މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 13
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ އާއި ސޯސަލް އިންޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު.. ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި ޢީއައި.އޭ އަދި އެސްއައި އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި 17 ޑިސެންބަރުގައި ބިޑް ސަބްމިޝަން އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދަނީ އޭ.އައި.އޭ ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކާއެކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޓާރމް އޮފް ރެފަރެންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް 8 ފެބްރުވަރީ ގައި އީ.ޕީ.އޭއަށް ފޮނުވިފައި އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އީއައިއޭ ހެދުމާބެހޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން 23 ފެބްރުވަރީ ގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ހދ. އަތޮޅުކައުންސިލް ، ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން އެވެ. އީޕީއޭއިން ޓީ.އޯ.އާރު އެޕްރޫވްކޮށް ނޭކުރަންދޫ ޖަލު ސަރަހައްދުގެ އީއައި ހެދުމުގެ ހުއްދަ 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ވޯޓަރ ސޮލިއުޝަނަށް ހަވާލުކުރެވިފައި -އީޕީއޭއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އީއައިއޭ ހެދުމަާބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް މިއަދު މިނިސްޓްރީ އަދި ވޯޓަރ ސްލިއުޝަންއެކު 11:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު -އީ.އައި.އޭ ހަދަމުން ދިޔައިރު ދިމާވި ކަމާގުޅިގެން 22 މާރިޗް 2021 މިނިސްޓްރީގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މިބައްދަލުވުމުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން އީ.ޕީ.އޭ ، އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ، ވޯޓަރ ސްލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް އަދި ހދ.ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރާ ސަރަހައްދުގެ އީ.އައި.އޭ ހަދާސަރަހައްދަށް ، ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގަސްތައް ނާރާގޮތަށް އީ.ޕީއޭ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނެވެ. އީ.ޕީ.އޭ އިން އެންމެފަހުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުން ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި އަދި އޭއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުނު ވޯޓަރ ސްލިއުޝަނުން އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ނިންމައި އީޕީއޭ ގެ އެޕްރޫވަލް 16 މެއި 2021 ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރުމުގެ ސަރަހައްދަށް ފަހުން އިތުރުކުރެވުނު ބައިގައި ހުރި ރުއްގަހަށް 16 މާރިޗް 2021 ގައިވަނީ ބަދަލުދެވިފައެވެ. ހދ. ނޭކުރަންދޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އިންޑަސްޓަރިއަލް ޖަލާއި އިންވެގެ އޮންނަ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގުގެ އިންޖަހައި ފާހަގަކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޖޫން 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި.. ޝަޢުގުވެވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 6 ޖުލައިގައި 7 ޖުލައިގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުން، 14 ޖުލައިގައި ބިޑް ސަބްމިޓްކުރުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބްމިޓްނުކުރައްވާތީ އަލުން އައުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި ޖަލާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގާއި ހުރަސްމަގު އިންފާހަގަކޮށް މަގުސާފުކުރުމާއި އުތުރުފަރާތު އިންފާރު ރާނާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 5 އޯގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވިފައި ބިޑްސަބްމިޓްކުރުން 19 އޮގަސްޓް 2021 އާއި 22 އޮގަސްޓް 2021 ގައި މަގުސާފުކުރުމާއި އިންވަކުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް 3 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަލުއްވާފައިވެއެވެ. ބިޑް ޕްރޮސެސިންގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި ޖަލުގެ އިންފާރު ހަދާދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކަމުންނާއި ޖަލު ހެދުމުގެ ބައެއް ބަދަލުތަކެއް އައިފައިވާތީ އިޢުލާން ކެންސަލްކޮށްލައި އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ރޭވިފައި - ހދ. ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ހެދުމަށް 24 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު އަދި ނަންނޯޓް ކުރައްވާފައިވާ 2 ފަރާތަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ މައުލޫމާތު ޝީޓް މެއިލް ކުރެވިފައިއެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީން ޕާޓީއެއް ވަނީ ހޮވާފައި އަދި އެގްރީމަންޓްގެ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ޓެންޑަށް ކުރުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރ ރިކުއެސްޓް ފޯމު އާއި އިތުރު ޑޮކިއުމަންޓްސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 30 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ ފޮނުވާފައި 6 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި 2 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި 12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 16 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައި، ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާ - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސަބްމިޝަން 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަން ހެދުމުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތައް އެގްރީމަންޓް ގައި 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ހުރަސްމަގާއި ދިގުމަގުވަށައި ފާރުރޭނުމަށް ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 3 ފަރާތަކުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައި - ނޭކުރަންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ ދިގުމަގުގެ ކަޑަޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ މަގަށް އަރާ ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންސްގެ ޑްރާޕް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންއަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ފެބްރުވަރީގައި ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ.މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ 10 ފަރާތަކުން ވަނީ ނަންނޯޓްކޮށްފައެވެ. ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކުރާގޮތުގެ މައުލޫމާތު 18 ފެބްރުވަރީ ގައި ވަނީ ނަންނޯޓްކުރި ފަރާތްތަކަށް އީމއެިލް ކޮށްފައެވެ. 4- ހއ-ހޯރަފުށި އާއި ލ. ފޮނަދޫ ޖުވަނައިލް ޔުނިޓްގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ އާއި ބީއޯކިޔު ހެދުމުގެ ބިޑު ސަބްމިޝަން 25 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި ބޭއްވުނު. 8 ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބްމިޑް ކުރި -ބިޑް ލިބިލައްވާފައިވަނީ ސިއާރކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް -ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ހޯވިފައިވާ ސިއާރކު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑާއެކު 15 މާރިޗް 2021 ގައި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނު ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް 25 މާރިޗް 2021 ގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި ހއ. ހޯރަފުށީ އަދި ލ. ފޮނަދޫ ގައި އިމާރާތްކުރާ ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ސްޓުރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންސެޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަރ މިނިސްޓަރ ގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލްޓީމުން ކޮމެންޓްކުރެއްވިއެވެ. ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ 5 އޭޕްރީލް 2021 ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ފައިނަލް ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި އާކިޓެކްޓް ކުރެހުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ކުރެހުންތައް ނިމިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިީގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ހުޅުމާލޭޖަލުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތައް މިހާރު ކުރަހަމުންދަނީ ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް 8 ޖުލައި 2021 ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު ބިޑް ސަބްމިޝަން 8 އޮގަސްޓްގައި ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދިނުމަށް 4 ފަރާތަކުން ހުށަހެޅުއްވި ބިޑް ޕްރޮސެސިންމަސައްކަތްކަތުގައި ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލެއްއައިގެން ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރިން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްލައި އަލުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި 5 ސެޕްޓްނަބަރ 2021 ގައި 3 ފަރާތަކުން ބިޑްވަނީ ސަބްމިޓްކޮށްފައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި.. އެގްރީމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ދަނީ ހުޅިމާލެގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮމްޕްލެކްސް ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް 6 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކުރެވުނު
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ފްލޯ ސްކުރީޑް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ހައިޑްރޭނިކް އެންޑް ޑްރޭން މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި އިލެކްރިކް އިންސްޓަލޭޝަން މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި ވަށާފާރުގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްސްޓާނަލް ރޫފިންގ މަސައްކަތް%100 ނިމިފައި އެކްޓަރާ މަސައްކަތް %100 މިއިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެން 2 ފެބްރުވަރީ 2021 ގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަން ސާރވިސްއާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައި މިއިމާރާތް ވަނީ ރަސްމީކޮން 3 ފެބްރުވަރީ ގައި ހުޅުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާދިނުމަށް ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ވާފައިސާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިދާރީ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރޭވިފައި ކޮންސެޕްޓްގެ ޑްރާޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންއަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ހަދާ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރަޖިސްޓްރީ ހަދާ ނިމިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންސް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި - ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފްލޯޕްލޭން ސްޓްރަކްޗަރަލް ، އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޮއިންސެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ގައި އިއުލާން ކުރެވުނު، މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 24 ޖަނަވަރީ ގައި ނިމިފައި. ބިޑް ކޮމިޓީ ވަނީ ބާއްވާފައި.. މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވާފައި އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޮއިންސެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް 18 ފެބްރުވަރީގައި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި ސްޓަކްޗަރަލް،އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯވިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް28 ފެބަރުވަރީ 2021ގައި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމް އަދި އިސްވެރިންނާއި ވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވިފައި ސްޓަކްޗަރަލް،އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯވިންގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް8 މާރިޗް 2021ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ލިބިފައި - ޑްރާޕް 2 އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޮންޓެކްޓަރއަށް 22 މާރިޗް 2021ގައި ހިއްސާކުރެވިފައި - ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ސެޓްގެ މުއްދަތު 5 އޭޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި އާކިޓެކްޗަރަލް ސްރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިންސް ވަނީ ނިމިފައި ޓެންޑަށް ކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީފޮނުވިފައި * ހުއްދަދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއްް ކުރެހުންތައް މަދުކަމުން އެކުރެހުންތައް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ހިއްސާކުރެވިފައި ޓެންޑަށް ކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައި.. ޓެންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި 12 މެއި 2021 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ޓެންޑަރ ރިކުއެންޓް ފޯމު ފޮނުވިފައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން މަޝްރޫޢު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 20 މެއި 2021 ގައި ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. 24 ޖޫން ގައި ބިޑް ސަބްމިޝަން މިހާރު ވަނީ 6 ޖުލައިލަސްކުރައްވާފައި 6 ޖުލައިގައި ބިޑްސަބްމިޓްކުރެވިފައި.. 13 ޖުލައި 2021 ބިޑްއިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް ރޭވިފައި ޕްރޮޖެކްޓް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްއަށް 4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އެވޯޑުކުރެވިފައި 27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި 03 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބިން ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވުނު
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި ރިޓެންޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އިމާރާތުގައި ރަނގަޅުކުރަން ހުރި ބައެއް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ސިޓީފޮނުވިފައި ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކ. ހިންމަފުށިއަށް ފުރާ މަސައްކަތު މީހުންގެ ޕީއާރު ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދިޔަ ރިޓެންޝަންގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމި، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް އިންވޮއިސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ފޮނުވިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާދީ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދ. ކުޑަހުވަދޫން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބިންރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުކުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ ތިނަދޫން 10000 އަކަފޫޓް ގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހިތަދޫން ހަމަޖެހިފައި.. ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޅ. ހިންނަވަރުން 10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 21 ޖުލައި ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައި ޅ. ހިންނަވަރުން ބިން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ވަނީ ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް