މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: ވޯލްޑް ބޭންކް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 6
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް 1. ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 2. ށ.ފޯކައިދޫ: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 3. ރ.މަޑުއްވަރި: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ. 4. ބ.ދަރަވަންދޫ: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28.09.2022 - ކ.މަނިޔަފުށި އަދި ހުޅުލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓާއި އެހެނިހެންތަކެތި ގަނެ، އިންސްޓޯލްކޮށް ޓެސްޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 04 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 21.09.2022 - ވެސެލް ލޮކޭޓިންގް ޑިވައިސް: ކުދި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސްތައް ހަރުކޮދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް އިވޭލުއޭޓް ކުރެވި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވުނު އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ 13.09.2022 - މަނިޔަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ހިއްކުން: މަނިޔަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ "އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް އިންސްޕެކްޓް ރިޕޯޓް" ގެ ޑްރާފްޓް ކޮޕީ ވަރލްޑް ބޭންކާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. އަދި ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ކޮމެންޓް ވަނީ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. މަނިޔަފުށި އަދި ހުޅުލޭ އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތު ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް: މަނިޔަފުށި އަދި ހުޅުލޭ އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތު ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ 23.08.2022 - މަނިޔަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ހިއްކުން: މަނިޔަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބިޑިން ޕްރޮސެސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައެވެ. 16.08.2022 - ވެސެލް ލޮކޭޓިގ ޑިވައިސް: މޮނިޓަރިން، ކޮންޕްލަޔަންސް އެންޑް ސަވައިލަންސް ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ކުދި މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނދު ތަކުގައި ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސް ތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި އިންޓެންޝަން އޮފް އެވަޑް ލެޓަރ ވަނީ 11 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ފޮނުވިފައެވެ. 28.06.2020 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިޓްނިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ގެ ކޮންޓްރެކްޓް 20 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެވޯޑް ކުރެވިފައެވެ. ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ބިޑް އެވަރޑް ކޮށް ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ސޮއެކުރެވިފައެވެ. ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް: ކުދި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސްތައް ހަރުކޮދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2022 ގައި ކުރި އިއުލާން، 15 ޖުލައި 2022 އާއި ހަމައަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 07 ޖޫން 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އދ.ހަންޏާމީދޫއިން 01 އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. 21.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިޓްނިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ގެ ބިޑްތައް 16 ޖޫން 2022ގައ ވަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައެވެ. ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ބިޑް އެވަރޑް ކޮށް ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް: ކުދި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސްތައް ހަރުކޮދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް: ކ. މަނިޔަފުށީގައި 8 ޖޫން 2022 އިން 15 ޖޫން 2022 ގައި ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތ. ވަންދޫ، ހއ. ފިއްލަދޫ، މ.ވޭވަށް އަދ އދ. އޮމަދޫ އިން 15 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. 14.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 7 ޖޫން 2022 އަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ފިޝަރީ ސާމްޕްލިނގް ޕްރޮގްރާމް: ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ކުރުމަށް ފާނައިގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ، ރ. ދުވާފަރު އަދި އދ. ހަންޏާމީދޫ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 8 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް: ކ. މަނިޔަފުށީގައި 8 ޖޫން 2022 އިން 15 ޖޫން 2022 ގައި ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެއް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތ. ވަންދޫ، ހއ. ފިއްލަދޫ، މ.ވޭވަށް އަދ އދ. އޮމަދޫ އިން 15 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. 7.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 7 ޖޫން 2022 އަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ޓޫނާ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް: ކަނުޑު މަހާއި ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތ. ވިލުފުށި އަދި ހދ. ނެއްލައިދޫ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމްޕްލަރުން ވަނީ ނެގިފައެވެ. 31.05.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ފިޝަރީ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް: ރ.ދުވާފަރު، އދ. ހަންޏާމީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ގައި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 29 މެއި 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ އިޢުލާން 29 މެއި 2022 ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. 25.05.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން 03 ބިޑް އިވެލުއޭޓުކޮށް ވަނީ އެވަރޑް ކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. 17.05.2022 ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކ.މަނިފުށްޓަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ.. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 26.04.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ބިޑެއް ލިބިފައި ނުވާތީ 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށްޓަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ލިބުނު ބިޑްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 02 ވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ތަކުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ 14 އެޕްރީލް 2022ގައި ނިމިފައެވެ. 19.4.2022 - ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އިކުއިޕްމެންޓް ގަނެ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ވަނީ 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ހުޅުވާލާފައި. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 08 މޭއި 2022 ވަނަ ދުވަހު. 12.4.2022 ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް 30 މާރިޗް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 2 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 4.4.2013 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 29 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް 30 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: ލ. މާވަށް އަދި ތ. ވިލުފުށި އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަށަކުން 1 އިވެލުއޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިހާރު މި އެޕްލިކޭޝަންތައް ދަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރެވެމުންނެވެ. 27.03.2022 - ގއ.މާނާގަލާގައި ލައިޓްނިންނގ ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވަނީ އިޢުލާން 22 މާރިޗް 2022 ގައި އިޢުލާން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތަކުގެ ބުޑުތައް ޑިޒައިންކޮށް ފުރާޅު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 24 މާރިޗް 2022ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ކަރަންޓް ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: ރ. މަޑުއްވަރީ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި 1 ސާމްޕްލަރ ވަނީ ނެގިފައެވެ. 22.03.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތަކުގެ ބުޑުތައް ޑިޒައިންކޮށް ފުރާޅު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު 04 ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ކަރަންޓް ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޮލްޓޯނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ފަރުމަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްޓަކައި ހދ. ނެއްލައިދޫ، ތ. ވިލުފުށި އަދި ލ. މާވަށުން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 20 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އއ. ހިމަންދޫ އަދި ށ. ފުނަދޫ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި އއ. ހިމަންދޫ އިން 1 ސާމްޕްލަރ އަދި ށ. ފުނަދޫ އިން 1 ސާމްޕްލަރ ވަނީ ނެގިފައެވެ. 01.03.2022 - ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 05 ރަށެއްގައި (އއ. ހިމަންދޫ، ށ. ފޮނަދޫ، މ.މުލަކު، ރ. މަޑުއްވަރީ، ނ.ޅޮހި) ގައި ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ސާމްޕްލަރުން ހޯދުމަށް 14 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އއ.ހިމަންދޫ އަދި ށ. ފޮނަދޫ އިން ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. އަދި މ.މުލައް އަދި ރ.މަޑުއްވަރީ އިން ސާމްޕަލަރުން ހޯދުމަށް 24 ފެބްރުވަރީ 2022ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. 22.2.2022 - އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1 ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1 ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 15.2.2022 - އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 05 ރަށެއްގައި (އއ. ހިމަންދޫ، ށ. ފޮނަދޫ، މ.މުލަކު، ރ. މަޑުއްވަރީ، ނ.ޅޮހި) ގައި ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ސާމްޕްލަރުން ހޯދުމަށް 14 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. 11/01/2022 - އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ: ހުޅުލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފަވާ އެކްއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ފެންނަގައި ބޭރުކުރާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 27 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް 02 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިހާރު މި ބިޑްތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށާއި މިމަސައްކަތަށް ބޭނުން ވާ ޑިޒައިން ސްޓަޑީ ހަދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 10 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފަ. 06/01/2022 - ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމްސް: މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކަނޑުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނ.ޅޮހި އަދި އއ. ހިމެންދޫގައި ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި 2 ޖެނުއަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ގްރޯއައުޓް ޕްރޮޖެކްޓް: މި ޕްރޮޖެކްޓް އިން ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ގަތުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ ފާނަ ކޮށި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރ އަށް ހުޅުވާލުމަށް އެދި މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައެވެ. އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ: ހުޅުލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފަވާ އެކްއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ފެންނަގައި ބޭރުކުރާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 27 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި. ވޯލްޑްބޭންކާ އެކު ފޭސް2 ގެ މަސައްކަތްކަމުގައިވާ މަލްޓީ ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޤާއިމްކޮށް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދަނީ. ގއ. މާނާގަލާގައި މަލްޓި ސްޕީޝީޒް ހެޗަރީއެއް ޑިޒައިން-ބިލްޑް، ފައިނޭންސް، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން އަދި ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 16 ނޮވެމްބަރ 2021 ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 6 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. *މަލްޓިސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޤާިމްކުރުން (ފޭސް 2): މިޕްރޮޖެކްޓް އިން ގއ. މާނާގަލާގައި މަލްޓިސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ހެޗަރީ ޑިޒައިން-ބިލްޑް، ފައިނޭންސް، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން އަދި ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން މަސައްކަތްކޯށްދޭނެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފަހަރަށް 16 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 3 ޖެނުއަރީ 2022ގައި. *މެރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް އެންޑްޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ: މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީގެ ފުރާޅު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު އެން އެސް އާރު އިންވެސްޓްމަންޓް އާއިއެކު 18 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ޒޯން 2 ގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގައި އަޕްގްރޭޑުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުމާއި، މުޅި ނިޒާމު ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރެވެން އަންނަނީ ރަށްތަކުންވެސް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ކަންކަން މިނިސްޓްރީން އަންގާ ގޮތައް ކުރުމުން ކަމާއި، ރަށްތަކުން ކުނި ޤަވާއިދުން ނެގުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާތީ ޒޯން 2 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް އޮތީ މުޅިން އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ނުކުރެވިފައެވެ. އެެހެންނަމަވެސް، ދިމާވެފައިވާ މިފަދަ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް އަދި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ މުޅިންހެން ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައެވެ. ވުމާއެކު މި ސަަރަޙައްދީ ނިޒާމު މުޅިން އޮޕަރޭޝަނަލައިޒް ކުރުމަށް ކުރަންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިވީހާތަނަށް ނުކުރެވިފައި ވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ ސަރަޙައްދީ ނިޒާމާއި ގުޅޭ ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީ އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ނިންމާފައިނުވާތީއެވެ. ވުމާއެކު، މި ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އިންތިހާއަށް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު، ސްޓަޑީގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިފައި ނެތްކަމުގައިވިޔަސް ވަރލްޑް ބޭންކްއިން މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ކުރުމަަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންފްސްޓަރަކްޗަރަލް މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ލިބި މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 1 ގެ (ހުޅުމާލޭގައި 1.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް މަސައްކަތްނިމި އޭގެ ދަށުން މިހާރު ދަނީ ކަރަންޓު އުފައްދައި ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކަމުން. ފޭސް 2 ގެ ( މާލެ – ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑުގައި 5 މެގަވޮޓްގެ ސޯލާ ޕީވީ ހަރުކުރުން) މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ފޭސް 3 ގެ (އައްޑު ސިޓީ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ޅ.ހިންނަވަރު، ގދ.ތިނަދޫ އަދި ބ.އޭދަފުށި ގައި 11 މެގަވޯޓްގެ ޕީވީ ހަރުކުރުން) ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އައްޑޫ ސިޓީގައި 10 މެގަވޮޓުގެ ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ބީލަން ކަރުދާސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭތައް ކުރިއަށް ދަނީ. މި ފިޔަވަހި 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. - ލ. ގަން، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. މާމެންދޫ، ލ.މާވަށް، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ށ. ފުނަދޫ އަދި ގއ. ވިލިނގިލި 11-14 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑަރުން ޕްރީކޮލިފައި ކުރުމަށް ހުޅުވައި ބިޑަރުން ހުށަހާޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންސްތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. އަދި 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ފާސްވި ބިޑަރުންނަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - ލ. ގަން، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. މާމެންދޫ، ލ.މާވަށް، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ޅ. ނައިފަރު، ށ. ފުނަދޫ އަދި ގއ. ވިލިނގިލީގައި 40 މެގަވޮޓް ހަވަރގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ބިޑަރުން ޕްރީކޮލިފައި ކުރުމަށް ހުޅުވައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. އަދި 2022 ޖެނުއަރީ މަހުގައި ފާސްވާ ބިޑަރުންނަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ގދ. ތިނަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ޅ. ހިންނަވަރު، ލ. ފޮނަދޫ، ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައިދޫ، ލ. މާބައިދޫ، ލ. ކުނަހަންދޫ، ލ. ހިތަދޫ، ށ. ފުނަދޫ ގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ޖެނުއަރީ މަހު ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ބީލަން ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރުޢުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ނިމި މަޝްރޫއުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ދިރާސާރިޕޯރޓްތައް ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ