މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 8
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއި ކުރެވިފައި، 2. މަސައްކަތް ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ނުކުރެވޭ 3. މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ވާތީ 4. މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް މީޓިންގ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ބޭއްވިފައި 5- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ 6- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި 5- ފައުންޑޭޝަން އަށް ކޮނުމަށް ޝޯރިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - އިންވެގެން ހުރި ގެޔަށް ގެލުން ލިބުން އެކަށީގެން ވާތީ މިކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް، ގޭގެ ވެރި ފަރާތާއި މަސްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ރެއިންފޯރސްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ކޮންކޮރީޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި - ފައުންޑޭޝަން ރާފްޓް ކޮންކްރީޓް ކޮށްނިމި، ފައުންޑޭޝަން ބީމް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮލަމްތައް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ލިފްޓްގޮޅި ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ފެން ޓޭންކް ސަޓަރިންގ މަސައްކަތް - ސިޑި ސްޓާރޓަރ ކާސްޓްކުރުން - 17 ގްރައުންޑް ފޮލޯރ ކޮލަމް ކާސްޓް ކުރުން - ބެކްފިލިންގ - ފަސްޓް ފްލޯ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ ވޯރކް %90 ނިމިފައި. - ފުރަތަމަ ސްލެބްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިންމަން ފަށާފައި. - ސްޓެއަރ ކޭސް 2 ގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ފުރަތަ ފްލޯގެ ތަބުތައް ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި - ލިފްޓް ގޮޅި ނިމި ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި - 2 ވަނަ ފްލޯރ އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމް ކިކަރސް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމްތަކުގެ ކޮންކްރިޓް %73 ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބީމް ރީއިންފޯސްމަންޓްގެ %33 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ޝަޓަރިންގ %45 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ކޮންކްރިޓްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެފައު - 4 ވަނަ ފްލޯގެ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް ނިމިފައި - ގްރައުންޑް އަދި ފަސްޓް ފްލޯގެ މޭސަނަރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ފެށިފައި - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި - 2 އަދި 3 ގެ ބްލޮކްވޯރކިންގ ކުރިއަށްދަނީ - ބްލޮކް ވޯރކްސް ގެ މަސައްކަތް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދަނީ - 9 ވަނަ ފްލޯރގެ ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 11 ވަނަ ފްލޯގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ފާރުތަކުގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ބްލޮކް ވޯރކްސް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ - ފާރުތަކުގައި ސިމެންތި ޖެހުން ކުރިއަށް ދަނީ - ސްޓްރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި -
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ސަރެޙައްދު ސަރވޭކުރެވިފައި 2. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެއްޓޭނެ 3. ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހުދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ - ތަކެތި ނަގައިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލް ސައިޓަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަަތް ކުރިއަށްދަނީ - ގިނަ މެޓީރިއަލްސް ސައިޓަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ޑިޒައިން ޕްރޮސެސްގައި 2. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެއްޓޭނެ 3. ކުރެހުން އަދި މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހަދާ ނިމިފައި - ތަކެތި ނަގައިގެން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި 24 ޖޫން 2021 - ބާޒާރުން މެޓީރިއަލްސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ޕްލޭންތައް ކުރަހާނިމިފައި 2. މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހަދާނިމިފައި 3. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެށޭނެ 4. ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ 5. ތަކެތި ނަގައިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ލިބިފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލްސްތައް ސައިޓަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މެޓީރިއަލްސް ބާޒާރުން ގަނެ ނިމިފައި - ސައިޓަށް މެޓިރިއަލްސް އަދި ނުގެންދެވޭ - ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މެޓީރިއަލްސްތައް ސައިޓަށް ފޮނުވިފައި - މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ - ރޫފިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. އެކަމަޑޭޝަން އެނދު މޮޑިފިކޭޝަން %45 2. ވެންޓިލޭޝަން މަސައްކަތް %100 3. ނެޓްވޯރކް މަސައްކަތް %40 ކޮވިޑް19 ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އަދި ބިލް ޕޭމަންޓް ލަސަވެފައި. - ހެންގަރ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި - ވަށާފާރު އަދި މާސްޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި - މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި - މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ސޯޓޯރޭޖް ގުދަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގްރައުންޑް ވޯރކްސް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ - ސޯޓޯރޭޖް ގުދަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން އަދި ގްރައުނޑް ސްލެބް ނިމިފައި - ހެންގަރ ކޮލަމްސްތައް ޖަހާ ނިމި ރޫފް ޓްރަސްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ރޫފް ޓްރަސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ރޫފް ޓްރަސް އަޅާ ނިމިފައި - ފާޚާނާ މަސައްކަތް ފެށިފައި - ހެންގަރ ފާޙާނާ ފާރު ރޭނުން އަދި - ހެންގަރ ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް - ހެންގަރގެ ތިރީ ފުރާޅުތަކުގައި ޓިނު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެެވެނީ - ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ހެންގަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި - މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތައް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް އެސްޓިމޭޓެޑް ބަޖެޓް އަށް ވުރެ ދަށް ވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ޕްލޭންނެއް ކުރެވެމުން ދަނީ - މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް، ސާރވޭ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ -މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ކޮށްދޭނެ އަގު ހޯދިފައި - މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލު ކޮއްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ. - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަލިބިފައި - އެގްރީމްންޓް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ - އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާފައި - ސައިޓް ރެޑީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށިފައި - މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައި - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ސެޕްޓެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގައި - ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިންމާލެވިފައި %98 -ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިމިފައި %100 -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ނިމިފައި %100 - ޓޮއިލެޓް ބޮލޮކް ނިމިފައި %100 - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތަކެތި ސައިޓް އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %95 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަން %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-1 ސިމެންތި ޖެހުމާއި ފުރާޅުމަސައްކަތް - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-2 ކުލަލުން - މެސް އެކްސްޓެންޝަން ފާހާނާ ސީވަރލައިން އާއި ގުޅާލުން - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސްގެ ފުރާޅު މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސް ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ކުލަ ލުން ނިމިފައި - އޮފިސަރސް މެސް ވޫޑެން ރެއިލިންގ ވޯރކްސް - ސައިޓް ކްލީނިންގ (މެސް އޭރިއާ) - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ނިމިފައި - 12 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ހުޅުވިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު