މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 8
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
31/5/2023 - އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. - އިމާރާތުގެ ބޭރު އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި އިމާރާތުގެ ތިރި، ފުރުތަމަ ފްލޯ އަދި ދެވަނަ ފްލޯގެ ރޭނުމުގެ %95 ނިމިފައި. - އިމާރާތުގެ ބޭރުގައާއި އިމާރާތުގެ ތިރީ ފްލޯގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ، އަދި ފުރުތަމަ ފްލޯ އާއި ދެވަނަ ފްލޯގެ އެތެރޭގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
31/5/2023 - އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކް، އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަދި ރިކްރިއޭޝަން ބްލޮކްގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި. - އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ރޭނުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި. - އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކްގެ ތިރި ރާނާ ނިމި، މަތީ ފްލޯތައް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމި، ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ. - ބޯޓްޔާޑް ބްލޮކްގެ ތަނބުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، މަތީ ބީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
31/5/2023 - އީއައިއޭގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި - ބިން ސާފްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބި އެ މަސައްކަޔް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
31/5/2023 - ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންޓްރަކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ހުއްދައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ލިޔެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނެތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން