މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 23
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް - 13 އެޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު ބިޑް ތަށް އިވެލިއުއޭޓް ކުރަމުން ދަނީ. އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން - 5 ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓު 8 މަސް ދުވަސް ތޭރޭގައި ގާއިމްކޮށް ނިންމުމަށް ފެނަކައާއި އެކު އެގްރީމެންޓް ސޮއިކޮށްފައި. ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން - އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަނބުތަކުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ރާނަން ފެށޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ރާނާ ނިމޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެއިނަރ ބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ފައުންޑޭޝަން ކޯރު ވަނީ ކޮނެފައެވެ. - ކުރިއަށް އޮތް ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ފައުންޑޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް 26 މެއި އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މެޓީރިއަލްސް ވަނީ ރަށަށް ގެނެވިފައި. - މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު ބިޑް އިވެލިއުއޭޓްކޮށް ނިންމައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ނިމިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ވަނީ ޓެކްނިކަލް ސްޓާފެ ގެ ކޯމެނެޓް ޢިނކޯޕަރޭޓްކޮށް ފައިނަލްކޮށްފައި. ހއ. މޮޅަދޫގައި ގްރީންހައުސް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފީލްޑް އޮފިސަރުން ހޮވައި އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ ކަންކަންކުރިއަށް ދަނީ. ދަނޑުވެރިޔާ ޕޯޓަލް ހެދި ފަރާތާއިއެކު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެއް ހެދުމުގެ މަޝްވަރާތަށް ކުރަމުން ދަނީ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާއިއެކު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އެމް.އޯ.ޔޫ. ގެ ކްރޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައި. ޕްރޮޖެކްޓްގައި ރިޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ބަޔަރސް އާއިއ އެކު ވައިބަރ ގްރޫޕެއ ވަނީ ކްރިއޭޓްކޮށްފައި. މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްގެމޮޑިއުލްސް ތަށް ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިންމާ ޓެސްޓިންގ އަށް ހުށައަޅާފައި. މެޗިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑިވެލޮޕަރ އާއި އެކު ޑިވެލޮޕް ކުރެވުނު މޮޑިއުލްސް ތަކުގެ ފިކްސިންގ އަދި ޓެސްޓިންގ ގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރަމުން ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ކްލޯޒިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުވޭނީ ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން "5 ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން" މި ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓް 2022ގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- "ހއ.އިހަވަންދޫ މަސް ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން" ގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ވަނީ "މަސް ގަންނަ ސެންޓަރ" އަށް ބަދަލުކޮށްފައި. - މި މަރުކަޒުގައި އަޅަނީ 500 ޓަން ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް އަދި 50 ޓަން ބްރައިން ފްރީޒިން - ލޭންޑް ސެކިއުރކޮށް، ޓެންޑަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހއ.ހޯރަފުށީ ގައި 25 ޓަނުގެ (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު) އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި (މަސްވެރިންގެ ދުވަހު) ބާއްވާފައި - މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މިފްކޯ އާ ހަވާލުކޮށްގެން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރ. މަޑުއްވަރި އަދި ކ. ގާފަރުގައި 25 ޓަނުގެ (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު) އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި (މަސްވެރިންގެ ދުވަހު) ބާއްވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަރަދޫ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ހުއްދަ ލިބުމުން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ތައް ނެގުމާއި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުދޫ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން . ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަލުން ރިވައިޒްކޮށް ހުށަހެޅުމުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގްސް ނިމިފައި - އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމފިައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިތަދޫގައި "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދޭ. ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ. އީއައޭ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ދަށުިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަކިޓެކްޗުރަލް ޑްރޯވިންގ ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި ބީ.އޯ.ކިއުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމައި 26 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. .
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25.05.2022 - ކޮންޓްރެކްޓަރ އައިސްޕްލާންޓް ނިންމައި ފީއަލި ކައުންސިލާއި އައިސްޕްލާންޓް ހަވާލު ކޮށްފައި. 22.03.2022 - އައިސްޕްލާންޓްގެ ފައިނަލް އިންސްޓޯލޭޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އައިސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރެވޭނެ. 8.3.2022 -އައިސް ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި ކަނެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 01.03.2022 - އައިސްޕްލާންޓުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި އިންޓީރިއާ މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ދަނީ. މީގެ އިތުރުން ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް މި ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. 22.2.2022 - އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ތާރީހަކީ 15 އޭޕްރިލް 2022. 15.02.200 -އައިސްޕްލާންޓްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައި. އައިސްޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުން ދަނީ. 26/01/2022 - އައިސްޕްލާންޓް އަދި ޖެނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 18/01/2022 - އައިސްޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށް. މި އައިސްޕްލާންޓް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 15 މާރިޗު 2022ގައި. 11.01.2022 - އައިސްޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 7/12/2021 - އައިސްޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްދަނީ ކުރިއަށް. މި އައިސްޕްލާންޓް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ފެބްރުއަރީ 2022ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ