިކުއެސްޓް ފޯމު އާއި އިތުރު ޑޮކިއުމަންޓްސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ ފޮނުވާފައި 6 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި 2 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައި، ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަން ހެދުމުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތައް އެގްރީމަންޓް ގައި 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 3 ފަރާތަކުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ މަގަށް އަރާ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިީގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ހުޅުމާލޭޖަލުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތައް މިހާރު ކުރަހަމުންދަނީ ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް 8 ޖުލައި 2021 ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު ބިޑް ސަބްމިޝަން 8 އޮގަސްޓްގައި ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދިނުމަށް 4 ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ބިޑް ޕްރޮސެސިންމަސައްކަތްކަތުގައި ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލެއްއައިގެން ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްލައި އަލުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި 5 ސެޕްޓްނަބަރ 2021 ގައި 3 ފަރާތަކުން ބިޑްވަނީ ސަބްމިޓްކޮށްފައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. އެގްރީމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ދަނީ ހުޅިމާލެގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮމްޕްލެކްސް ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް 6 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވުނު
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ފްލޯ ސްކުރީޑް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ހައިޑްރޭނިކް އެންޑް ޑްރޭން މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި އިލެކްރިކް އިންސްޓަލޭޝަން މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ވަށާފާރުގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްސްޓާނަލް ރޫފިންގ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްޓަރާ މަސައްކަތް %100 މިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން 2 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާރވިސްއާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައި މިއިމާރާތް ވަނީ ރަސްމީކޮން 3 ފެބްރުވަރީ ގައި ހުޅުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާދިނުމަށް ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ވާފައިސާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިދާރީ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރޭވިފައި ކޮންސެޕްޓްގެ ޑްރާޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންއަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ހަދާ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރަމުންދަނީ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމި، ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކޮނުމަށްޓަކައި، ރޯނު ދެމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައަށް ދާކަމަށް، ބިންސާފުކުރުމުން، ބިމުގެ ލެވެލްގެ މައްސަލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، އެކަން ހައްލުކޮކުރެވިފައިވާތީ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ އެންގިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކޮލަމްތައް ކޮންކްރިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތަކާއި، ބީއޯކިއު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ވަނީ ގެޑޯރ އާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިކައަމަންޓް ފައިނަލަންކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ބިން ފައިނަލް ވުމުން ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ނިންމައި، މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވެ، ފުރަބަންދަށް ދިއުމާގުޅިގެން، މަޝްރޫއު ޙަވާލުކުރުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 12 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އަންގަވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑާ19 އާއި ގުޅިގެން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރިވައިޒް ކުރެއްވުމަށްފަހު، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްވަނީ އުނިކުރަށްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 300،000.00 (ތިންލައްކަރުފިޔާ) 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކޮށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 މާރިޗު 2021 ގައި ގެޑޯރ ކޮންސަލްޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް މިހާރުވަނީ ކޮންސެޕް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވް ކުރެވިފައެވެ. މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ޑީޓެއިލްސް ޑްރޯވިންގ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ނިންމައި، މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވެ، ފުރަބަންދަށް ދިއުމާގުޅިގެން، މަޝްރޫއު ޙަވާލުކުރުން ވަނީ ލަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން 12 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އަންގަވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑާ19 އާއި ގުޅިގެން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރިވައިޒް ކުރެއްވުމަށްފަހު، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓްވަނީ އުނިކުރަށްވާފައެވެ. ނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 300،000.00 (ތިންލައްކަރުފިޔާ) 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ލިބިފައެވެ. މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކ. ހުރާ ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށް، ބިޑްތައް ލިބި އިވިލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން އަޅާ ނިމި ކޮލަމުންތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމައް ތައްޔާރުވަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއިއެކު ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދ. ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިންރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުކުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ ތިނަދޫން 10000 އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހިތަދޫން ހަމަޖެހިފައި.. ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޅ. ހިންނަވަރުން 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 21 ޖުލައި ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައި ޅ. ހިންނަވަރުން ބިން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ވަނީ ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށްނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް