މަޝްރޫއުތައް

ދާއިރާ: ޞިއްޙަތު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 215
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް އެޅުމަށް ވަނީ ޢިއުލާންކޮށްފައި. ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށް 9 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'- ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޯޓިކޯ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,502,381.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'- ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯއާއި ގަރާޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި އެކްސް ޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޯޓިކޯ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,502,381.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުވަރީ 2023ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SA Builders ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 3,926,327.34ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓީޓީ ނިމި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ BoQ ނިމިފައި އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށްފައި - ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި ކޮލިފިކޭޝަން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައި. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކައުންސިލާއި ޙަވާލު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. - މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަލުން ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަދި 2023 ގެ Q1 ގައި އިޢްލާން ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓީޓީ ނިމި ޓެންޑަރ ކޮށްފައި - ބިޑް ހުޅުވުން 16 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި 3 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނަގާފައި. އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޕާރފޯމްކޮށްފައިނުވާތީ ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައި އަދި އެޢިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެހެން ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ރޫފިންގ އަދި މެސެނަރީ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތް - މަޝްރޫޢުގެ %85 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Samaalu Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,672,229.84 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކޮންޓްރެކްޓަރވަނީ ކައުންސިލް އާ 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ހަވާލުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކި ކުރެވި އެޢިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެވޯޑް ކޮށްފައި އަދި އެއްބަސްވުމުގައި 19 މޭ 2022 ގައި ސޮއިކޮށްފައި - މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް, ނަމަވެސް މެޓީރިއަލްސް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނާތީ ޑިލޭވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ %98 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Saushan Contractor ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,416,120.59 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10 އޮގަސްޓް 2019 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް މާރިޗު 2021 ގައި ނިމިފައި - މިތަނުގައި 450 ކޭ.ވީ.އޭގެ ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރ އާއި ސިންކްރޮނައިޒް ޕެނަލް ބޯޑު ބަހައްޓުމާއި، ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، ޑެންޓަލް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ނިއު ވިންގ (ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް) - އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އެލިއާގެ ފަރާތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަދި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ 29 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ވަނީ ޢިމާރާތް ހަވާލުކޮށްފައި - ނިއު ވިންގުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ އީ.އާރ، ރޭޑިއޮލޮޖީ، ލެބް، ތިއޭޓަރ، ސީ.އެސް.އެސް އަދި 10 ކޮޓަރީގެ ޕްރައިވެޓް ވޯޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Alia Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 72,190,246.91 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މެންޓަލް ހެލްތް އިމާރާތްކުރުމަށް 25 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި އަދި މަސައްކަތް 119 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދީފައި - ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (އޮފީސް ފަރްނީޗަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަތަކެތި) ޕްރޮކިޔަރކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސައުޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,271,273.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަންޑް ސޯސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Raiser pvt ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,379,796.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ. (ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާ - މިސަރުކާރުގައި ނިންމާފައި)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- DPR ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންޓު ނެގުމުގެ ޓެންޑަރކޮށް 10 އޮކްޓޯބަރުގައި ބިޑްތައް ނަގައި، އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި OCTAVO Solutions Pvt Ltd (OSPL) 27ނޮވެންބަރުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. އަދި ސައިޓް ވިސިޓްކޮށްފައި. އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓް ލިބިފައި. - DPRގެ މަސައްކަތް ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި، އިމާރާތުގެ ކަރަންޓު ފިކްޗަރސް ގަތުމަށް ޓެންޑަރކޮށްފައި. ކަރަންޓު ފިކްޗަރސް . ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މެޝިނަރީޒް އިންސްޓޯލްކުރުމަށް STO އާއެކު ކޮންޓެރެކްޓުކޮށްފައި. މާރޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އޯޒޯން ބިލްޑަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 447,042.81 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %40 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ފެބުރުއަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކޯލްޑް ސްޓޯރ އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ފެބުރުއަރީ މަހު ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. މަޝްރޫއު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 30 އޭޕްރީލް 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އޯޒޯން ބިލްޑަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 406,550.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %60 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫއު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 15 ފެބުރުއަރީ 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އޯޒޯން ބިލްޑަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 585,035.50 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
(20,000 - 10,000 ލީޓަރުގެ ސްޓޯރޭޖް) އަލުން އަގުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ފެބުރުއަރީ 2023 ގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- Deutsche Bank ގެ ފަންޑުގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އައު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް HOMT Espana އާއެކު 6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 ގައި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. HOMT އިން އީ.ސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި، ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ އެޕްރޫވްކޮށްފައި. - އެގްރިމަންޓް AG އަށް ފޮނުވާފައި، ފިނޭންސް އަދި AG ގެ ކޮމެންޓާއެކު HOMT އަށް 15 ޖަނަވަރީގައި އެގްރިމަންޓް ފޮނުވާފައި. - މި ކޮމެންޓްތަކަށް އެއްބަސް ވާނަމަ ޖަނަވަރީ 22-26 ގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. އެގްޒިސްޓިން އިމާރާތް - ޑެންޓަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ފެނަކައިން ނިންމާ STO އިން އިކުއިޕްމަންޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި އަލުން ރިޓެންޑަރކޮށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑްތައް ވަނީ ނަގާފައި - 26 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން އިވެލުއޭޝަން ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފެބްރުއާރި މަހު ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 7 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ 95% މަސައްކަތުގެ ވަނީ ނިމިފައި. - އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު ބައެއް ކުދި ކުދި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 10 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި - ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި، 2023 ފެބުރުވަރީގައި ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި، ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓްންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަރާމާތުތައް 2022ގައި ވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,958,171.47 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2 ފަހަރަކަށް އިއުލާނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ، 25 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށް، ބިޑް ނަގާފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި. - އެވޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ހެލްތް ސެންޓަރ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ، ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓްކޮށް، މިނިސްޓްރީން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް، އެވޯޑްކޮށްފައި. 25 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ހެލްތް ސެންޓަރ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ، ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓްކޮށް، މިނިސްޓްރީން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް، އެވޯޑްކޮށްފައި. 25 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ލެބޯޓްރީގެ: ރޫފްބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ހެލްޓް ސެންޓަރ އިމާރާތް: ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ (މި އޮފީސް އިމާރާތުގައި ގަރާޖް، އޮފިސް، ކައުންސިލިންގ ރޫމް، ލޯންޑްރީ، ކޮންފަރަންސް ހޯލް އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް ހިމެނޭނެ) ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 2023 މާރިޗު ނިޔަލަށް. - މަޝްރޫޢުގެ %30 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ރައިސަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,812,889.2 ރުފިޔާ (ކުރިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށް، މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ލެބޯޓްރީގެ: ރޫފްބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ހެލްޓް ސެންޓަރ އިމާރާތް: ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ (މި އޮފީސް އިމާރާތުގައި ގަރާޖް، އޮފިސް، ކައުންސިލިންގ ރޫމް، ލޯންޑްރީ، ކޮންފަރަންސް ހޯލް އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓް ހިމެނޭނެ) ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 2023 މާރިޗު ނިޔަލަށް. - މަޝްރޫޢުގެ %30 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ރައިސަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,812,889.2 ރުފިޔާ (ކުރިން ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށް، މިހާރު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފަންޑިންގ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހޮސްޕިޓަލް އައުޢިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް އަދި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހޮސްޕިޓަލުގެ 14 ކޮންސަލްޓިންގ ރޫމް ހިމެނޭ އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިޔާއަކާއި، 2 ލޭބަރ ސޫޓް ހިމެނޭ ލޭބަރ ރޫމް އަކާއި، އެން.އައި.ސީ.ޔޫ، 4 ޕްރައިވެޓް ރޫމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލޭބަރ ސޫޓް މިހާރު ވަގުތީގޮތުން، ER ބޭނުން ކުރަމުންދާކަމަށް. - އައު OPD އިމާރާތައް ޚިދުމަތްތައް 29 ސެޕްޓެންބަރގައި ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، 8 OPDގެ ޙިދުމަތް ފަށާފައި. (ބާކީ ހުރި ރޫމް ތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުން 2023 2 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ފެށޭނެކަމަށް) - އައު ޑެންޓަރ ރޫމް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 6 ނޮވެންބަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައި. ޑެންޓަރ ޚިދުމަތް އައު ރޫމް އަށް ބަދަލުކޮށް، ބައު އިމާރާތުގެ ޑެންޓަލް އަދި ޕިޒިއޯ ތެރަޕީ ރޫމް، ICU އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 2020ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މަލްޓި ޓަސްކިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,098,396.64 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް 17 އޯގަސްޓް 2021ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 5,432,786.05 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- Deutsche Bank ގެ ފަންޑުގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އައު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް HOMT Espana އާއެކު 6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 ގައި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. - 15 ޖަނަވަރީގައި އެގްރިމަންޓް HOMT އަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބިޑް ނެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް - ކޮންޓްރެކްޓު އަގު: 3,994,346.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. 26 ޖަނަވަރީއަށް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
4 ޑިސެމްބަރ 2019 ގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކޮށްފައި ބިޑް ތައް ވަނީ 2 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ނަގާފައި. ބިޑް - އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން އެޕްރޫވަލް މިނިސްޓްރީން ލިބިފައި. ޑީޓެއިލް ޑްރޮއިންގ އަދި ބީ.އޯ.ކިއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 26 ޖަނަވަރީއަށް ބީ.އޯ.ކިއު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހޮސްޕިޓަލް އައުޢިމާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް އަދި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެގްރިމެންޓުގައި 8 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ސޮއިކޮށްފައި. - އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމާއި ކާޑިއެކް ރޫމް އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ، މިތަނުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ނުނިމިހުރީ ކިއު ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް، ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އީއާރު ގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ އޯޕީޑީ އޭރިޔާގެ މަސައްކަތް ނިމި ޚިދުމަތް އެތަނަށް ބަދަލު ކޮށް މިހާރުގެ އޯޕީޑީ އޭރިޔާ ހުސް ކުރެވިގެން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 3 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ( އައިސީ،ޔޫ އަދި ވޯޑުގެ) މަސައްކަތް ނިމި އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައި. އިމާރާތް ހަވާލުކޮށްފައި. (ވޯޑު އޭރިއާ ބޭނުންކުރަމުންދޭ). އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް ޑިފެކްޓްސް ރަނގަޅުކޮށްފައި. - މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ލޯންޑްރީ، ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑް، CT، މެމޮގްރަފީ، MRI ގެ މަސައްކަތާއި ގިނަ މަރާމާތުތަކެއްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 އޮކްޓޫބަރ 2019 ގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ޓެންޑަރކޮށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނެގުންމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ނޯޓިސް ދެވި ކޮންޓްރެކްޓް ޓާރމިނޭޓް ކުރެވިފައި. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޯށް އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ކުރެވި މަސަތްކަތް ހަވާލުކުރެވި ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މެޝިނަރީ އިންސްޓަލޭޝަން އަދި ސިވިލް މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވި، މުދަލަށް އޯޑަރުކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭސްމެންޓުގެ ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކަރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލިފްޓު ސްޓީލްގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވިފައި.ލިފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.އޯޑިއޯ މެޓްރީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ރޫމްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް މެޑް ޓެކް އަށް ހަވާލު ކުރެވިފައި. ފަޔަރ ސިސްޓަމްގެ އާކުރުމާއި އަދި ރިޕެއަރ މަސައްކަތް ޓެންޑަަރ ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި، ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތާއި މެޝިނަރީ ގެނައުމާއި އިންސްޓްލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔަލަ ވިންގް ކޮޓަރިތަކުގެ ސީލިންގ މަސައްކަތް 'ޑިއިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް' އެވޯޑްކޮށްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 2ގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް 'މަޒެލް'އަށް އެވޯޑުކުރެވިފައި މެންޓަލް ވޯޑް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޒެލް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިތަނުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުިރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ، މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 20 ޖުލައިގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާޜާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ޕޯރޓިކޯ އާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް ލިބުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ހިމެނޭ. މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 4 އޮގަސްޓުގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތެއް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި، އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޙަވާލު ކުރެވި ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެންޑަރ ކޮށް 15 އޮގަސްޓުގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިިޓަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 21 މާރޗް ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް ލިބުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ހިމެނޭ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވަށާފާރު ރޭނުމާއި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމަށް އިޢްލާން ކޮށް ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާފގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒޯން 2 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުސް ހެދުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޯލް ސެންޓަރ ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންގެންދާ ޞިއްޙި ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ގޮތުން 5 ކޮންސަލްޓިންގ ރޫމާއި، ލެބޯރެޓަރީ އާއި، ޕީ.ސީ.އާރު ލެބާއި، ފިޒިއޯތެރަޕީ އާއި ވެއިިޓިންގ އޭރިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައު ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިދެތަން މަރާމާތު ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައުޢިމރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ވާށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 15 އޮގަސްޓުގައި ބިޑު ހުޅުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 18 އޮގަސްޓުގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރާ ބިމުގައި ހުރި ކުރީގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒު ތެޅުމާއި ބިން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކޮށް ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކޮށްފައި ނުވާތީ އަލުން ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް އެޅުމަސް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 23 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކ. ގުރައިދޫގައި އައު ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތް ކުރުން. ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޅާނެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގައި ދެންނެވިފައި، މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޓާރމިނޭޓް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެތްލެބް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އޭ.އީ.އެޗް ގެ ފަރާތުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި، ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމަާރާތުގެ ބަދަލުގައި ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގައި ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބަދަލުގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކުރުން އައު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ބަދަލުގައި އައު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަކީ ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މިބައަޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި މައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެވެ. މިފެސިލިޓީގައި ޖުމްލަ 285 އެދު ހުންނާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އައި.ސީ.ޔޫ އެދުވެސް ހިމެނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއީ ކޮވިޑް19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން މާލޭގައި ފެށި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިބައްޔަށް ފައްސިވަމުން ދިއުމާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހިފައިވާތީ އެފަރާތްތައް އައިސޮލޭޓްކޮށް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ގާއިމުކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ނިމުމުން މިތަން ލޭބަރ އެކަމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތެއްގެ ބަދަލުގައި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީލިބިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތެއްގެ ބަދަލުގައި 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހި މިޕްރޮޖެކްޓަށް ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީލިބިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ހުރި ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލަސިސް ސެންޓަރެއް ހެދުމާއި، 6 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމާއި، ވެރިޓިންގ އޭރިޔާ، ރިސެޕްޝަން އަދި ފަޚާނާ ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވި މިޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިކުއިޕްމެންޓް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އޮފީސް، ޕަބްލިކް ހެލްތު، ލޯންޑްރީ އަދި ގަރާޖު ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ހެދުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތެއް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ޢިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޮފްތަލް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މަސައްކަތް އޯ.ޓީ ކޮންޕްލެކްސް އެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލިގެ 6 ބުރި އިމާރާތުގެ (ކޮވެލި ބިލްޑިންގ) ގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
* 6 ބުރި އިމާރާތުގެ ސިޑިގޮޅި ހެދުމާއި ލިފްޓް ހަރުކުން އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ މައި އިމާރާތާއި 6 ބުރި އިމާރާތް ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް. އަދި އިމާރާތުގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް. * ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިޔާއަކީ ރީޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް ޔުނިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. * ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި އައި.ސީ.ޔޫ އަކާއި އެން.އައި.ސީ.ޔޫއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. * ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޣައިނީ ވޯޑަކާއި ވިއްސާ ކޮޓަރިތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. * ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގައި އިދާރީ އޮފީހެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި (ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި (ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް