މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 29
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިންގާ އަޅާފައިވަނީ 10 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްގައި އޭބީސީ އަޅާނިމި، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބަކީ މަގުތަކުގެ ސަބްގްރޭޑް އަދި ކާބް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބެލްމައުތުގެ އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ 7KSHU ހިސާބުގެ މަގު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ފެންހިންދާ ނިޒާމުގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. މަޝްރޫޢުގެ 43% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 122,048,704.17 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- DPR ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންޓު ނެގުމުގެ ޓެންޑަރކޮށް 10 އޮކްޓޯބަރުގައި ބިޑްތައް ނަގައި، އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި OCTAVO Solutions Pvt Ltd (OSPL) 27ނޮވެންބަރުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި. އަދި ސައިޓް ވިސިޓްކޮށްފައި. އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓް ލިބިފައި. - DPRގެ މަސައްކަތް ޖަނަވަރީ 2023ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ޑިޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓް 18 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެޕްރޫވްވެފައި. - EPC ކޮންޓްރެކްޓުގެ PQ ޓެންޑަރކޮށް، ޖަނަވަރީ 9 ގައި ބިޑް ނަގާ EXIM އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - PMC ގެ PQ ޓެންޑަރކޮށް، 21 ނޮވެންބަރގައި ބިޑް ނަގައި އިވެލުއޭޝަން ނިންމާ EXIM ގެ ނޯ-އޮބްޖެކްޝަނަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA އެޕްރޫވްކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. - ސައިޑް ވޯކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢު %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހު: 31 އޮގަސްޓް 2023 ކޮންޓްރެޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 98,330,536.18 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EPC ކޮންޓްރެކްޓަރ PQ ލޯންޗްކޮށް، ޑެޑްލައިން ވަނީ 21 ޑިސެންބަރ 2022 އަށް އިތުރުކޮށްފައި. EXIM އިން ވަނީ ކްލެރިފިކޭޝަންނަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައި. - PMC ގެ PQ ގެ އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތް EXIM އިން ކުރިއަށްދަނީ. - އިވެލުއޭޝަން ނިންމާ 26 ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ކުރިން ފޮނުވަދޭނެކަމަށް EXIM ބޭންކް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި - ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުވަރީ 2023 ގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 9 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިޢުލާނުކޮށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11 އޮގަސްޓް 2022 ގައި JMC އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި. - ވަގުތީ ސައިޓުގެ މަސައްކަތާއި ލޭބަރ ޑިޕްލޮއިމަންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި - ޑިޒައިން މަސައްކަތް %12 ޕްރޮގްރެސްވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އި.އައި.އޭއާއި ޑީޓެއިލް ސާރވޭގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްސީލް އަޕްޑޭޓް ޓެބްގައި ހިމަނާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލް،އޯ.ސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. ޑީ.ޕީ.އާރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެލް.އޯ.ސީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާ މަޝްރޫޢެއް. ޑ.ީޕީ.އާރު ތައްޔާެރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
21 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި މަޝްރޫޢޫގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި. 27 މާރިޗު 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ހިތަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫ އަދި މީދޫ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަރވޭ މަސައްކަތްތައް ސެޕްޓެންބަރު މަސްތެރޭގައި ވަނީ ނިމިފައި. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސަރވޭ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް. ކޮންޓްރެކްޓަރ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވަނީ ނޮވެންބަރ 2022 ގައި. މިމަޝްރޫޢަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު 04 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި އީ.ޕީ.އޭ ވަނީ ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި މޮބިލައިޒްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ބޮޑުހިލައިގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އައްޑޫއަށް ފޯރާނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2 ވަނަ ކުއާރޓަރއަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓޭލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕެސިމެން ޑިޒައިނަށް މަސައްކަތާއި، ޑިޒައިނަށް ބޭނުންވާނެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތާއި އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް