މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 5
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަދަން ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖުގައި
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިންމައި ހަވާލުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަސައްކަތެއް މިވަގުތު ކުރެވެމުންނުދޭ
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ