މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 16
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރީޖަނަލް ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރޒް، އިމާރާތްކުރުމަށް ބިން ލިބިފައިވަނީ ސ.ފޭދޫއިން ކަމުގައިވާތީ، ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްދާނީ ފޭދޫގައި. މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ގެޒެޓްގައި އިއުލާންކޮށްފައިވޭ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އިމާރާތައް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނަގާ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ފުލުހުން ގުޅިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި، އަދި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ވަގުތީ ފެނާއި ކަރަންޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ 10 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް 3 ފޭސްއަކަށް ބަހަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައި، ފުރަތަމަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި 03 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސެލްބުލޮކްގެ ފުރަތަމަ ޝީޓް މަސައްކަތް ނިމި، އޮފީސް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ނޮވެމްބަރު 09 ވަނަ ދުވަހު މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެޑޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެވޯޑްކުރެވިފައި، އަދި މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއިއެކު އެގްރީމަންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ނޮވެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެޒްނާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެވޯޑްކުރެވިފައި، އަދި މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯޑް ކޮށްފައިވާ ފަރާތާއިއެކު އެގްރީމަންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވުމުން ގޮސްފައިވާތީވެ، އެއްބަސްވުމުގެ ޖެނަރަލް ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓު ޓާމިނޭޝަންގެ 55.2 މާއްދާގެ އޭ އަދި ޑީ އާއި ޙިލާފްވެފައިވާތީ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
internal reviewing process ongoing
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕިރިއަޑް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމި، ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމި، ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއިއެކު ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް