މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 5
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޖިނިއަރިންގ ޑެލިވަރަބްލްސް (ޑިޒައިން)ގެ %61.76 ނިމިފައި، ޕްރޮކިއަރމަންޓް މަސައްކަތުގެ %22.8 ނިމިފައި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ %34.1 ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ %96.6 މަސައްކަތް ނިމިފައި. އީސްޓް އަދި ވެސްޓް އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް %99 ނިމިފައި، ފިއުލްފާމްގެ %94.6 ނިމިފައި، ފިޔުލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މަސައްކަތުގެ %85.8 ނިމިފައި، އަދި ކާގޯ ޓަރމިނަލްގެ %95.3 ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ޗެނެލް 2، ހާބަރ 1 އަދި 2، ބީޗް އަދި ޝޯރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ކޮންވެންޝަން ސެންޓާ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް އަށް ބޭނުންވާ ބިން ގަނެ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް