މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: ސައުދީ ފަންޑް

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 7
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން ހއ. ދިއްދޫ - 9 އިންސައްތަ ނިމިފައި. ބިން ލެވެލް ކޮށް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ދ. މީދޫ ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ލ. މާމެންދޫ ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ގދ. ރަތަފަންދޫ 2% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންޖިނިއަރިންގ ޑެލިވަރަބްލްސް (ޑިޒައިން)ގެ %61.76 ނިމިފައި، ޕްރޮކިއަރމަންޓް މަސައްކަތުގެ %22.8 ނިމިފައި އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ %34.1 ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ޗެނެލް 2، ހާބަރ 1 އަދި 2، ބީޗް އަދި ޝޯރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ކޮންވެންޝަން ސެންޓާ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ މަސައްކަތް އެވޯޑުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- Deutsche Bank ގެ ފަންޑުގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އައު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް HOMT Espana އާއެކު 6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 ގައި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. HOMT އިން އީ.ސީ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި، ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ އެޕްރޫވްކޮށްފައި. - އެގްރިމަންޓް AG އަށް ފޮނުވާފައި، ފިނޭންސް އަދި AG ގެ ކޮމެންޓާއެކު HOMT އަށް 15 ޖަނަވަރީގައި އެގްރިމަންޓް ފޮނުވާފައި. - މި ކޮމެންޓްތަކަށް އެއްބަސް ވާނަމަ ޖަނަވަރީ 22-26 ގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. އެގްޒިސްޓިން އިމާރާތް - ޑެންޓަލް ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ފެނަކައިން ނިންމާ STO އިން އިކުއިޕްމަންޓް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ފެބުރުވަރީ 2023ގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 23 ގައި މިސްކިތް ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: LF Construction Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,195,928.55 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރ ގައި ފަށާގޮތަށް ނިންމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިކުއިޕްމެންޓް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ