މަޝްރޫއުތައް

މުއައްސަސާ: މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 12
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ފައިނަލް ކުރެވި، ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ އާއި، ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީވެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިގެން މުޥައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވާގޮތަށް ރާވައި، މަސައްކަތަޢް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 ޑިސެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް 2،3،4 މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން އެ ޔުނިޓްގެ ފާހާނާތަކުގެ ފާރުތައް އުސްކުރުމާ އަދި ފާހާނާތަކުގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުމުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މ މަސައްތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށްކަމުން، މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވޭ. - 2023 ފެބްރުއަރީ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1 ވޮޗް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %90 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ %60 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ޖަނަވަރީގެ ނިޔަލަށް . ކޮންޓްރެކްޓަރ: Elavaru Maldives Pvt. Ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,782,571.25 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 2 ފިޔަވައްސަކަށް ބަހައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި. - ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 168 ދަގަނޑު އެނދުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަރުކޮށްފައިވަނީ 80 އެނދު އޭގެފަހުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށްފައި، އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އަދި ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވޭ. - 2023 ފެބްރުވަރީގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމައް ބަޔަކާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތެއް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް