މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 7
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުން - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ފައުންޑޭޝަން/ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
05/07/2022 - ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއެކު މަސައްކްތަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުން އެދިފައިވާ ހާލަތުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ، މި މަސައްކަތް އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުންވާނީ ނިމްމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
02/08/2022 - ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރަކާ ބައްދަލުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން 16/03/2022 - އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް "އައި.މޯވް" ބީޓީބީ އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޕްރޮޖެކްތަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި (ޖަރމަނީ) 15/03/2022 - ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް (ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ، އާކިޓެކްޗރަލް އެންޑް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިން، ޑިޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ، ސާވިސަސް ޑްރޯވިންގ، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ބީ.އޯ.ކިއު) ނިމިފައި - ތަން ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20/07/2022- އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ލިބޭ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގެ ސައިޒް ބޮޑުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާ އާ މަޝްވރާކުރަމުން ދަނީ. 05/07/2022 - ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދަނީ. 22/03/2022 - އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް "އައި.މޯވް" ބީޓީބީ އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޕްރޮޖެކްތަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި (ޖަރމަނީ). 15/03/2022 - ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތާއި ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ލިބިފައިވާ އީ.އޯ.އައި ގެ ފައިނޭންޝިއަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމެންޓްސް ފުރިހަމަނުވާތީ މި އީ.އައި.އޯ ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދާނެއެވެ. އަދި ޕީޕީޕީ ގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެންދިއުމަށް ދަނީ އިތުރު އިންވެސްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނެތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން