މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 10
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން - ހއ.ދިއްދޫ، ށ.ކޮމަންޑޫ، އއ.ރަސްދޫ، ދ.މީދޫ އަދި ލ.މާމެންދޫ އައިސްޕްލާންޓްގެ ޤާއިމްކުރުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021. 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި. 2. ކަނޑުއޮތްގިރި، މ.މުލައް، ކޫއްޑޫ އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުން - އާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކުރުމާއި މިހާރުހުރި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތަށް 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021ގައި އިއުލާންކޮށްފައި. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ކުރިން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ފޮނުވުމަށް 3. ކަނޑުއޮތްގިރި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް - ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި. ބިޑް ހުޅުވުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބާއްވާފައި. ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެވަރޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި 4. ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް - ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި ބިޑް ހުޅުވުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބާއްވާފައި. ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެވަރޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި 5. ފަންސާސް ދޯނީގައި އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލް ކުރުން - 50 ދޯނީ ގައި ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރު 2021ގައި އިއުލާންކޮށްފައި. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 8 ސެޕްޓެންބަރު 2021ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އައިސްޕްލާންޓްގެ އިމާރާތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28/9/21 - އެމް.އޯ.ޔޫގައި މިނިސްޓްރީ އާއި އައްޑު ކަައުންސިލުން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19/10/21 - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 3/8/21 - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 22/6/2021 - ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބިޑިންގް ޕްރޮސެސް ނިމި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
3/8/21 - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 22/06/2021 - ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބިޑިންގް ޕްރޮސެސް ނިމި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކޮށްފައި. މި އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"އިންޑިއާ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން މި ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމް،އޯ.ޔޫ އެއްގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ސޮއިކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
*ގއ. މާނާގަލާ ގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ޖެޓީ އަދި އެންސިލަރީ ފެސިލިޓީޒް: މިޕްރޮޖެކްޓް އިން ގއ. މާނާގަލާގައި މަލްޓިސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެސް.ޖޭ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. *މަނިޔަފުށި މެރިކަލްޗަރ ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ: މިޕްރޮޖެކްޓް އިން ކ.މަނިޔަފުށީގައި ޤާއިމުކުރމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަނިޔަފުށި މެރިކަލްޗަރ ރިސާޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެސް.ޖޭ. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. *ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް: މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އދ. އަތޮޅުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި އދ. އޮމަދޫއިން 4 ބެނެފިޝަރީޒް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި 4 ފަރާތަށް ފުަރަތަމަ ހަވާލުކުރެވުނު 3331 ފާނަ މާކެޓް ސައިޒަށް ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
21/6/2021 * ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ އިކިއުޕްމަންޓްސްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ފައިނަލްކުރެވިފައި. * ހަނިމާދޫގެ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އާ ގުޅޭ ޓީ.އޯ.އާރްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އިފާޑް އާއި ހިއްސާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓަށް ސައުދީ ފަންޑުން ފައިސާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި (05/07/2020) ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި އަދި އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ ފައިނޭންސް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ