މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 13
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލްކޮށްފައި - ޓެންޑަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކޮށް އޭ.ޑީ.ބީ ގެ އެޕްރޫވަލް އަށް ފޮނުވާފައި - ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި އެވޯޑްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 31 ޖުލައި 2019 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 10,441,598 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ވަރކްސް އަދި ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް (100%) ނިމިފައި. ކުރަން ހުރި: ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކޮލަމް، ބީމް އަދި ސްލެބް ގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން" މި މަޝްރޫޢު ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްދަނީ ސ. ފޭދޫގައި އަދި ސ. ހިތަދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް މަޑުޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
SGII ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ގްރާންޓް ސައިންކޮށްފައި. ކުރަން ހުރި: ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
SGII ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ގްރާންޓް ސައިންކޮށްފައި. ކުރަން ހުރި: ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ފައިނަލައިޒް ކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް މަރުޙަލާ ފެށުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔޫ.އެސް. އެއިޑް ޓީމުގެ އެހީ އަދި ލަފަޔާ އެކު، މިނިސްޓްރީގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ބިނާކޮށް ބިޒްނަސް ކޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރިވިއު އަށް ހުށަހެޅުން. މި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް މޮޑެލް އަށް އެލްޑަރލީ ހޯމް އެޅުމަށް ޓީއޯއާރް ފައިނަލައިޒް ކުރުން. ބިޑް އިއުލާން ކުރުން. ކުރަން ހުރި: އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް އިވެލުއޭޝަން، ބިޑް ސަބްމިޝަން، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން، އެވޯޑް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވޯޑް 6 މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢު ނިމި 25 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ އަމާން ވެއްޓަށް ކުދިން ގެންދެވިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢު ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢު 24 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ނިމި އަމާން ވެއްޓަށް ކުދިންވަނީ ގެންދެވިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢު ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް