މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 506
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2021 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓްރިޕަލް އެއިޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 774,692.40 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2021 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގުމުން ބިޑްތަށް އިއުލާނުކޮށް ބިޑްކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށޤ ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް ހުއްދަ ދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
26 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވައިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 183,568 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެންބަރު 2020ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,393,900.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންގޮސް 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް - ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: 2A Construction ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 1,696,512.14 ރުފިޔާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން - މާރިޗު 2021 ގައި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Amin Construction ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 4,313,943.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް - 3 މާރިޗު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ލައިޓިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ގެންދެވިފައި. - 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި ސައިޓް ހަވާލުކޮށްފައި އަދި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ލައިޓިންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Triple Eight ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 2,472,851.48 ރުފިޔާ ރޮސްޓްރަމް - 19 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Three Tree Maldives ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 4,312,774.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް - ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތްވަނީ އޮކްޓޯބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި - ނަމަވެސް، ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ކުރިން ސަބްބޭސް ރެކްޓިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - 26 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އަދި ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 20 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓީ.އޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ މަސައްކަތުގެ އަގު: 1,958,328.09 ރުފިޔާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން - ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައި. ނަމަވެސް ސަބްބޭސް ރެކްޓިފައި ކުރަންޖެހޭތި، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައި. - ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޮޕެއިންސް އިންވެސްޓްމެންޓް މަސައްކަތުގެ އަގު: 4,843,935.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 ގެ Q1 ގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް '- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި - ނަމަވެސް، ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ ކުރިން ސަބްބޭސް ރެކްޓިފައި ކުރަންޖެހޭތީ، އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައި - ސަބްބޭސް ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 10 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރު.ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,115,365.15 ރުފިޔާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން '- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައި. ނަމަވެސް ސަބްބޭސް ރެކްޓިފައި ކުރަންޖެހޭތި، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފްގެ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ 2023 މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މެއި 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނެގައި އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,775,565.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް އެވޯޑްކޮށްފައި. - އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީ.އޯ.ކިއުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބިޑްތައް ބާތިލް ކޮށްފައި. - ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ އަލުން ވަކިން ސަބްބޭސް މަސައްކަތް އެކަނި ކުރުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައި. - ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްގެން އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްގެން އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް '- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް RKL އާއެކީ 24 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ސަބްބޭސްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރ.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,331,023.89 ރުފިޔާ ޓަރފް - އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައި - އަދި ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް 30 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ކުރިން ފެށުމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި 2021 ގައި ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Velocity Sports ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,561,301.08 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލް 2021 ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: RKL ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,321,105.71 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 24 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޢިމާރާތް ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: 2A Company Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,769,741.15 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ޕާކް ހުޅުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި، ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައި އަދި ރޮސްޓްރަމްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި - ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން މާރިޗް 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - މަޝްރޫޢޫގެ %50 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ރަފް ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,870,407.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޓެންޑަރއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އަލުން އިޢުލާންކޮށް އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިންމާފައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަށް އެދި 7 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ހުއްދައަށް އަށް އެދި ފޮނުވާފައި - މިނިސްޓްރީ އިން އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އެވޯޑްކުރުވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 26 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 9 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއް - ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ޕޭވްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ކޮމްޕެކްޓްކުރާ މެޝިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓާރމިނޭޓްކޮށްފައި - ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކޮށްފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިންމާފައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާފައި - މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 15 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ޢިއުލާންކުރުމަށް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 ގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ 19 މެއި 2022 ގައި އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ނުފަށައި ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން 23 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ވަނީ ނޯޓިސްދީފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބިފައިވާކަމަށާއި އަދި 18 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ރަށަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް - ޖަނަވަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓާއި ހަވާލުވެ މަސައްކަތް ނުފަށައިފި ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަލް އަމީން އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,312,774.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,530,011.82 ރުފިޔާ - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Velocity Sports ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,561,301.08 ރުފިޔާ - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ 1 ނޮވެންބަރު 2021 ނިމިފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Macstar Maldives Pvt Ltd - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 709,670.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް 29 އޭޕްރިލް 2019 ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Triple Eight ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 380,477.99 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 22 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ކުރެހުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާތީ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައި. ނަމަވެސް ކުރީގެ ކުރެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގައި، މޮބިލައިޒްކޮށްފައި. - ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %10 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 3 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Brilliant Company ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,189,720.96 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި 26 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އާއެކީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - ކޮންޓްރެކްޓުގައި ބައެއް ކަންތައް ރިވައިޒްކުރަން ޖެހުމުން، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށް، ބިޑްތައް ނަގާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1 ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުރަތަމަ ބަޖެޓުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް. ނަމަވެސް ފަހުން މި ކޯޑުގެ ދަށުން އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްޓް އެޅުމަށް ޓެންޑަރކޮށް ލިބިފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުވުމުން އަގު ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކައުންސިލުން ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ. - ސައިޓް ސާފުކޮށްނިންމައި 2023 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ސައިޓް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމްގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2023 ޖަނަވަރީ މަހުގެފަހުކޮޅު ޢިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Copains Investment
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް - ރޮސްޓަމްގެ ޝީޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މެކްސްޑިއުން މޯލްޑިވްސް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓަރފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް 13 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި ނިމިފައި. 2. ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސްގެ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 24 ޖޫން 2021 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް އޯގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި. - ވޮލީކޯޓު އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ފާރާއި އެހެނިހެން ސްޓްރަކްޗަރތައް ނެގުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް - 12 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިޢުލާނުކޮށް 16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް - 9 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިޢުލާނުކޮށް 19 ޖަނަވަރީ ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކޮށް 13 ނޮވެންބަރު 2022ގައި ބިޑްތައް ނަގާފައި. 15 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބެޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރ 2022 ގައި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 30 އޭޕްރިލް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓޫ އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,934,542.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް 22 ޑިސެންބަރު 2022ގައި އިޢުލާން ކުރެވި 03 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ބިޑް ނެގިފައި. އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި. އިވެލުއޭޝަން ނިންމާ 15 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކޮށް، 24 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ޓެންޑަރކޮށް 30 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށަ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތުލުސްދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތްވަނި 07 ޖުލައި 2022ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓްރިޕަލް 8 ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,350,068.39 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 14 މާރިޗު 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 123,647.30 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރެހުން ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޖަނަވަރީ 2023 ނިމުމުގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެވޯޑްކޮށްފައި. 31 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ކުރިން އެގްރިމެންޓް ކުރެވި 15 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އަމަލީ ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް ކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ޓަރފް ފަތުރާ ނިމިފައި. ޓަރފް ތަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. %50 ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނެގާއި އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,775,565 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރާ ކޭޕްސައިޓްގެ އެއް އެކޮމޭޑޭޝަން ބްލޮކް ހެދުމުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 20 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މަސައްކަތުގެ %80 ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,183,224.79 ރުފިޔާ - އިތުރު އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 2 އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައި. 10 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ - މިހާރު ހުރި ދެ އިމާރާތުގެ އެސެސްމެންޓްއެއް ހެދުމަށް އިޢުލާންކޮށް، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާފ ކުރިއަށްދަނީ. - 15 ފެބްރުއަރީ 2023ގެ އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 28 ޖުލައި 2020 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,392,082.84 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 462,117.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 22 މާރިޗު 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އީޒިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 360,400 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 11 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 125,517.12 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11 އެޕްރީލް 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީ.އޭ.އެމް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 2,598,685.86 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
7 ޖޫން 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,576,843.55 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 26 މާރިޗު 2022 ގައި ނިމިފައި - ވަށާފާރާއި ފެންސުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެންސު ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށަށް ގެންގޮސްފައި. ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެކުރިން މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ޓަރފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީ.އޭ.އެމް އެންޑް ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 2,691,001.79 ރުފިޔާ ވަށާފާރު އެންޑް ފެންސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޝަކީބް ރިނޮވޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,018,473.97 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް 20 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓަރފް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމި އިންފިލް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. 31 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ކުރިން އިންފިލިން މެޝިނާއެކު ދިއްފުއްޓަށް ދެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނެގާއި އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,775,565 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް މެޝިންތައް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 31 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 95,000 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 އޯގަސްޓު 2021 ގައި މަސައްކަތް ނިމި، ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައި - މިހާރު މި ޖިމް ބޭނުން ކުރަމުންދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1.ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 12 އޯގަސްޓް 2021 ގައި ނިމިފައި (ރަސްމީކޮށް 28 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ހުޅުވާފައި) 2. ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ލައިޓް ޕޯސްޓްތަކުގެ ބުޑުއެޅިފައި، ޕޯސްޓްތަށް ސައިޓަށް ގެންދެވިފައި، ލައިޓްތަށް ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ (ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް) ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނޮޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 149,460.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވަށާފާރާއި ފެންސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 3 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޑެއިޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 1,498,840.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %40 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ : ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 22 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 1,189,720.96 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތާއި ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓާރފް މާރިޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށަށް ޑެލިވަރ ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައި - ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ : ފަހި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 1,974,272.51 ރުފިޔާ - ޓަރފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,594,328.46 ރުފިޔާ ވަށާފާރުޖެހުން އަދި ފެންސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޑެއިޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 1,498,840.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
09 މާރިޗް 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނިޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 149,460.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލައިޓް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި، މެއިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުވާތީ، މި މަސައްކަތުގެ ކޮންސެޕް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ރިވައިޒްކޮށް 28 ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
22 ޖޫން 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނިޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 149,460.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިސެންބަރު 2019 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު 448,500.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19 ޖުލައި 2020 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނަކް ޕްރައިވްޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,406,722.11 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށް 11 އޮގަސްޓް ބިޑް ބަލައިގަނެ، އިވަލުއޭޝަން ނިމި އެވޯޑްކޮށްފައި. - 31 ޖަނަވަރީގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 13 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ބިޑްތަށް ނަގައި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން އެވޯޑް ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓާރފް އޯޑަރކޮށްފައި، އަދި މާލެއަށް ޝިޕްމަންޓް ނާންނަކަމަށް. - ވަށާފާރުގެ ބުޑުތަށް އަދި ހޮޅި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ މާރިޗް މަހުގައި. ސަބްބޭސް ކޮންޓްކްޓަރ: އެލިއޮތް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / އަގު: 2,169,270.76 ރުފިޔާ ވަށާފާރު ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްރ 'އިނާ އިންވެސްޓްމަންޓް / އަގު: 1,300,000.00 ރުފިޔާ ޓާރފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް / އަގު:4,551,961.74
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 ޖޫން 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : ސިލްވަރ ގްރޫޕް އަގު: 1,166,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮމްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %30 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 20 ފެބްރުވަރީ 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް. އަގު: 1,851,778.97 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށި ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓޫ.އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 16 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސަބްބޭސް މަސައްކަތްވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ޓާރފް ސަޕްލައިކުރުމަށާއި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ވަނީ 22 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Alioth investment ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު:2,000,409.00 ރުފިޔާ ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Colain maldives pvt ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,792,327.84 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާރކް ސެޓް ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 10 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި - ޕާރކް ސެޓް ހަވާލުކުރެވެމުން އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލަފާކޮށްފައި - މަޝްރޫޢު މާރިޗު 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ސެޓްތައް ލިބިފައި އަދި ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 10 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް ސަބްބޭސްގެ ފައިނަލް ކޮމްޕެކްޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 5 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެލިއޮތް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,070,695.14 ރުފިޔާ ޓަރފް - މާރިޗް 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށަށް ފޯރުކޮށްދެވި އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - ޓަރފްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން: އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,848,966.69 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެންސްގެ ދާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް - މަޝްރޫޢުގެ %85 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 20 ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ފެންސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެސް.އޭ ބިލްޑާރސް ފެންސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,600,600.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތާއި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފަހި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,495,474.03 ރުފިޔާ: ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓަރފް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,795,479.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ލައިޓް ޕޯސްޓްތަށް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ސްކޯޕް: ޓަރފް، ލައިޓިންގ އަދި ރޮސްޓަރަމް - މަޝްރޫޢުގެ %80 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު 30 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,623,894.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބިޑް ނަގައި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ - ނަމަވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަށް ބޮޑުކަމަށް ވާތީ އަގުތަށް އަލުން ރިވައިޒްކޮށްފައި އަދި ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 149,460 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް އަގު ހޯދާފައި އަދި ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2020 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %80 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ސަބްބޭސް އަދި ވަށާފާރު ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ވަށާފާރު ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,780,802.12 ރުފިޔާ ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,274,907.76 ރުފިޔާ ޓަރފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މެއިނާ ސްޕޯޓްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,619,189.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައި. - ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަޢުލާކޮށްފައި - ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާގައި އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި - މަޝްރޫޢުގެ %45 މަސައްކަތް ވަނީ ކުރީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ނިންމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢު ނިމިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 128,480.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
4 ޖުލައި 2021 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގަރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 128,480.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާރކް ސެޓްތައް ލިބިފައި އަދި ކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ޖުލައި 2021 ގައި ގާއިމްކޮށް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 128,480.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢު ފެށުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިނާން ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 128,480.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސާރފް ޝެކްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 10 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ނިމިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Smart Plus ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 265,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓަރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަބްބޭސްގައި ރަނގަޅުކުރަންހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތާއި ޓަރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 25 ޖޫން 2022 ގައި ނިމިފައި އަދި ދަނޑު ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓީ. އޭ ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,788,809.74 ރުފިޔާ ޓަރފް ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޯލް: ވީ.އޭ.އެމް އެންޑް ކޯ ޓަރފް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,897,371.06 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގެ Q1 އަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސެޓް ވަނީ ކައުންސިލްއާ ހަވާލުކޮށްފައި - ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ - ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާގައި އެވޯޑުކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ކޮމްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %25 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,473,522.47 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ - އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ސެޓްތަށް 2 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ކައުންސިލްއާ ހަވާލުކޮށްފައި - ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކޮށްފައި ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވުމުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް 5 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި އަލުން ޢިއުލާންކޮށްފައި - 25 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި ބިޑް ކަލެކްޓްކޮށްފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާކުރިއަށްދަނީ - ޖެނުއަރީ 2022 ގެ ދެވަނަ ހަފްތާގައި ނިޔަލަށް އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް ވަނީ 15 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާރފްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 24 މެއި 2022 ގައި ވަނީ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި، އަދި މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފެށުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރި 2023 މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އަދި ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - މުޅި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް. މަސައްކަތުގެ %35 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Amin Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,913,038.17 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ކުރި ޓެންޑަރއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަށް އެސްޓިމޭޓަޑް ކޮސްޓް އަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ، ކޮސްޓް ރިވައިޒްކޮށްފައި އަދި އަލުން ރީޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަ ސަބްބޭސް ވަނީ ސެޕްޓެންބަރު 2020) ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރު.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު:774,692.40ރ - ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމީން ކޮންސްޓްރެކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު 4,206,891.68ރ - ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު 4,823,753.66ރ - ލައިޓިންގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު 2,847,225.40ރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އައުޓްޑޯ ޖިމް ސާމާނު ވަނީ 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައި - ޖިމް ސާމާނު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ހުއްދަ ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ލިބިފައިވާ އަގުތައް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި. މިނިސްޓްރީން އަގުތައް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް ނިމިފައި، ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާތީ ރެކްޓިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައި. - ޓަރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނެކްސްޓަރް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 2,126,703.47 ރުފިޔާ ޓަރފް ސަޕްލައި އެންޑް އިންސްޓޯލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,996,353.70 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނިޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 151,580.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
22 ޖުލައި 2020 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލުގެނެސް 17 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކައުންސިލުން ޓެންޑަރކޮށް 15 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ބިޑުތައް ނަގާފައި. - އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: މޯލްޑިވްސް އެޝުއަރ ސަޕްލައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު: 1,452,963.15 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުރި އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް، 30 ޖޫން 2021ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓް ކަލައިދޫ ކައުންސިލަށް 25 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި. - މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް، ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 31 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދިނުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 5 މެއި 2021 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: UNI Engineering ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,531,715.86 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިމަޝްރޫއު ނިމިފައި ވަނީ 20 ޑިސެންބަރު 2021 ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނިޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 151,580 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެދެވޭގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ 26 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓު ޓަމިނޭޓްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ. އަގުތައް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 28 ފެބްރުއަރީ 2023ގެ ކުރިން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އިޢުލާން ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ޖަނަވަރީ 2021 ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 2,585,175.61 - ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެންބަރު 2020 ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަގު: 4,363,398.81
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 24 މެއި 2021 ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,240,00.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 16 ޑިސެންބަރ 2020 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހެބިޓެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,138,687.57 ރުފިޔާ (ކުރީ ދައުރުގައި ފަށައި މިދައުރުގައި ނިމިފައި)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 28 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ބިޑްނަގައި އިވަލުއޭޝަން ނިމިފައި. ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް އަގުބޮޑުވުމުން މަޝްރޫއުއަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ރިވައިޒްކުރުމަށްފަހު އަލުން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރަށައް ގެންދެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި. - ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކެޕިންގ ބީމް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މާރިޗް 2023ގެ ނިޔަލަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޮޕެއިންސް އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,620,647.30 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރިމަގު އަވަށު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު މަސައްކަތް ޑިސެންބަރު 2019ގައި ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސަންކްޝަން އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 316,971.00 ރުފިޔާ - ބަރާސިލް އަވަށި ބޯޅަގެ މަސައްކަތް 3 މެއި 2020 ގައި ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސަންކްޝަން އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 378,744.55 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 25 އޮކްޓޯބަރު 2022ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,440,806.59 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް 12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - ކާސްޓިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ގިނަ އަދަދަކަށް ގަސްހުރި ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ، އިތުރަށް ވެލި ބޭނުންވާކަމަށް. - ވެލި ނަގަން ކައުންސިލުން ދައްކާފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު EPA އަށް ފޮނުވާފައި. (އަދި ހުއްދަ ލިބިފައިނުވޭ) ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯ ޖިމް ސާމާނު ވަނީ 07 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި. - ޖިމް ސާމާނު އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 31 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ފަސްގަނޑު ލެވަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 15 މާރިޗް 2023ގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރުވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އޮޓެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,524,210.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސްގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. 2. ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 5. ވަށާފާރު އަދި ފެންސްގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާންކުރުމަށް ފޮނުވިފަިއ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
04 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
04 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
04 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ޑިޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓް 18 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެޕްރޫވްވެފައި. - EPC ކޮންޓްރެކްޓުގެ PQ ޓެންޑަރކޮށް، ޖަނަވަރީ 9 ގައި ބިޑް ނަގާ EXIM އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - PMC ގެ PQ ޓެންޑަރކޮށް، 21 ނޮވެންބަރގައި ބިޑް ނަގައި އިވެލުއޭޝަން ނިންމާ EXIM ގެ ނޯ-އޮބްޖެކްޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓު ޓަރމިނޭޓްކޮށް ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ޢިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައި. ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެންސު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް އަދި ލައިޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާރކް ސެޓްތަށް ގެނެއުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި، ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކޮށް އެވޯޑް ކުރެވިފައި. ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް މަސައްކަތް 15 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ވަނީ ނިމިފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,846,217.44 ރުފިޔާ - ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 30 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި ވަނީ ނިމިފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,482,019.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް މަސައްކަތް 15 ސެޕްޓްންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: އާރް.ކޭ.އެލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,576,343.55 ރުފިޔާ - ޓަރފް މަސައްކަތް 30 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ނިމިފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,155,116.97 - ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 20 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ރެވިމޫ ކޮންސްޓްރަކްޝަން - ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 12 އޮކްޓޯބަރު 2022ގައި ހަވާލުކޮށް، ލައިޓް ބުޑުތަކާއި ފޯސްޓްތައް ހަރުކޮށްނިމިފައި. ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 15 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,882,535.38
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ދަނޑުގައި އޮތް މަޑުފަސްގަނޑު ކަހާ ނެގުމަށްފަހު ލެވަލްކޮށް ނިމިފައި. ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 31 މާރިޗް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓްރަ: ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,734,944.40 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިއުލާނުކޮށް. 30 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
6 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. - ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢު އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2020 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރު: DMN company ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 1,150,000 ރުފިޔާ (ކުރީ ދައުރުގައި ފަށައި މިދައުރުގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މަޝްރޫއެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް 2021 ގައި ނިމިފައި. އަދި ޖިމް ބޭނުންކުރަމުންދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ލޭއައުޓްއަށް ބަދަލު ގެނެސް ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މިގޮތުން، ސަބްބޭސްގެ ލެވެލިންގ އެންޑް ކޮމްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މިޓާޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,301,983.36 ރުފިޔާ ޓަރފް - ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް 22 މާރިޗު 2022 ގައި އެގްރީމަންޓް ކޮށްފައި. ޓާރފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,486,057.80 ރުފިޔާ - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %40 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް 2021 ގައި ނިމި ބޭނުންކުރަމުންދޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ވަނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: DMN Company ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,038,000.00 ރުފިޔާ (ކުރީ ދަޢުރުގައި ފަށައި މިދައުރުގައި ނިމިފައި)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 4 ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ވޮލީކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި އޮތް ވޮލީކޯޓު އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކޮށް ބިން ސާފުކޮށްފައި. - 15 ޑިސެންބަރު 2022ގައި ސައިޓް ހަވާލުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ލީން ކޮންކްރީޓް އަޅާނިމި ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Triple Eight ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,201,948.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. (ކޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދޭ) ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޖެބޮކް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,661,399.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރިން ކުރެވުނު 2 އިއުލާން އަގުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކޮށްފައި. - ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް އިއުލާނުކުރުމަށް ކައުންސިލްއާ ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖޫން 2022 އިކުއިޕްމަންޓް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި. އަދި ޖިމް ބޭނުން ކުރަމުންދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް 2022ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޖެބޮކް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,661,399.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލެވަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ - ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް 13 ފެބްރުއަރީ 2022ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އިންސްޓޮލޭޝަން ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ޓާފް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މިޓާޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ : މައުލޫމާތަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި. 31 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ބިޑް ހުށަހެޅަމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރާއި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 19 ޖޫން 2022ގައި ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: DMN Company ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,219,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބެކްފިލް ކުރުމާއި ސްކްރީޑިންގް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %10 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްރ: ރޯޔަލް ވަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,531,497.77 ރުފިޔާ (ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 02 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި. - ކޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގު ބޮޑުކަމަށްވާތީ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްގެން މިމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަގެއް ހޯދާފައި. މި އަގުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި - އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ރިކުރެސްޓްކޮށްފައި (ކޯޓުގެ ބޭރުން ޓާރފް އެޅުމާއި ވޮލީކޯޓުގެ ދެފަރާތުގެ ފެންސް އިތުރު 5 ފޫޓަށް އުސްކުރުމަށް) މިކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 18 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ހޯދިފައި. މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޒެބޮކް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,661,399.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް، ޓާރފް އަދި ވަށާފާރާއި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގެ: އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އެގޮތުން ބުޑުތައް އަޅާ ނިމި ޕޯސްޓްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 20 ފެބުރުވަރީއަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކޯރލައިން މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 2,143,439.00 ރުފިޔާ (ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ރޫމާއި އެއޮރަބިކްސް ރޫމާއި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ (ޖިމް ރޫމް) އަގު: 254,824.00 ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ: މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް (ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު) އަގު: 174,529.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- TT ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައި. ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އިއުލާނު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްބޭސް ނިމި ޓާރފް އަޅާފައި. - ރޮސްޓްރަމް ޤާއިމްކުރުން: ސްލެބް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 50% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހައިޑްރޯ މޯލްޑިވްސް އަގު: 4,489,722.00 ރުފިޔާ - ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ލައިޓް ހަރުކުރުމާއި، ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި. ލައިޓް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕެނަލް ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމުން. އަމަލީ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނީ ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފިއުޗަރ ހޯމްސް އަގު: 2,888,121.50 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EPC ކޮންޓްރެކްޓަރ PQ ލޯންޗްކޮށް، ޑެޑްލައިން ވަނީ 21 ޑިސެންބަރ 2022 އަށް އިތުރުކޮށްފައި. EXIM އިން ވަނީ ކްލެރިފިކޭޝަންނަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި. - PMC ގެ PQ ގެ އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތް EXIM އިން ކުރިއަށްދަނީ. - އިވެލުއޭޝަން ނިންމާ 26 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން ފޮނުވަދޭނެކަމަށް EXIM ބޭންކް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި - ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޑިސެންބަރ 2021ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްފަށައި ސްޓްރަކްޗަރ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. މަޝްރޫޢު 10% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް އަގު: 4,204,485.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރު 2021 ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރިނިޒޯ ގްރޫޕް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 153,700.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢު 15% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެފް.އެސް.އެސް މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,950,886.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
MTCC ސީ.އެސް.އާރގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. MTCCއިން ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް '- 27 އޭޕްރިލް 2022ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނަމަވެސް ރެކްޓިފައިކުރަން ޖެހިފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޒެބޮކް އަގު: 2,480,591.08 ރުފިޔާ ޓަރފް - ރެކްޓިފައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ 28 ފެބްރުވަރީ 2023ގެ ކުރިން ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބްރިލިއަންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަގު: 4,819,343.00 ރުފިޔާ ވަށާފާރާއި ފެންސް ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޒެބޮކް އަގު: 1,376,358.06 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި. ބުޑުތައް އަޅާ ނިމި ތަނބުތައް އެޅުމާއި ބެކްފިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަސައްކަތް %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސޮލިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,907,028.88 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު، ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އިޢުލާން ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 16 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސޮއިކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ސައިޓް ހަވާލުކޮށް. - ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 18 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 މާރިޗު 2022 ގައި ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 16 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސޮއިކޮށް، ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ސައިޓް ހަވާލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްސެޓް ރަށަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި. - ޕާރކް ސާމާނު އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ލޭންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިފައި ނުވާތީ މަސައްކަތް އަދި ނުފަށާ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް 24 އޮކްޓޯބަރުގައި އިޢުލާނުކޮށް ބިޑްތައްނަގާ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސަބްބޭސް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ވަރަށް ލަސްކަމަށް. - ޓަރފް އިސްޓަލޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރަށަށް ޑެލިވަރކޮށްފައި. ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. - ވަށާފާރު ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓު ޓަރމިނޭޓްކޮށް ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް އިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައި. - ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. ޓަރފް މެޓީރިއަލް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ވަށާފާރު ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަގު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް، ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަން އަދި ވަށާފާރާއި ފެންސުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 16 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސޮއިކޮށް، ސައިޓް ހަވާލުކޮށްފައި. ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މޮބިލައިޒްވާނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމަތު ދެއްވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމުނު ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމުނު ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށައި 31 ޖުލައި 2020 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 އޮކްޓޫބަރ 2021 ގައި ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓު ޓަރމިނޭޓްކޮށް ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ޢިއުލާނުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައި. ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 9 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިޢުލާނުކޮށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
7 ޖުލައި 2021 ގައި ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް، ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުން، ވަށާފާރު އަދި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއެކު 9 މެއި 2022 ގައި މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 24 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި އިއުލާނުކޮށް ބިޑްތައްނަގައި އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. ޖަނަވަރީގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނަށް ޑައިރެކްޓު އެވޯޑްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެދިޔުމަށް MOU ގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓު ޓަރމިނޭޓްކޮށް ބާކީ ހުރި މަސައްކަތް އިއުލާނުކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައި. ކައުންސިލުން އިޢުލާނުކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ތެރޭގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓަރފްގެ މަަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓަރފްގެ މަަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެންސްގެ މަސައްކަތް އަދި ބެކްފިލިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައިި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 18 ނޮވެމްބަރ 2021ގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ނަމަވެސް މި ވަގުތަށް މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކްއާޓަރއަށް ޕްލޭން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށް ބިޑްކާމިޔާބު ކުރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް ހުއްދަދެވިފައި..
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލް،އޯ.ސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. ޑީ.ޕީ.އާރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލައިޓިން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
9 މާރިޗު 2022ގައި އިއުލާން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މެޓީރިއަލް ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ނުފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ވަށާފާރު އަދި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް އަދި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީއިން އިއުލާނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލް.އޯ.ސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މަޝްރޫޢެއް. ޑ.ީޕީ.އާރު ތައްޔާެރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވާ އެހެން މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި. - އިތުރަށް ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ލެވަލިންގ މަސައްކަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާކް ސެޓްތައް ގެނެވިފައި، ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި. 2 ވަނަ ކުއަރޓަރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާކް ސެޓްތައް ގެނެވިފައި، ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި. ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރެހުންތަށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާކް ސެޓްތައް ގެނެވިފައި، ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކުރެވިފައި. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 16 މެއި 2022ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި. މިގޮތުން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ސެޓްތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2 ވަނަ ކުއާރޓަރއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ޖިމް ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. އައިސް ބާރތް ފެސިލިޓީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓާގައި މަސައްކަތް ޢިޢުލާންކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައި، ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްއަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޓަރފް އިންސްޓޯލޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް އަދިނުފެށޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި 2. ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ގޯލް ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި، މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ސެޓްތަށް މާލެ ގެނެވި ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ކުއަރޓަރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ނިމި އެވޯޑް ކުރެވިފައި، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި. ފަހު ކުއަރޓަރއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްސް މާލެ ގެނެވިފައި. އަދި ސެޓް ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު 4، 2021 ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި ޓާރފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަގު ހޯދިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކަޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓާރފް އެޅުމުގެ ކުރިން ސަބްބޭސް ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަގު ހޯދިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާރކް ސެޓްތަށް މާލެ ގެނެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް އަދި ނުފެށޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާކް ސެޓް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާރކް ސެޓްތަށް ރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މޮބިލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާ ކާނުތަށް ލުމަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި 2- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްއަދީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިއިލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ނ.ކުޑަފަރީ ފުޓުބޯޅަދަނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2.ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 3. ކުޑަފަރީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ނިންމުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތ.ގުރައިދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ބަޖެޓުގައި މި މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިނުވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓަށް ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް 08 ޖޫން 2022ގައި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 16 އޮގަސްޓް 2022ގައި އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ގޯލް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ބޯޅަގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަސްކުރުމާއި މެދު ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އާއި މަޝްވަރާކުރަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިއްކާ ބިމުގައި މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި މަސައްކަތް އަދި މަޑުޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފާ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ވަށާފާރު އަދި ފެންސު މަސައްކަތް ނިމިފައި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި - ވަށާފާރު އަދި ފެންސުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި ރޮސްޓްރަމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ތާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސެޓްތައް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްސެޓް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި، ޓާރފް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ވަށާފާރު އަދި ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިން ޕާކް ސެޓް މާލެ ގެނެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ނިމި ރިޕޯތް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި 2. ފުޓްބޯޅަދަނޑު ޓާރފް އިންސްޓޮލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރަށަށް ގެންދެވިފައި. 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސުގެ މަސައްކަތް ނިމިފަިއ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްަސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިތުރަށް އަޅަން ނިންމާފައި ފަސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްސަލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 2. ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަން ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2- ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ރަށަށް ޑެލިވަރކުރެވިފައި. ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި 3- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި ގޯލް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ 04.10.2021ގައި އަންގާފައި 4. ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަން ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މ.މުލައް ޔޫތް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރުގައި އިންޑޯ ވޮލީކޯޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާތީ އައުޓޤޑޯ ވޮލީކޯޓް މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
04 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. މި ޓްރެކްގައި ސިންތަޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްސެލްދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ހިމެނޭ ނެޓްބޯލް ކޯޓު އަދި ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފ.ބިލެއްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ކ. ދިއްފުށި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބެޑްމިންޓަން ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕެއިންޓް ކުރުުން ފިޔަވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ފުޓުބޯޅަސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 2. ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 3. ވަށާފާރު އަދި ފެންސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2- ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ސަބް ބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖިމް ގާއިމްކޮށް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް