މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 627
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްލޮކް 9 އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް 70% ނިމިފައި،ބްލޮކް 1 - 2 ގްރައުންޑް ވެލް އިންސްޓޮލޭޝަން 5% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ވާކް 94% ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 15% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1-4 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ & ފައުންޑޭޝަން ބީމް 25% ނިމިފައި،ބްލޮކް 5-8 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ 15% ނިމިފައި،ބްލޮކް 9 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ 10% ނިމިފައި، ބްލޮކް 10 ފައުންޑޭޝަން ބާބެންޑިންގ 5% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1- 10 އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 18% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1-5 ފޫޓިންގ & ބީމް ވާކް 25% ނިމިފައި، ބްލޮކް 6-8 ފައުންޑޭޝަން ބީމް މސައްކަތް 15% ނިމިފައި، ބްލޮކް 9-10 ފޫޓިންގ 12% ނިމިގައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް - ބްލޮކް 1-6 - 20% ނިމިފައި، ބްލޮކް7-8 - 20% ނިމިފައި، ބްލޮކް9-10 - 15% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ވެލް އިންސްޓޮލޭޝަން 100% ނިމިފައި، ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް ބްލޮކް 1-10 - 5% ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ލީން ކޮންކޮރީޓް 63% ނިމިފައި،ފައުންޑޭޝަން ބީމް ކޮންކޮރީޓް 60% ނިމިފައި،އިންސައިޑް ކޮލަމް ކޮންކޮރީޓް 10% ނިމިފައި، ކޮލަމްކޮންކޮރީޓް 42% ނިމިފައި، މޭސަނަރީ މަސައްކަތް 42% ނިމިފައި،އިންޓާނަލް ވޯލް ޕްލާސްޓަރިން 55% ނިމިފައި، ވޯޓަރްޕްރޫފިންގ މަސައްކަތް 55% ނިމިފައި،ޕްލޮޓް އެކްސްކެވޭޝަން 72% ނިމިފައި، ވެލް ރިންގްސް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް 40% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ފްލޯ ކޮންކުރީޓިންގ މަސައްކަތް 4% ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
36 ޔުނިޓްސް - މޮބިލައިޒޭޝަން އޮފް ރިސޯސަސް (75% ނިމިފައި)، މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (85% ނިމިފަިއި)، ސަބް ސްރަކްޗާރ - މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (50% ނިމިފަިއި) ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)، ސައިޓް ލޭއަޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލެވެލިންގ އަދި ކޮންމެކްޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލީން ކޮންކްރީޓު އެޅުން (100%)، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ބެކް ފިލިންްގ މަސައްކަތް 100%)، މޭސަންރީ މަސައްކަތް -ބިލޯ ގްރައުންޑް ސްލެބް(100%)ކުރިއަށްދަނީއެވެ. ގްރައުންޑް ލެވެލިންގ އެންޑް ކޮންޕެކްޝަން ގްރައިންޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ،ޕްލަމްބިންގ ވާކް ބިލޯ ގްރައުޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ގްރައުންޑް ފްލޯ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް (100% ނިމިފައި)، ސުޕާރ ސްޓްރަކްޗަރ - މޭސަނަރީ ވާކް - ވިންޑޯ ލެވެލ (45% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (36% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)،ރޫފް ޝީޓް ފިކްސިންގ (3% ނިމިފައި) ،ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް (28% ނިމިފައެވެ. - 64 ޔުނިޓް - ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 6.25% ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 42.50% ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 ޖުލައި 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 އޭޕްރީލުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޕްލާސްޓަރިންގ 100 ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، ޝޯޓް ކޮލަމް ކޮންކްރީޓް ގެ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. 100 ޔުނިޓްގެ ޓްރަސެސް ފިކްސިންގ އަދި ފެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރޫފިން މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމް އާއި ހިސާބަށް) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް އަދި މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމްއަށް ވުރެ މަތި) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. ޕްލަންބިނގް ސުވަރ ލައިން ޕްރޮވިޝަން ޕައިޕް ފިޓިންގ100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް (ވޯލް ކަޓިންގ އަދި ފްލެކްސިބަލް ޕައިޕް ފިޓިންގ) 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ގްރައުންޑް ސްލެބް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ޓައިލް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި) އަދި ޓާއިލް މަސައްކަތް (97% ޔުނިޓް ނިމިފައި) ޖެހުން ކުރިއަށްދަނީ. ބެކް ފިލިންގ މަސައްކަތް (70 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އިންޓާނަލް އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގ ގެ މަސައްކަތް(95% ނިމިފައި)، ދޮރުގެ މަސައްކަތް (96% ނިމިފައި) އެލުމިނިއަމް ވިންޑޯރ (%100 ނިމިފައި)، ވޯޓާރ ޕަންޕް (100% ނިމިފައި)، އޯވަރ ހެޑް ޓޭންކް(100% ނިމިފައި)، އިލެކްޓްރިކަލް& މެކޭނިކަލް ސާވިސް (90 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އަދި ބައުންޑަރީ ފާރު މަސައްކަތް (73 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، ޕްލާސްޓަރިން (87 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 75 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 100 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 100 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި،100 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ޕްލާސްޓަރިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ވަޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ޕުޓީ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އިންޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑްފިކްސިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ފާހާނާ ވޯލް ޓައިލް ވޯކް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ޓައިލް ވޯކް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވޯޓާ ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވެލެންސް ބޯޑް އަދި ގަޓަރ 95 ޔުނިޓްގެ ނިމިފަ، ދޮރުގެ މަސައްކަތް 75 ނިމިފައި، އެލުމިނަމް ފްރޭމް 95 ޔުނިޓް ނިމިފައި، އެލުމިނަމް ދޮރު 95 ޔުނިތް ނިމިފައި، އިންޓީރިއަރ ޕެއިންޓް 30 ޔުނިޓް ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއަރ ޕެއިންޓް 20 ޔުނިޓް ނިމިފައި އެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 21 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ޑިޒައިން ނިމިފައި - މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސާރވޭ އެންޑް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި MTCC އަށް އެވޯޑްކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް އަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ގެންނަން އެދުނު ބަދަލުތައް ގެނެސް އެފަރާތާއި ހިއްސާކޮށްފައި - އަދި ކޮންސަލްޓަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް އެޕްރޫވްކުރުމުން ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ފަހު ހަފްތާގައި ސޮއިކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 އަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސަލްޓެންސީ އެވޯޑްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގޮނޑުދޮށްހިމާޔަތް ކުރުމުގެ EIAގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކޮށްފައި. މި މަޝްރޫޢުއަށް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން އިތުރުކޮށް ދެ ކޮންޕޯނަންޓްގެ EIAގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2023 ގެ Q1 ގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. އީ.އައި.އޭ ކޮންޓްރެކްޓަރ: DCP & Water Solutions
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ދެ ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 25.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ފޭސް 1 ގެ ދަށުން 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިމިފައި އަދި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %12 ނިމިފައި - ފޭސް 2 ގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މާރިޗު/އޭޕްރީލް 2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %28 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ޑިސެންބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްކްޓްގެ އަގު: 123,960,847.77 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 210m ޖިއޯބޭގް ބެރިއަރ އައިލޭންޑް އަދި 122 މީޓަރުގެ ބްރޭކްވޯޓަރ މަސައްކަތް ނިމިފައި - މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ދެވަނަ ބެރިއަރ އައިލެންޑްގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ދަށުން ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު: 6,037,282.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ގްރޮއިން ރީޕްރޮފައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް - މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހއ.ހޯރަފުށީގެ އެއަރޕޯޓުގެ ގޮނޑޮދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ކޯޒްވޭގެ ދެފަރާތުން އޮއިދެމޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ - ކައުންސިލުން އެދިގެން ޑިޒައިން އަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ވޭރިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ މިވަގުތު ސައިޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި - މަޝްރޫޢުގެ %75 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު: 90,566,804.92 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA ނިމިފައި. 7 އޮގަސްޓްގައި މޮބިލައިޒްވެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ބީޗް ފިލިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. މަސައްކަތުގެ %12 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 27,849,136.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓަގައި ސޮއިކޮށްފައި. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 14% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 48,151,691.65 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން އިމާރާތާއި، ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކް އަދި ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %53 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 69,325,662.41 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 ނޮވެންބަރ 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޕަންޕް ސްޓޭޝަނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަޝްރޫޢު %27 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 45,122,815.45 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި، އައުޓްފޯލް އަދި ހޯސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %73 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 31 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 38,829,270.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %39 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 29 މެއި 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 65,834,544.82 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން، އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.ސައިޓްއަށް މޮބިލައޒް ވެފައި އަދި ޓްޕޮރަރީ ސައިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ މަސަައްކަތް އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. %4 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 56,912,028.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކޮށް، ބިޑް ނަގާފައި. ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކޮންސެޕްޓް ފާސްކޮށްފައި އަދި 29 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,160,580 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރުޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދަނީ. - މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް 14 ޖަވަނަރީ 2023ގައި ވަނީ ފަށާފައި. 2023 މާރޗް/އޭޕްރިލްއަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގިރާ ސަރަޙައްދު މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. އީއައިއޭ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރަށުގެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އުތުރު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްގެ އުޞޫލުން 20 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q2 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 17,187,820.18 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި - EIA ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q2 ގައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 15,660,758.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2023 ގެ Q2 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 10 ޖުލައި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 17,882,634.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެވޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރުޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް، ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވައިދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ނިންމާ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20މާރޗް 2021 ގައި މޮބިލައިޒް ވެފައި/ އަމަލީމަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ / އެގްޒިސްޓިންގ އައިލެންޑްގެ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ފާސްވެފައި، EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް 23 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކޮށްފައި. - 2023 ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ޗެނަލް ބްރޭކްވޯޓަރގެ މަސައްކަތާއެކު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,116,856.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް 12 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 8,968,065.34
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 2023 ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެވޯޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ކޮންސެޕްޓްވަނީ ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޯޒްވޭ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. މޮބިލައިޒްވެފައި. ޑިޒައިން ފައިލަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޑިޒައިނަށް ކޮމެންޓްތައް ފޮނުވާފައި. ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށް ފެބުރުވަރީ 2023ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 2023 ގެ 3 ވަނަ ކުއަރޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު(ވޭރިއޭޝަނާއެކު): 85،046،821.00 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 15 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން ނިމުނު ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA ފާސްވެފައި - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 20 ޖޫން 2022 ގައި ނިމިފައި - އަދި ބަނދަރުގައި ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އޮގަސްޓް 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 21,917,312.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޖޫން 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 143,111,776.6 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 71،320،248.79 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 13 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ހެކްޓަރ - އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި - މަހާ ޖައްރާފުގެ ޝެޑިއުލްއަށް ބަލައި 2023 ގެ ޖޫންގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް އަކީ އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 75,345,322.58 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމާއި ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ ރިވައިޒްޑް ބީ.އޯ.ކިއު އެއް ހުށަހަޅާފައިވުމުން، އަގު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q1 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ހުއްދަ ލިބިފައި - މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ 6 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ފަށާފައި، މިގޮތުން ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %12 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2024 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 18,588,276.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި - ނިމިފައިވީނަމަވެސް ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,683,201.28 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް 2 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި - ސޭންޑް ބަންޑުގެ މަސައްކަތް %95 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ %22 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - 2023 ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ހިއްކަން ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު:71,250,813.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ލަފާކުރަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރަނީ އޭޕްރިލް 2023. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ހިއްކުމާއި އަދި އެއަރޕޯޓް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ވަނީ ފެށިފައި - އީ.އައި.އޭ 16 މެއި 2022 ގައި ނިމިފައި - ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި (%20 މަސައްކަތް ނިމިފައި). ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، މިގޮތުން ބަންޑް ވޯކްސް ކުރިއަށްދަނީ (ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ - ޖައްރާފާ 4 24 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކުރެވިފައި) - އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް، ފަޔަރ ޕޮންޑުގެ ޝަޓަރިންގ އާއި ބަންޑްވޯލްގެ މަސައްކަތް - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %15 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މުޅި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 18 ޖޫން 2024 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 451,615,528.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ޕްލޭންކޮށްފައިވަނީ 9.2 ހެކްޓަރގެ ބިން ހިއްކުމަށް. ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ - މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 85%
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %81، ނަރުދަމާގެ %81 އަދި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްގެ %37 ނިމިފައި، ބޯރހޯލް ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތާއި، ވާރޭ ފެން ނަގާ ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އަދި އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް. މަޝްރޫޢު %54 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 07 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SASE ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,508,651.39
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސް %35 1 އޭޕްރިލް 2023 އަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 85,329,687.67 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޓޯރމްވޯޓަރ ޕައިޕް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އެއަރޕޯރޓް މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސެގްމެންޓް 03ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސާރވޭ ، ޑިޒައިން އަދި އީއައި.އޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ސައިޓް ސެޓަޕްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އިންސްޓާލްކުރުމުގެ މަސައްކައް ކުރިއަށްދަނީ. ސައިޑްވޯކްސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ އަދި ސްޓޯރމްޥޮޓަރ ޕައިޕްެއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޑް ވޯރކްސް އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހއ.ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި އުތުރު ކުޅި ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 16 މޭ 2022 ގައި MTCC އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ސްކޯޕަށް އިތުރުކުރެވޭ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ބައި ހިމަނައިގެން އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް އީ.ޕީ.އޭ އަށް ފޮނުވާފައި. - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,395,756.74 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %41 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 27 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު:76,745,355.54 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
5 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބެނެފިޝަރީއާ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އެސޫލުން 75 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 10 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި - މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިއްދޫ ގައި 700 އަކަފޫޓުގެ ދެ ފަންގިފިލާގެ 75 ރޯ ހައުސް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. - ބްލޮކް A ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕެޑް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction Pvt.Ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 120,405,400.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
29 އޮގަސްޓް 2019 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގޮނޑޮދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 23 އޮކްޓޯބަރު 2021 ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,025,003.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މިވަގުތު ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރިން ހަދާފައިވާ މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތިޖެހުން (100 ބައްތި) - ބައްތިތައް ރަށަށް ދޫކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހއ.ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރ.ޑީ.ސީ އާ 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %10 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 20 އޮކްޓޯބަރ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 108,530,0917.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ - ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއެކު MTCC އަށް 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕްގައި ފާލަން ހެދުން ހިމެނޭ - ފާލަމުގެ މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައިނުވޭ (ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި) ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ - ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއްގަމު ތޮށީގައި ބްލޮކް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި - ބޭރޮތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ކައުންސިލުންވަނީ ކޮންސެޕްޓް އަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދިފައި (ބަނދަރުގެ ދެފަރާތު ބޭރުތޮށީގައި އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމަށް އެދިފައި). އެހެންކަމުން، މިމަސައްކަތަށް ދާނޭ ޙަރަދު ބަލަމުންދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %60 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 26 ޖުލައި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 69,879,451.42 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 އަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 30 ޖޫން 2022 ނިމިފައި. 23 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ކަމިޝަންކޮށްފައި. އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް. ކޮންޓްރެކްޓަރ: SASE ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 27,399,074.70 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 20 މާރޗް 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,984,891.28 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ރެއިންވޯޓަރ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުން، ބްރައިން އައުޓްފޯލްގެ ބްލޮކް ކާސްޓިން، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %36 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރުޢުގެ މަސައްކަތް 16 ޖޫން 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Flexinc ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,864,006.90 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ހިލަ ލިބުމުގެދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި - ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ހިލަ ލޭބެނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމަތު ދެއްވާފައި - މަޝްރޫޢުގެ %65 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 14 މެއި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 33,720,184.91 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްރައިން ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %54.08 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 46,850,266.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި އަލަށްފަށާ، 2023 ގެ Q1 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާ ހޮޅިވަޅުލުމާއި, ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢޫގެ %36 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 29 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 74,716,042.16
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕަންމްޕް ސްޓޭޝަން، ނަރުދަމާ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %31 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 27 މެއި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 78,920,432.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަސައްކަތް 25 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮމިޝަން ކޮށްފައި. ފެނުގެ ނިޒާމްގެ 22 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި އަދި ޑިފެކްޓް ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %99 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާ އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Static ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 36,108,338.09 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 2017 ގައި ފަށާފައި އަދި ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމި ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށްފައި އަދި ޙިދުމަތް ދެމުންދަނީ (ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާ، މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް) ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,392,315.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ވޯޓަރ ނެޓްވާރކް އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %45 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 29 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,025,613.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 5 މޭ 2020 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- RDC އިން އަގު ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައި - ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޢަމަލީ މަސައްކަތް 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 51,725,810.09 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި އަލަށްފަށާ، 2023 ގެ Q1 އަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވާގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައި ނުވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ޓަރމިނޭޓް ކޮށްފައި - އަދި ކެލާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 25 ޖުލައި 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,395,756.74 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 6 އެޕްރީލް 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި - ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ނަމަވެސް މަހާޖައްރާފުގެ ޝެޑިއުލްއާ ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް މެދިކެނޑިފައި - މަޝްރޫޢުގެ %56 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 ޖޫން 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,179,282.34 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއީ އެސް.ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ހަވާލުކޮށްގެން 2017 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާ ހަވާލުކުރިއިރުވެސް ނިޒާމުގެ އައުޓްފޯލް ވަނީ ހަލާކުވެފައި، މިގޮތުން ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ނަމަވެސް މި ނިޒާމުން މިހާރުވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް، ހަމައެކަނި އެއް ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ހަލާކުވެފައިވާތީ މި ޕަންޕް ސްޓޭޝަން ހުރި ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކަށް މިވަގުތު ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާކަމަށް. - އައުޓްފްލޯ ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ މުޅި ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަނަލް ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ސަރވިސް އޮޕަރޭޓަރ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 15,859,139.67 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ނޮވެންބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ އެއަރޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވާދެއްވާފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސައިޑްވޯރކްސް އަދި މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢޫގެ %75 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 22 ޖުލައި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓާރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު: 71,907,913.67 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ އަދި ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މެޓީރިއަލްސްގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން އަދި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނުފަށާ މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %33 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 80,082,362.13 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި 21 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ޢާއިލާ އާ ހަވާލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް 24 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: RCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 72,900,450.42 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތާއި ޓަރމިނަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހިލަ ތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ %56 ޕްރޮގްރެސްވެފައި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 44,924,116.52 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުގެ އެޕްރޫވަލްއަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި (12 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން) ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށައި، މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއެއް (98% މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މި ސަރުކާރުން) މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 31 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ނިމިފައި. - ނިޒާމް ހިންގުން ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި. (އޮޕަރޭޝަނަލައިޒްޑް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ 43% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 122,048,704.17 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރު ޝީޓް ޕައިލް ކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ބެކް ފިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ %66 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 99,521,076.22 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް (4 ފްލޯރ) 50 ފްލެޓް 23 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ބިޑް ނަގާފައި - ބިޑް އިވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި. - ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 9 ނޮވެންބަރުގައި ޕްލޮޓް ފައިނަލްކޮށްފައި. - 2023 ޖަނަވަރީ 10ގައި ސައިޓް ހަވާލުކޮށް، ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ (2 ބުރި ރޯހަސް، 200) ކޮންޓްރެކްޓަރ - Sierra Construction LTD in JV with Star Construction and Engineers Pvt Ltd އަގު: 253,990,863.85 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއަރޓަގައި ހަވާލު ކުރުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށްފަށާ މަޝްރޫއެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަޝްރޫޢު އެވޯޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ (ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެއް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
0
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ އިޢުލާންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިން އަދި ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. - މުޅި މަޝްރޫއުގެ 32.3 % މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކުރޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: STELCO ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 43,666,700.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢުގެ EIA ނިމިފައި. - ވިންޑް ޓަރބެއިން މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ސޯލާ ޕެނަލް އިންސްޓޮލޭޝަން އަދި RO ޕްލާންޓް އިންސްޓޮލޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %70 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި އެވޯޑްކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރު 2019 ގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ފެބުރުއަރީ 2021 ގައި ނިމިފައި - 1 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި STELCO އަށް ވަގުތީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19.01.2023 ގައި އަލުން ޑައިރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ފެބުރުއަވަރީ 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,602,989.02 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މޭ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގުގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ - Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 49,485,347.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސްޓެލްކޯއާއި އެކު އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 21 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި، 30 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ވަގުތީ ލައިސަންސް ދީފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Altec ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 29,977,478.06
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެވޯޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކ. މާފުށި ބިންހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި (25 ހެކްޓަރުގެ ބިން) - ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ މަސައްކަތް 27 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި - ޕިކްނިކްއައިލެންޑް ގައި ހިމެނެނީ 02 ހެކްޓަރުގެ ބިންހިއްކުމާއި ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މާފުށްޓާއި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ބްރިޖްއަކުން ގުޅާލުމަށް ޖިއޯ ޓެކްނިކަލް ސާރވޭގެ ދަށުން ބޯރހޯލް ތޮރުފުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ސައިޓަށް ގެންގޮސް މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި (29 ޖަނަވަރީ 2023 - 2 ފެބްރުވަރީ) ގައި އެ ރަށަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ސަރވޭއާ އެއްގޮތަށް ޑިޒައިން ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ބުރިޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި މާފުށީ ޖަލު ކައިރިން ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނެވިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތް 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ނިމިފައިވާކަމަށް އަންގާފައި މިހާރު ނުނިމިވަނީ ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ގުޅަންޖެހޭ 25 ގޭގެ ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް މިމަސައްކަތުގެ ވޭރިއޭޝަން އެޕްރޫވްކުރުމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑް އަށް ފޮނުވިފައި އަދި އެޕްރޫވް ނުލިބޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2019 ސެޕްޓެންބަރ ގައި ކޮންޓްރެކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި، 4 ސެޕްޓެންބަރގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި. އަދި މިހާރު ދަނީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,765,734.79 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. ނަރުދަމާ އަދި ފެން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ އަދި ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންމެހައި މަސައްކަތް ނިމި 15 މާރިޗް 2022 ގައި ކޮމިޝަންކުރެވިފައި ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންމެހައި މަސައްކަތް ނިމި 23 މާރިޗް 2022 ގައި ކޮމިޝަންކުރެވިފައި ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަލާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް ނިމި ކޮލަމް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 21 މާރިޗު 2022 ގައި ނިމިފައި އަދި 17 މޭ 2022 ގައި ކޮމިޝަންކޮށްފައި (ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި) - ފެން އޮޕަރޭޝަނަލް ވެފައިވަނީ 20 ޖޫން 2022 ގައި - ނަރުދަމާ އޮޕަރޭޝަނަލް ވެފައިވަނީ 14 ޖޫން 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 37,161,888.85 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަލާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 6 އެޕްރީލް 2020 ގައި ނިންމާ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 49,936,762.57 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 އޮގަސްޓް 2019 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. EIA އެޕްރޫވްވާނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 17 ފެބްރުވަރީ 2023 ކޮންޓްރެކްޓް އަގު : 59,480,506.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ސޮއިކޮށްފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވާނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 17 ފެބްރުވަރީ 2023. - ސައިޓް ވަނީ 13 ޖުލައި 2022 ގައި މޮބިލައިޒްކޮށްފައި - މަސައްކަތް ވަނީ %34 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސްޓްރީޓްލައިޓް ހަރުކުރުން (%75 ޕްރޮގްރެސްވެފައި) ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC. ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 71,250,813.38 ރުފިޔާ މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 11 ޖޫން 2023
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1 މެއި 2022 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ : MTCC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 23,551,119.96 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. %91 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 2 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SAS e Construction Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 60,905,126.58
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވްކޮށް ފޮނުވާފައި. 2023 ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމި، ޓެންޑަރކުރުމަށް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން 2، އަދި 250މ ޕައިޕްލޭ ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މަޝްރޫޢުގެ %78 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Edward and Christie ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,917,345.32 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްލޮކް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %66 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 21 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 65,022,873.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 50,805,698.04 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގގެ މަސައްކަތާއި ޓޭންކްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -މަޝްރޫޢުގެ %7 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 21 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,786,048 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 28,451,842.66 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމް މަރާމާތުކޮށް 17 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,556,029.15 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ބަނދަރު ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި MTCC އާއެކުވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 86,880,878.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި MTCC އާއެކުވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 86,880,878.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފޭސް 1 - 100% ނިމިފައި - ފޭސް 02 - %91 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މިގޮތުން، އިތުރު މަގުތަކުގެ ސައިޑްވޯކްސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ވޭރިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބަނދަރު މަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ވޭރިއޭޝަން އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވާފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚަކީ 1 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,7047,117.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޭބަލް ޖަނކްޝަން އިންސްޓާލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ކާސްޓިންގެ ސައިޑް ވޯކްސް އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ %40 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 4 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 88,912,041.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދަނީ - ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 2023 ގެ ފެބުރުވަރީގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި - ޓެންޑަރ ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q1 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
8 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - އެއްގަމުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %73 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މޭ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 45124961.61
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
. ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނެވިފައި. - ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމަށް އަގު ހޯދާފައި. - 2023 ގެ Q1 ގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރ.އޯ ބިލްޑިންގ، ފެން ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް، ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 29 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 63,344,370.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ކޮމިޝަންކޮށް އަދި ސިސްޓަމް ޓެސްޓް ކޮށް 5 ޖުލައި 2022 ގައި ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފައި (ކޮމިޝްންކޮށްފައި) - ފެން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފެން ޕްލާންޓުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ވަނީ ފާހަގަވެފައި އަދި ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގާފައި އަދި ހައްލުވުމުން އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރެވޭނެ - ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ރެކްޓިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Altec Maldives Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 33,995,525 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި - ބަނދަރުގެ ބޭރުފަރާތަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނދަރުކުރެވޭނެހެން ޑިޒައިންކުރި ޖެޓީ ކޮންކްރީޓް ކާސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 68,665,360.81 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރު މަސައްކަތާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި - މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑެޅުމަށްޓަކައި ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމަން ބާކީ ހުރީ ވަރަށް މަދު މަސައްކަތްތައްކަމަށްވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢު ޓަރމިނޭޓް ނުކޮށް ސެޓްލަމަންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް SJ އާއެކު 18 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ސޮއިކޮށްފައި - މެޓީރިއަލްސް ޑެލިވަރީ ފަށާފައި - މަޝްރޫޢުގެ %76 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 23 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓޭންކް އިރެކްޝަން މަސައްކަތް އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި - މަސައްކަތުގެ %38 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ 2 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 50,771,305.44 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ނިމިފައި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,028,061.55 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އަދި އާރ.އޯ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %37 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 4 ޖުލައި 2023 - މަޝްރޫޢުގެ %38 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Micron ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,990,358.86 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމި ސިސްޓަމް 1 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ކަމިޝަންކޮށްފައި، ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމަށްފަހު ފެނަކަ އާއި ޙަވާލު ކޮށްފައި އަދި ހައުސް ކަނެކްޝަންސް ނިމިފައި - އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 13,797,935.13 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވެފައި އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ނިމިފައި - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ބައުންޑަރީ ވޯލް، ވޯޓަރ ނެޓްވާރކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތުގެ %27 ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 31,427,728.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ ފާސްވީ 27 މާރިޗު 2022 ގައެވެ. 20 މެއި 2022 ގައި ވަނީ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. 01 ޖޫން 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި - އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ކައުންސިލުން ބައެއް ބަދަލުތަށް ގެނައުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %56 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,677,466.90 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 31 ޖުލައި 2022 ގައި - ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައި - ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާގޮތަށް ސްކޯޕަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q1 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރެސިޑެންޝަލް އޭރިއާގެ ޕަންޕިންގ ސްޓޭޝަންގެ ނުނިމިހުރި ޕައިޕްލައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ %77 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 16 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Azzrova ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 19,274,086 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓޭންކް އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ވެޖިޓޭޝަން އޭރިއާ ޑީސްކޯޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ފެންހޮޅި ލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ނަރުދަމާ ހޮޅިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަޝްރޫޢުގެ %63 ގެ މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 6 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Azzrova ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 19,577,034.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 44,792,634.74 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގެ Q2 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނުގެ ނިޒާމް: އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އަދި އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ހުޅަނގުދެކުނުގެ މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް: ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ކޮމިޝަންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި - މަޝްރޫޢުގެ %98 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Mohan Mutha ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,494,037.12 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 20 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހެވީ ފޯސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 50,000,095.25
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ފޭސް 2 ގެ ސައިޑްވޯރކްސް އަދި ކާސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %43 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢޫގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 21,654,416.92 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. - ކައުންސިލުން ވަނީ މަގު ތަކުގެ ސިލެކްޝަން ހަދާފައި މިނިސްޓްރީ އަށް ޙިއްސާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިލެކްޓްރޯ މެކޭނިކަލް އަދި އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި - ހުޅަނގުދެކުނުގެ މޫސުން ގޯސްވުމާއިގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ %91 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Mohan Mutha ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 16,545,239.11 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފެން: - RO ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޖަނަވަރީ ފަހު ހަފްތާގައި ވޯޓަރ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ނަރުދަމާ: - ހޮޅިވަޅުލުމުގެ ނިމިފައި މަޝްރޫޢުގެ %33.5 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 31 މެއި 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: Flexinc ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 35,535,851.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 1 ވަނަ ކުއަޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި. ފެނަކާ އަށް ތަން ހަވާލުކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : Altec ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 21,083,294 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %99 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި. ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތްތައް ފެނަކަ އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ : ފެނަކާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 27,376,010.50 ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 18 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 16,420,153.78 ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 155,941,090.92 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރުގެ ކޮންސެޕްޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޯގަސްޓް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 34,792,350 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 81,222,471.36 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް 29 މެއި 2022 ގައި ވަނީ ފަށާފައި. އިމާރާތުގެ %60 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކް ހޮޅީގެ މެޓީރިއަލް ފެބުރުއަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަފާކުރާ ތާރިހަކީ 20 ޖުލައި 2023 މަޝްރޫއުގެ %17 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 69,093,952.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- DPR ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންޓު ނެގުމުގެ ޓެންޑަރކޮށް 10 އޮކްޓޯބަރުގައި ބިޑްތައް ނަގައި، އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި OCTAVO Solutions Pvt Ltd (OSPL) 27ނޮވެންބަރުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. އަދި ސައިޓް ވިސިޓްކޮށްފައި. އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓް ލިބިފައި. - DPRގެ މަސައްކަތް ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފެނަކަ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 24 މާރިޗް 2022 ގައި MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - EIA ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 11,527,669.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 28 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. - EIA މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އޭޕްރީލު މަހުތެރޭގައި EIA މަސައްކަތް ނިންމައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 104,040,237.65 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް '- 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް 31 މޭ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢު 21 ޖޫން 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 84,397,200 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 25 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށް 29 މާރިޗް 2022 ގައި ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. - ކީވޯލް ގެ މަސައްކަތާއި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޫރިންގ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މުޅި މަޝްރޫޢު ވަނީ %50 ޕްރޮގްރެސްވެފައި މަޝްރޫޢު ނިންމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރިހު 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 24,713,040.05 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ.ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަށް ފެނާއި ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 7,953,160.39 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 44,015,728.41 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސައިޑްވޯރކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ކާރބްސްޓޯންސް އެތުރުން %18 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ސްޓޯމްވޯޓަރ އިންސްޓޮލޭޝަން 58% ޕްރޮގްރެސްވެފައި، އިލެކްޓްރިކަލް ޖަންކްޝަން ބޮކްސް ބެހެއްޓުން %63 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 53,997,930.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 29,674,989.15 ރުފިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރ MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެއްގަމުތޮށި ހެދުމާއި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - 45% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Heavy force - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 39,100,608.16 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 25 މާރިޗް 2021 ގައި AZROVAއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. - 46% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، 2023 މާރިޗު 15އަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: AZZROVA ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 23,078,770 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 4.8km ގެ މަގުހެދުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ސައިޑް ވޯރކްސްގެ މަސައްކަތާއި ސްޓޯރމްވޯޓަރ ޕައިޕް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ( ކައުންސިލުން ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބީޗް މަގު އަދި ރަށްދެބައި މަގުގެ ޑިޒައިންއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ) - މަސައްކަތް 72% ޕްރޮގްރެސްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 95,043,314.41 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - މޮބިލައިޒް ވާނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 21,209,100.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން އިސްކަންދޭ ތަރުތީބާއި މަގުތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވައި، 28 ޑިސެންބަރުގައި ކައުންސިލުން މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްކޯޕުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް އޮކްޓޯބަރ 2022ގައި ނިމިފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 34,062,812.12 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސިސްޓަމް ކަމިޝަންކޮށް ނިމި ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ނިމިފައި. އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas Pvt Ltd
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ޖޫން 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ހެވީ ފޯސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 24,765,198.63 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މޮބިލައިޒްވެ ފެނާއި ނެރުދަމާގެ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތާއި އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 16% މަސައްކަތް ނިމިފައި - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 3 އޯގަސްޓް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 23,652,252.29 ރުފިޔާ (31 ޑިސެންބަރ 2022ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ އަޕްޑޭޓް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްކޯޕް އަދި ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލްކޮށްފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 12 މެއި 2022ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި - އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ނިންމައި، EIA ރިޕޯޓް 26 ޖަނަވަރީއަށް EPA އަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 53,025,367.58 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތް %57 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މާރިޗު 2023ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 29,323,878.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. EIA ގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އޭޕްރީލު 2023ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 72,322,592.58 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިފެކްޓުސް ރެކްޓިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއާ ޙަވާލުކޮށް. ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައި (1 ޖުލައިގައި) ކޮންޓްރެކްޓަރ: Puritas Pvt Ltd
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޖޫން 2023ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - މަޝްރޫޢު %21 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 39,390,542.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 30 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ކުރިން ކައުންސިލައް ކޮންސެޕްޓް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު 24 ނޮވެމްބަރު 2021ގައި ސްޓެލްކޯއިން ހަވާލުވެ، ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޝަނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުން ސްޓެލްކޯއާ އެކު 31 މޭގައި އިތުރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގެމަނަފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު ނިމުމުން މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކޮށް ޖެނުއަރީ 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2017 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް އަދި ސީ އައުޓްފްލޯގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %76 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,435,804.70 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- - އަމަލީ މަސައްކަތް 9 މާރިޗު 2022 ގައި ފަށައި، އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - 26% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - އަމަލީ މަސައްކަތް 18 މޭ 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech Maldives ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,962,704.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ ފައުންޑޭޝަން އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %13 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 22 ޖުލައި 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Marketech ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,962,704.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މޭ 2020 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 39,491,126.16 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2019 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢު %88 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: STATIC ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް: 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 38,155,969.77 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. މޮބިލައިޒްވެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. - އާރް.އޯ ބިލްޑިންގުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމި ސްޓްރަކްޗުއަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ސުވާ ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ %15 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. 26 މާރިޗު 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,169,279.75 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2021 މޭ ގައި ނިމިފައި. - މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 500 ފޫޓު އިން 800 ފޫޓަށް ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ބޮޑުކޮށް ބޮޑުހިލަ ޖަހާ އަދި ކުދި އުޅަނދުތަކަށް ބޭރުތޮށި ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ބޭރުތޮށި ވަނީ ހަދާފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސާސީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 35,005,970.95 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2017 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް. - ވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާތީ ވޭރިއޭޝަން އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- މަޝްރޫޢު %50 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް 2023 ޖޫން އަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,845,708.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކާފައި. - ހިއްކި ބިމުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން: - 833 މީޓަރުގެ ބޮޑު ހިލަގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި، 375 މީޓަރުގެ ބަޑުހިލައިގެ ބްރޭކްވޯޓަރ ޖަހައި، 180 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ގްރޮއިން އަދި 345 މީޓަރުގެ ޖިއޯ ބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 185,529,343.09ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެއްގަމުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ސޭންޑްފިލްޑް ބްރޭކްވޯޓަރ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - މަސައްކަތުގެ %55 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 20 ޖޫން 2023 ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ބަދަލު 16 އޮކްޓޯބަރ2022ގައި އެޕްރޫވްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 70,862,508.89 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުތައް ރިވިޔު ކުރުމަށްފަހު ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްރޮޕޯސަލް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފޭސް 2 އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައި. (ބަނދަރުގެ ބާކީ ހުރި މަސައްކަތްތައް، ފޭސް 3 ގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 28 ނޮވެންބަރ 2022ގައި MTCC އާ އެކު އަލުން ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި އަދި 3 ޖަނަވަރީ 2023ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. - MTCC އިން EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. EIA ރިޕޯޓް ޖަނަވަރީމަހުގެ ތެރޭގައި EPA އަށް ހުށަހަޅައި، ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 49,999,844.9 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA އެޕްރޫވްކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. - ސައިޑް ވޯކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢު %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 31 އޮގަސްޓް 2023 ކޮންޓްރެޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 98,330,536.18 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް 2020 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް MTCC އަށް ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކޮށްފައި. - އެޑިޝަނަލް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް MTCC އިން ފާހަގަކުރުމުން، އެޑިޝަނަލް މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. - ޕެއިންޓް ރިމޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 17% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,771,268.99 ރުފިޔާ އެޑިޝަނަލް މަސައްކަތް: 9,144,022.04 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 8 އޭޕްރީލް 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް، ހުރިހާ މަގެއްގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށްފައި. - ޕޭވްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 54% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ތާރު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ، ތާރު ޕްލާންޓް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ތާރުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 78,800,871.14 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންހިއްކުން - EIAގެ ފުރަތަމަބައި EPA އަށް ސަބްމިޓްކޮށްފައި. އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި. (އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި). - މަޝްރޫޢު ގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ .ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ޖޫން 2023 އަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 165,092,181.03 ރުފިޔާ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕްލޭންކޮށްފައި (ފެނާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފެއްޓުމަށް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތުގެ %10 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މޭ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex އަގު: 33,692,736.49 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަސައްކަތުގެ %13 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. އޯގަސްޓް 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Duplex އަގު: 33,976,218.59 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކޭބަލްތަކެއްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި، ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި. މަސައްކަތުގެ %47 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ:SJ construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 29,837,680.30 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ވަތަބަނޑޭރި މަގުގައި އޭބީސީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ސައިޑްވޯކްސް އަދި ސްޓޯމަވޯޓަރ ކާސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ (3 މަގު އިތުރުކޮށްފައި). - މަސައްކަތް %81 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 31 މާރިޗު 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 138,738,153.42 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢު 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވްވެފައި. ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %16 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ - MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު - 42,660,306.32 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމާއި ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޖަވަނަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންސެޕްޓް ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. - ޕްރޮޕޯސަލް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި އެވޯޑްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. އޮކްޓޯބަރ 2022 އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައި، ސްޓާޓަރ ޕައިލް އިންސްޓޯލްކޮށް ޕައިލިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަސައްކަތުގެ 8% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. 20 މޭ 2024 އަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 44,237,704.79 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އީ.އައި.އޭ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި EIA ކޮންޓްރެކްޓަރ: LAMER
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ރަންވޭ މާކިންގ އެންޑް ލައިޓިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޕަސެންޖަރ ޓާމިނަލް އަދި ފަޔަރ ބިލްޑިންގގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 28 ފެބްރުއަރީ 2023އަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - މަސައްކަތުގެ %90 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމް.ޓީސީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 144,883,139.42 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކުރެވޭކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 28 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި. - މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޭޕްރީލް 2019 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ 18 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިން، ތާންގީ، ބޯރހޯލް، ނެޓްވޯކް ގެ މަސައްކަތާއި ބްރައިން އައުޓްފޯލް މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 2023 ފެބްރުއަރީ ކުރީކޮޅު ކޮމްޝަންކުރިމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 31 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. EIA ސަރވޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބުރުވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް EIA އެޕްރޫވް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް މޭ 2020ގައި ނިމިފައި. އޮޕަރޭޝަނަލް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ޖުލައި 2023އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ސްކޯޕް ބަދަލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރިއަށްދަނީ. - ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - EIA މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބުރުވަރީ 2023 ފަރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި EIA އެޕްރޫވަލް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - އަމަލީ މަސައްކަތް 2023 ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެން: - ވާރޭ ފެން ނެޓްވޯކްގެ މަސައްކަތް، އާރޯ ބިލްޑިންގ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް، ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ނަރުދަމާ: - ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި، ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް 15 ޖަނަވަރީގައި ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހިލަ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މިވަގުތު މަޑުޖެހިފައި. ޖަނަވަރީ 30 ގެ ކުރިން މަސައްކަތް އަލުން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލުން ވަނީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް ފައިނަލްކޮށް ފޮނުވާފައި - އިމާރާތް އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި. ބަނދަރުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހަދާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފުރަތަމަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމި، 09 އޯގަސްޓް 2020 ގައި އޮޕަރޭޝަން ވަނީ ފަށާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އާރ.ޑީ.ސީއަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ޑިޒައިނގް މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އާރ.ޑީ.ސީއަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް: ޑިޒައިން އެޕްރޫވްވެފައި، ސައިޓަށް މެޓީރިއަލް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ސްޓޯމްވޯޓަރ: ސައިޓަށް މެޓީރިއަލް ފޮނުވާފައި. 29 ނޮވެމްބަރގައި މަސައްކަތް ފަށާފައި. ޑީވޯޓަރިންގ: ސައިޓަށް މެޓީރިއަލް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. މެޓީރިއަލް ޑެލިވަރ ވުމުން މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ކޭބަލްޖަންގްޝަން އަދި ކަރބްސްޓޯން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. -ޖޫން މަހުގައި ތާރު އެޅުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - 25 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގިފައި. ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ މި މަސައްކަތް ނުކުރާތީ، އެކަން ކުރާނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް ވަނީ އަންގާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް 1 ޑިސެންބަރު 2022 އަށް ނިންމައި، ކައުންސިލަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުޅުދުއްފުށީގައި 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް 7 ޖުލައި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ވަގުތީ ފެނާއި ކަރަންޓު ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ސްޓާފް އެކޮމޮޑޭޝަން މަސައްކަތްތައް ސައިޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕް: ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަނިމާދޫގައި 7.4km ގެ މަގު ވަނީ ހަދާފައި. - ރެކްޓިފިކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ޝަރީއަތުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން, މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރުން ވަނީ އަންގާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11 އޮގަސްޓް 2022 ގައި JMC އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި. - ވަގުތީ ސައިޓުގެ މަސައްކަތާއި ލޭބަރ ޑިޕްލޮއިމަންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި - ޑިޒައިން މަސައްކަތް %12 ޕްރޮގްރެސްވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައި. މިހާރު ޙިދުމަތް ދޭންފަށާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28 ނޮވެންބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި، EIA މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ%100 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހުރި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ %100 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 10 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
27 ނޮވެންބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީއައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެނުގެ ނިޒާމް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން އަދި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލްތަކާއި ޒޯން 1ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކްރޮސް ސަބްސިޑީ މޮޑެލްގެ ދަށުން ހދ.މަކުނުދޫ، ށ.ބިލެއްފަހި، ބ.ތުޅާދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ފ.މަގޫދޫ، ރ އަތޮޅު ދެކުނުބިތު ގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްސް އިވަލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާއެކު ފްރޭމްވޯރކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ފ.މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް ހެދުމަށް 19.10.2022 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކު ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ100% އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބަލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ %97 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %92 ނިމިފައި. ފެންތާންގީ ލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢު ކޮމްޝަން ކުރުމް މަޑުޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމި 22 އަދި 23 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި ކޮމިޝަން ކުރެވިފައި، އައުްޓްފޯލްގައި ރަގަޅުކުރަން ހުރި ކަންތައް ރަގަޅު ކުރަން އެނގިފައި. ފެނަކައާއި ނިޒާމް ހިންގުން ޙަވާލުކުރުަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ!
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ 100% އަދި އީ.އައި.އޭގެ100 % މަސައްކަތް ނިމި މޮބިލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގެ 90% މަސައކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ޕައިޕްލައިން %70 ނިމިފައި، ނަރުދަމާގެ ހޮޅިވަޅުލުން 30% ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއޯޓްފޯލް، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ގްރެވިޓީ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކް ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް އަދި ޕްރެޝަރ ލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ނަރުދަމާ %60 އަދި ފެން %78 ނިމިފައި އެޑްމިން ބިލްޑިންގގެ 85% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭގެ އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ %95، ފެންހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް %75، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް %20 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިނ ބިލްޑިންގްގެ %97 ނިމިފައި. ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %52 އަދި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް %68 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭގެ އަދި ޑީޓެއިލްޑ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މޮބިލައިޒް ކުރެވި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް %40 އަދި ނަރުދަމާގެ ނެޓްވޯކް %36 ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ ރިޕޯޓް އަދި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އެޑްމިން ބިލްޑިންގ 80% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ފެނުގެ ނެޓްވޯކް މަސައްކަތް 32% ނިމިފައި. ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ތަކާއި، ފެންތާނގީ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ / ޓެމްޕަރަރީ ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
0
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު އެވޯޑްކުރުމަށް އެވޯޑް ކުރުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނެވިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނެވިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމެންޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. ސްކޯޕް ބަދަލުވެފައިވާތީ ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތްތައް ނިމެނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިވެޓްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމެންޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ މަރުހަލާއަށް ފޮނުވުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 23 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11 ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ސޮއިކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެވޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށި ޖެުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 74% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިއްކާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ލެވެލް ކުރަމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ،އައި.އޭ ރިޕޯޓް އަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށްޓާއި ބޭރުތޮށި އަދި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމެންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި މަޝްރޫއުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓްތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޑުޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ އަދި ބަނދަރު ފުނަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީއިން އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ވަކިން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
08 ޑިސެންބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޑުޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޑުޖައްސާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ، ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ނަރުދަމާގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މިހާރުވަނީ މޮބިލައިޒްވެފައި، ސައިޓް ޑީމާރކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ސާފުކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުމުގެ މަސަެއްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ - ސުވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް - ވޯޓަރ ނެޓްވޯރކް މަސައްކަތް - ހައުސް ކަނެކްޝަން - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް - ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް - ވާރޭފެން ޓޭންކް މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި - އާރ.އޯ ބިލްޑިންގގެ ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ނިމިފައި - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް، 58% ނިމިފައި - ވޯޓަރ ނެޓްވޯރކް ގެ މަސައްކަތް، 68% ނިމިފައި - އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް 95% ނިމިފައި - ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް، 30% ނިމިފައި - ވާރޭފެން ޓޭންކް މަސައްކަތް، 3% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އާރ.އޯ ބިލްޑިންގގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި - ކޮލަމް މަސައްކަތް ނިމި މޭސަނަރީ ވޯރކް ކުރިއަށްދަނީ - 1 ޖޫން 2021 ގައި ފެން ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި މިހާރު ނެޓްވޯރކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ފެންހޮޅި އެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 100% މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި - ހައުސް ކަނެކްޝަން މަސައްކަތުގެ 98% ނިމިފައި - އެޑްމިންގ ބިލްޑިންގގެ 95% ނިމިފައި - ބްރައިން ޓޭންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ސްޓޯރޭޖެ ޓޭންކްގެ އިރެކްޝަންގެ 95% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ނޮވެމްބަރު 2020 އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި. - އީއައިއޭ އެޕްރޫވަލް 3 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނީ ލިބިފައި - ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިންގެ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރަށަށް މޮބިލައިޒްވެފައި - ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ފައި - އޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 95% - ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯެރކްގެ 99% ނިމިފައި - ފެންނެޓްވޯރކްގެ 96% ނިމިފައި - ސްވަރޭޖް ހައުސްކަނެކްޝަންގެ 95% ނިމިފައި - ޕްންޕް ސްޓޭޝަންގެ 38% ނިމިފައި - ސޯޓޯެރޭޖް ޓޭންގެ 85% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
21 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި މަޝްރޫޢޫގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި. 27 މާރިޗު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިތަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި މީދޫ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.