މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 11
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަވަރ ތަކެއް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭތީ ސްކޯޕް އަށް ބަދަލު ގެނަޢުމާއި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުން.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއު އަލުންެ ދެބަޔަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި. އެ ގޮތުން ކުލާސް ރޫމް އިމާރާތް ކުރުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކުރެވިފައި. ކުލާސްރޫމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން ޢިއުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން ތައްޔާރު ކުރުމާ ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން ތައްޔާރު ކުރުމާ ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން ތައްޔާރު ކުރުމާ ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިފަ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އިޢުލާން ކޮށްގެން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފަ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރަން އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށްނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް