މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: ދިވެހި ސަރުކާރު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 1427
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ބިންތަކުގެ ތަފްސީލު ހޯދުަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާތީ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ އިމާރާތުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ޖާގައާއި ާ، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، މިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ އިމާރާތެއް ހުރިނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދި ދެވަނަ ސިޓީއެއް 2022 އޭޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައި، ތަނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ އިމާރާތެއް މިވަގުތު ނެތް ކަމަށާއި، ތަން އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެކަމަށް ކައުންސިލުން ކައުންސިލުން ޖަވާބު ލިބިފައި. އެގޮތުން އިތުރަށް މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓްވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 1: ހއ.އުތީމުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާން ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 3 ކްލާސް ރޫމް ގުޅުވުމަށާއި، ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 15 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު 31 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިޑްގެ އަދަދު ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމަށްވާތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 21 ސެޕްޓެމްބަރ ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާން ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ. ހއ.އުތީމުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާން ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 3 ކްލާސް ރޫމް ގުޅުވުމަށާއި، ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 04 އޮކްޓޯބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާން (3) ކުރެވި 24 އޮކްޓޯބަރ ވަނަ ދުވަހު ބިޑް ބަލައިގަނެ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 1.11.2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިޑްގެ އަދަދު މަތިކަވުމުން އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 02: ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް އިއުލާން ހުއްދަ ލިބިގެން އިއުލާން 2022 ޖެނުއަރީ 28 ގައި އިއުލާން ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 ފެބްރުވަރީ 06 ގައި ބޭއްވިފައި. ބީލަން ހުށަހަޅައިފައި ވަނީ 2022 ފެބްރުއަރީ 15 ގައި. އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ޕްރޮސެސިންގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 03: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސްކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމްއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް 2022 ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިޢުލާންކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު 2022 ފެބްރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 04: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާން އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް އިއުލާން ބިޑް ޕްރޮސެސިންގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 05: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާންއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތައް ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 06: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް ކުރި އިއުލާންއަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 07: ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގައި ކެފޭ އަކާއި ސްވެނިއަރ ޝޮޕެއް ހެދުމަށް ކުރި އައުލާންގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްގެ އަގު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާތީ އެބިޑް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭސްމެންޓުގެ ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކަރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލިފްޓު ސްޓީލްގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވިފައި.ލިފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.އޯޑިއޯ މެޓްރީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ރޫމްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް މެޑް ޓެކް އަށް ހަވާލު ކުރެވިފައި. ފަޔަރ ސިސްޓަމްގެ އާކުރުމާއި އަދި ރިޕެއަރ މަސައްކަތް ޓެންޑަަރ ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 2ގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތް 'މަޒެލް'އަށް އެވޯޑުކުރެވިފައި މެންޓަލް ވޯޑް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޒެލް އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވި، ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތާއި މެޝިނަރީ ގެނައުމާއި އިންސްޓްލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔަލަ ވިންގް ކޮޓަރިތަކުގެ ސީލިންގ މަސައްކަތް 'ޑިއިނޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް' އެވޯޑްކޮށްމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ މަސަައްކަތް އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން، އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.ސައިޓްއަށް މޮބިލައޒް ވެފައި އަދި ޓްޕޮރަރީ ސައިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭއާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި އީއައޭ އަދި ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަމަލީ މަސައްކަް މަސައްކަތް ކުރިައަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ 16/03/2022 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް "އައި.މޯވް" ބީޓީބީ އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޕްރޮޖެކްތަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި (ޖަރމަނީ) 15/03/2022 ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތް (ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގ، އާކިޓެކްޗރަލް އެންޑް ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑްރޯވިން، ޑިޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ، ސާވިސަސް ޑްރޯވިންގ، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ބީ.އޯ.ކިއު) ނިމިފައި - ތަން ޢިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް އިމާރާތްކޮށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28/06/2022 ހުށައަޅާފާއިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި 21/06/2022 ހުށައަޅާފާއިވާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ 07/06/2022 ހުށައަޅާފާއިވާ އީއޯއައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
22/03/2022 އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް "އައި.މޯވް" ބީޓީބީ އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޕްރޮޖެކްތަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި (ޖަރމަނީ) 15/03/2022 - ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތާއި ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ލިބިފައިވާ އީ.އޯ.އައި ގެ ފައިނޭންޝިއަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމެންޓްސް ފުރިހަމަނުވާތީ މި އީ.އައި.އޯ ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދާނެއެވެ. އަދި ޕީޕީޕީ ގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެންދިއުމަށް ދަނީ އިތުރު އިންވެސްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢަމަލީ މަސައްކަތްފެށި ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށްޓަކާ އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާ އަޅާޝީޓް އެޅުމަށް ތައްގަޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ޑިމޮލިޝިން މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބުޑު އަޅަން ވަޅު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
29/062022 ގައި ސައިޓް ހޭންޑް އޮވަރ ކުރެވޭނެ. އެއާއެކު މޮބިލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ 14/06/2022 އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކާ މިހާރު ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ޔިއުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް ބުޑެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާ އަަޅާ ޝީޓް އެޅުމަށް ދަގަޑު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ޝީޓް އަޅާނިމި ތިންވަނަ ޝީޓް އެޅުމަށް ކާސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރީސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް (70% ނިމިފަިއި)، މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (65% ނިމިފަިއި)، ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)، ސައިޓް ލޭއަޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް (83% ނިމިފައި - 30 ޔުނިޓް)، އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް (78% - 30 ޔުނިޓް)، ލެވެލިންގ އަދި ކޮންމެކްޝަން މަސައްކަތް (78% - 28 ޔުނިޓް)، ލީން ކޮންކްރީޓު އެޅުން 78% - 28 ޔުނިޓް)، ރެއިންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތް 72% - 26 ޔުނިޓް)، ފޯމްވޯކް މަސައްކަތް (69% ނިމިފައި - 25 ޔުނިޓް)، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް (64% ނިމިފައި - 21 ޔުނިޓް)، ބެކް ފިލިންްގ މަސައްކަތް 56% - 20 ޔުނިޓް)، މޭސަންރީ މަސައްކަތް -ބިލޯ ގްރައުންޑް ސްލެބް(28% - 10 ޔުނިޓް ނިމިފައި)ކުރިއަށްދަނީއެވެ. އަދި 64 ހައުސިންގ ޔުނިތްގެ ސައިތް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 95% ނިމިފިއި. ބްލޮކް މަސައްކަތް (7 ޔުނިޓްސް) ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތިންވަނަ ޝީޓް އެޅުމަށް ވަށާ ފްރޭމް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޕްލާސްޓަރިންގ 100 ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، ޝޯޓް ކޮލަމް ކޮންކްރީޓް ގެ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. 100 ޔުނިޓްގެ ޓްރަސެސް ފިކްސިންގ އަދި ފެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރޫފިން މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމް އާއި ހިސާބަށް) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް އަދި މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމްއަށް ވުރެ މަތި) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. ޕްލަންބިނގް ސުވަރ ލައިން ޕްރޮވިޝަން ޕައިޕް ފިޓިންގ100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް (ވޯލް ކަޓިންގ އަދި ފްލެކްސިބަލް ޕައިޕް ފިޓިންގ) 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ގްރައުންޑް ސްލެބް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ޓައިލް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި) އަދި ފާހަނާ ޓާއިލް (63 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ޖެހުން ކުރިއަށްދަނީ. ބެކް ފިލިންގ މަސައްކަތް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، ފާރު ސީލަރ އެކްސްޓީރިއަރ (18 ޔުނިޓް ނިމިފައި) އަދި އިންޓީރިއަރ (21 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ސަސްޕެންޑެޑް ސީލިންގ ފްރޭމް ފިކްސިންގ (42 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ގެ މަސައްކަތް، ގަޓަރ ފިކްސިންގ (12 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ، ވިންޑޯރ ފިކްސިންގ (28 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިންގ (50 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އަންޑަރ ގަްރައުންޑް ސަންޕް (20 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، ވޯލް ޕުޓީ (16 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އަދި ބައުންޑަރީ ފާރު ފަައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް (16 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ތަބުތަކުގެ ތައްގަޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފާރުގެ ސިމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަބުޖެހުމަށް ދަގަޑު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޝީޓް އަޅަން ދަގަޑު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމް މަސައްކަތް ނިމި ކޮލަމް ކައިރީ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޝީޓް ފިލާތަށް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތިންވަނަ ޝީޓް އަޅަން ތައްގަޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަތީމް އަޅާނިމި، ކެޑްވޯކް އަޅަން ޜޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމި، ތަބު ޖެހުމަށް ތައްގަޑުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަގުތީ ފާހާނަ ބަރިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ (ދޮރުގެ ކުލަ ލުމުގެ މަސަައްކަތް އަދި ފާހާނާގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމް ކާސްޓް ކޮން ފޯމް ވޯކް މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް ވާރކްސް 100% ނިމިފައި، ބްލޮކް ވާރކްސް މަސައްކަތް100% ނިމިފައި، ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް (އިންޓީރިއަރ - 93% ނިމިފައި، ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް (އެކްސްޓީރިއަރ - 94% ނިމިފައި، ޓައިލިންގ މަސައްކަތް - ޖެނެރަލް ޕްލޯ 26% ނިމިފައި، ޓައިލިންގ މަސައްކަތް - ފާހާނާ 41% ނިމިފައި، ރޫފިންގ ފްރޭމްގެ މަސައްކަތް 99% ނިމިފައި،އިންޓީރިއަރ ވޯލް ސީލިންގ މަސައްކަތް 5% ނިމިފައި، އިންޓީރިއްރ ޕެއިންޓިންގ މަސައްކަތް 6% ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއަރ ވޯލް ސީލިންގ މަސައްކަތް 9% ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއަރ ޕެއިންޓިންގ މަސައްކަތް 9% ނިމިފައި، ސީލިންގ މަސައްކަތް (އެކްސްޓީރިއަރ އަދި އިންޓީރިއަރ) 76% ނިމިފައި، ގިޕްސަމް ސީލިން 20% ނިމިފައި، ދޮރުގެ މަސައްކަތް 1% ނިމިފައި، ފާހަނާ ޕަްލަންބިންގް މަސައްކަތް 85% ނިމިފައި، ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް (އެކްސްޓީރިއަރ ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް) 77% ނިމިފައި، އިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިންގ މަސައްކަތް 65% ނިމިފަި، އަދި ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ވެލްގެ މަސައްކަތް 73% ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން އަޅާނިމި، ތަނބުތަކުގެ ޝަޓާރިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ޕްލޭންތައް ކުރަހާނިމިފައި 2. މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހަދާނިމިފައި 3. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެށޭނެ 4. ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހުއްދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ 5. ތަކެތި ނަގައިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދަ ލިބިފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލްސްތައް ސައިޓަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މެޓީރިއަލްސް ބާޒާރުން ގަނެ ނިމިފައި - ސައިޓަށް މެޓިރިއަލްސް އަދި ނުގެންދެވޭ - ސައިޓަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މެޓީރިއަލްސްތައް ސައިޓަށް ފޮނުވިފައި - މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ - ރޫފިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންސާފު ކޮށް ނިމި، އިމާރާތުގެ ބުޑް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް، މެޓީރިޔަލް ސައިޓް އަށް ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ސަރެޙައްދު ސަރވޭކުރެވިފައި 2. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެއްޓޭނެ 3. ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހުދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ - ތަކެތި ނަގައިގެން ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނެގުން ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލް ސައިޓަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަަތް ކުރިއަށްދަނީ - ގިނަ މެޓީރިއަލްސް ސައިޓަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ޑިޒައިން ޕްރޮސެސްގައި 2. މަސައްކަތް 2020 ގައި ނުފެއްޓޭނެ 3. ކުރެހުން އަދި މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެޓީރިއަލް ލިސްޓް ހަދާ ނިމިފައި - ތަކެތި ނަގައިގެން އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި 24 ޖޫން 2021 - ބާޒާރުން މެޓީރިއަލްސް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިންސާފު ކޮށްނިމި، އަމަލީ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޯވަރޯލކޮށް ހިޔަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކުރިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއައްދަނީ..
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓަށް މުދާ ގެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ..
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގުރައުންޑް ފްލޯގެ ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ަ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޕޯނަންޓް 1: ހއ.އުތީމު ގަޑުވަރުގެ އަށިގެ ފަންލުން ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 2: ބީ.އެމް.ސީގެ އިމާރާތުގެ ކަރަންޓް 3 ފޭސް އަށް ބަދަލު ކޮށް އެމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 3: ބީ.އެމް.ސީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 4: އޮފީސް ހިންގާ އިމާރާޓުގެ ޑޯރކޮލޯސާރ ހަރުކޮށް ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 5: ބީ.އެމް.ސީ އަދި ހއ.އުތީމު ގަޑުވަރުގެ ގޯތި ތެރޭ ވެލިލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 6: ހއ.އުތީމު ގަޑުވަރުގެ އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 7: ބީ.އެމް.ސީ އިމާރާތުގައި ފަޔާރ އެސްޓިންގްއިޝް ހަރުކޮށް އެމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 8: ބީ.އެމް.ސީ ކޮންސެޕްޓާއި އެއްގޮތަށް ސްޓަރަކްޗުރަލް އެންޑް އާރކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުން ކުރަހައި ވަނީ ނިމިފައި. މި ޕްރޮޖެޓްގެ ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޕޯނަންޓް 9: ސްޓަރަކްޗަރަލް އަދި އާރކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް (އެއް އެޕާޓްމަންޓް ބްލޮކް މަރާމާތު - 4 ކޮޓަރި) ވަނީ މިހާރު ނިމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 10: ބީ.އެމް.ސީ އިމާރާތުގެ ފާހާނާ ބްލޮކް މަރާމާތު ކުރުމަށް 15 ޖުލައި ވަނީ ބަޔާކާ ހަވާލުކުރެވި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 11: މަރުކަޒުގައި ހަދާފައިވާ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށް 22 ޖޫން ވަނަ ދުވަހު ވަނީ މައުލޫމާތު ދެވިފައެވެ. ބިޑް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ބަޔަކާއި ވަނީ 07.09.2021 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުައްދަތުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮށްފައި ނުވާތީ ބިޑް ވަނީ 21 ޑިސެމްބަރުގައި ބާތިލްކޮށްފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 12: އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށް މައުލޫމާތު 2022 މާރިޗު 9 ގައި ދީފައި. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތީ 2022 މާރިޗު 21 ގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 13: އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށް 2022 މާރިޗު 21 ގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރަމަށް ނިންމާފައެވެ. ކޮންޕޯނަންޓް 14: އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޕްރީލް މަހު އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ ކޮންޕޯނަންޓް 15: އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު އަދި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ހޯދުމަށް ދެވަނަ އިއުލާން ކުރުމަށް ހުއްދައަށް ފޮނުވިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 16: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ފަރްނީޗަރ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް) ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2022 އޭޕްރީލް 16 ގައި އިއުލާން ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު. އަދި ބީލަން ހުށައެޅުން 2022 މެއި 10 ގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 17: 2022 އޭޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ދެވިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 18: 2022 މޭ 10 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް. ކޮންޕޯނަންޓް 19: 2022 މޭ 10 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމިފައި. އިންވިޓޭޝަން ބިޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސިންގަ. ކޮންޕޯނަންޓް 20: އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރޮސެސިންގައި. ކޮންޕޯނަންޓް 21: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ފަރްނީޗަރ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް) ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް 2022 ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. ކޮންޕޯނަންޓް 22: ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (ފަރްނީޗަރ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް) ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް 2022 ޖޫން 16 ގައި މެއިލް ކުރެވިފައި. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން 2022 ޖޫން 22 ގައި. 2022 ޖޫން 29 ގައި ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް.
މުއައްސަސާ:
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ގާއިމް ކުރާނެ ސައިޓް މިއުޒިއަމްތައް ތަރައްގީ ކުރާން ރަށްތަކާއި ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން. އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަޙައްދު: 2021 އޮގަސްޓް މަހު އައްޑޫގެ ފުރަބަނދު ނިމުމުން އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ވަނީ އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްޠާނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސައިޓް އެނަރލިސިސް ހަދާފައި، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ ކޮންސެޕްޓް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ ލިބިފައި، ފެބްރުއަރީގައި މި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އަޅާނެ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އަދި އެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ރޮޒޭނާ އާދަމް އާއި އެކު މަސައްކަތް ފެށުނު އެގޮތުން 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސައިޓް މިއުޒިއަމް ކޮންސެޕްޓް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ އާއެކު ހިއްސާކޮށްފައި. ހއ.ކެލާ ލިލީ ހައުސް: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ރޭވިފައި. 2022 އޭޕްރީލް 12 ގައި ކައުންސިލްއާއި އެދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރާއި އެކު މީޓިން ބާއްވާ ނިމުނީ ކައުންސިލް އިން އެތަން ބަލަހައްޓާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްެލޭން އަދި އެތަން ބޭނުންކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ރައްޔިތުންނަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއް މަރުކަކަޒަށް އެންގުމަށް. ތ.ކިނބިދޫ މައުލޫދު ހަރުގެ: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު 2022 ފެބްރުއަރީ 22 ގައި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޚިޔާލު ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ކައުންސިލް އިން ނިންމި ގޮތެއް މިމަރުކަޒަށް އަންގަވާފައި ނުވާތީވެ 2022 އޭޕްރީލް 11 ގައި މިމަރުކަޒުން އެކަމާ ގުޅިގެން ސިޓީ ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 02 ގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްލޭން އާއި އޭސީ ކުރުމުގެ ކޯޓޭޝަން ވަނީ ކައުންސިލް ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ފޮނުވާފައި. 2022 ޖޫން 04 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ތ.ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިން އެ ކައުންސިލްއިން ފޮނުވައިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް މި މަރުކަޒު ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެވިފައި. ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަޓިގެ: 2020 ގައި އިއުލާނުކުރެވުނު. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލައްވާ. 2021 ގައި މިކަމަށް ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ. 2022 ފެބްރުއަރީގައި މަސައްކަތަށް އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ޝީޓު ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. އަންދާސީ ހިސާބު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވި މައުލޫމާތު 2022 މޭ 11 މޭ ގައި ދެވިފައި، 2022 މޭ 18 ގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. އަދި ތިން ފަހަރުކަމުން އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އިއުލާން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 07 ގައި އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މެއިލް ކުރެވުން. ހއ.ބާރަށް ވާރުގެ އަދި ކަޅުއޮށްފުންމި ބަހައްޓާނެ ހަރުގެ: އިއުލާނު ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައި. ކޮމެންޓްތައް ލިބުމުން އިއުލާނު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުން. މައުލޫމާތު ޝީޓު ކޮމެންޓްކޮށް ފައިނަލް ކުރެވިފައިވާތީ 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި 02 ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިފައި. އަންދާސީ ހިސާބު އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި. ބިޑް އެވޯޑްކުރެވި އެގްރިމެންޓް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޯވަރޯލްކޮއް ސިމެންތި ޖެހުމުމާއި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 89 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 36 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 36 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 89 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި، 55 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 38 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ވަޔަރިންގ 37 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ޕުޓީ 38 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި ސީލިންގް މަސައްކަތް 38 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ސީލިންގް ބޯޑް ފިކްސިންގ މަސައްކަތް 37 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ސީޓުއަޅައި ނިމި، ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ މުކުރިމަގު ސްކޫލް: ތަނބުތަކުގައި ކޮންކުރިޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގުދަން އަދި ފާހަނާ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައިނަލް އިންސްޕެންޝަން ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މޮބިލައިޒްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލްގެ ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިށިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ފުލޯގެ ސިމެންތި ޖެހުމާއި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ދޮރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28.06.2020 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިޓްނިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ގެ ކޮންޓްރެކްޓް 20 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެވޯޑް ކުރެވިފައެވެ. ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ބިޑް އެވަރޑް ކޮށް ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ސޮއެކުރެވިފައެވެ. ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް: ކުދި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސްތައް ހަރުކޮދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2022 ގައި ކުރި އިއުލާން، 15 ޖުލައި 2022 އާއި ހަމައަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 07 ޖޫން 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އދ.ހަންޏާމީދޫއިން 01 އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. 21.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިޓްނިންގ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ގެ ބިޑްތައް 16 ޖޫން 2022ގައ ވަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައެވެ. ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ބިޑް އެވަރޑް ކޮށް ޑްރާފްޓް ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް: ކުދި މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސްތައް ހަރުކޮދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް: ކ. މަނިޔަފުށީގައި 8 ޖޫން 2022 އިން 15 ޖޫން 2022 ގައި ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތ. ވަންދޫ، ހއ. ފިއްލަދޫ، މ.ވޭވަށް އަދ އދ. އޮމަދޫ އިން 15 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. 14.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 7 ޖޫން 2022 އަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ފިޝަރީ ސާމްޕްލިނގް ޕްރޮގްރާމް: ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ކުރުމަށް ފާނައިގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ، ރ. ދުވާފަރު އަދި އދ. ހަންޏާމީދޫ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 8 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް: ކ. މަނިޔަފުށީގައި 8 ޖޫން 2022 އިން 15 ޖޫން 2022 ގައި ބޭސިކް މެރިކަލްޗަރ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އެއް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތ. ވަންދޫ، ހއ. ފިއްލަދޫ، މ.ވޭވަށް އަދ އދ. އޮމަދޫ އިން 15 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. 7.06.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު 7 ޖޫން 2022 އަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. ޓޫނާ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް: ކަނުޑު މަހާއި ހިބަރު މަސްވެރިކަމުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތ. ވިލުފުށި އަދި ހދ. ނެއްލައިދޫ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމްޕްލަރުން ވަނީ ނެގިފައެވެ. 31.05.2022 - ގއ. މާނާގަލާގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަލްޓި ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 26 މެއި 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ފިޝަރީ ސާމްޕްލިންގ ޕްރޮގްރާމް: ރ.ދުވާފަރު، އދ. ހަންޏާމީދު އަދި ގދ. ތިނަދޫ ގައި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 29 މެއި 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ އިޢުލާން 29 މެއި 2022 ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. 25.05.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން 03 ބިޑް އިވެލުއޭޓުކޮށް ވަނީ އެވަރޑް ކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. 17.05.2022 ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ކ.މަނިފުށްޓަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ.. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 03 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 26.04.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ބިޑެއް ލިބިފައި ނުވާތީ 19 އެޕްރީލް 2022ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އަދި ނާސަރީ ޓޭންކް ގަނެ ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާންކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށްޓަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ލިބުނު ބިޑްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 02 ވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ފިޝް ފީޑް (ހެޗަރީ/ފްރައި ފީޑް)، މިލްކްފިޝް ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް، ޑްރައި ޕެލެޓް ފީޑް- ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ތަކުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ 14 އެޕްރީލް 2022ގައި ނިމިފައެވެ. 19.4.2022 - ކ.މަނިޔަފުށްޓަށް ހެޗަރީ އިކުއިޕްމެންޓް ގަނެ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ވަނީ 19 އޭޕްރިލް 2022 ގައި ހުޅުވާލާފައި. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 08 މޭއި 2022 ވަނަ ދުވަހު. 12.4.2022 ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 06 އެޕްރީލް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް 30 މާރިޗް 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 2 ބިޑް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 4.4.2013 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 29 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ކ.މަނިފުށިއަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރިކް ޕެނަލް ބޯޑު ހޯދުމަށް 30 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. މަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: ލ. މާވަށް އަދި ތ. ވިލުފުށި އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ރަށަކުން 1 އިވެލުއޭޝަން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މިހާރު މި އެޕްލިކޭޝަންތައް ދަނީ އިވެލުއޭޓް ކުރެވެމުންނެވެ. 27.03.2022 - ގއ.މާނާގަލާގައި ލައިޓްނިންނގ ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވަނީ އިޢުލާން 22 މާރިޗް 2022 ގައި އިޢުލާން ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތަކުގެ ބުޑުތައް ޑިޒައިންކޮށް ފުރާޅު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 24 މާރިޗް 2022ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ކަރަންޓް ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: ރ. މަޑުއްވަރީ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި 1 ސާމްޕްލަރ ވަނީ ނެގިފައެވެ. 22.03.2022 - ކ. މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޓޭންކުތަކުގެ ބުޑުތައް ޑިޒައިންކޮށް ފުރާޅު އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު 04 ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ކ. މަނިޔަފުށީ ކަރަންޓް ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޮލްޓޯނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ފަރުމަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްޓަކައި ހދ. ނެއްލައިދޫ، ތ. ވިލުފުށި އަދި ލ. މާވަށުން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް 20 މާރިޗް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އއ. ހިމަންދޫ އަދި ށ. ފުނަދޫ އިން ސާމްޕްލަރުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވި އއ. ހިމަންދޫ އިން 1 ސާމްޕްލަރ އަދި ށ. ފުނަދޫ އިން 1 ސާމްޕްލަރ ވަނީ ނެގިފައެވެ. 01.03.2022 - ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 05 ރަށެއްގައި (އއ. ހިމަންދޫ، ށ. ފޮނަދޫ، މ.މުލަކު، ރ. މަޑުއްވަރީ، ނ.ޅޮހި) ގައި ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ސާމްޕްލަރުން ހޯދުމަށް 14 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އއ.ހިމަންދޫ އަދި ށ. ފޮނަދޫ އިން ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކުރެވިފައެވެ. އަދި މ.މުލައް އަދި ރ.މަޑުއްވަރީ އިން ސާމްޕަލަރުން ހޯދުމަށް 24 ފެބްރުވަރީ 2022ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. 22.2.2022 - އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1 ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 1 ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 15.2.2022 - އދ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ގްރޫޕަރ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮށިތައް އަޅާފައިވާ ފަޅުތަކުގެ ބޭސްލައިން ސްކްރީނިން އެއް ހެދުމަށް 10 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ޖެނެރަލް ރީފް ފިޝަރީ ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމް: މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 05 ރަށެއްގައި (އއ. ހިމަންދޫ، ށ. ފޮނަދޫ، މ.މުލަކު، ރ. މަޑުއްވަރީ، ނ.ޅޮހި) ގައި ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ސާމްޕްލަރުން ހޯދުމަށް 14 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. 11/01/2022 - އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ: ހުޅުލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފަވާ އެކްއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ފެންނަގައި ބޭރުކުރާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 27 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް 02 ފަރާތަކުން ވަނީ ބިޑް ހުށަހަޅާފައެވެ. މިހާރު މި ބިޑްތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށާއި މިމަސައްކަތަށް ބޭނުން ވާ ޑިޒައިން ސްޓަޑީ ހަދައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 10 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފަ. 06/01/2022 - ފިޝަރީޒް ރިސަރޗް ޕްރޮގްރާމްސް: މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކަނޑުމަހުގެ ދިގުމިނުގެ ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނ.ޅޮހި އަދި އއ. ހިމެންދޫގައި ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި 2 ޖެނުއަރީ 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ. ގްރޫޕަރ ގްރޯއައުޓް ޕްރޮޖެކްޓް: މި ޕްރޮޖެކްޓް އިން ފްރޭމްވަރކް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ގަތުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ ފާނަ ކޮށި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޓެންޑަރ އަށް ހުޅުވާލުމަށް އެދި މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައެވެ. އެކުއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީ: ހުޅުލޭގައި ގާއިމުކުރެވިފަވާ އެކްއަޓިކް އެނިމަލް ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ފެންނަގައި ބޭރުކުރާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި 27 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި. ވޯލްޑްބޭންކާ އެކު ފޭސް2 ގެ މަސައްކަތްކަމުގައިވާ މަލްޓީ ސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޤާއިމްކޮށް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދަނީ. ގއ. މާނާގަލާގައި މަލްޓި ސްޕީޝީޒް ހެޗަރީއެއް ޑިޒައިން-ބިލްޑް، ފައިނޭންސް، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން އަދި ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 16 ނޮވެމްބަރ 2021 ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން 6 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. *މަލްޓިސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ޤާިމްކުރުން (ފޭސް 2): މިޕްރޮޖެކްޓް އިން ގއ. މާނާގަލާގައި މަލްޓިސްޕީޝީސް ހެޗަރީ ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ހެޗަރީ ޑިޒައިން-ބިލްޑް، ފައިނޭންސް، އޮޕަރޭޓް، މެއިންޓެއިން އަދި ޓްރާންސްފަރ އުސޫލުން މަސައްކަތްކޯށްދޭނެ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފަހަރަށް 16 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 3 ޖެނުއަރީ 2022ގައި. *މެރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް އެންޑްޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ފެސިލިޓީ: މަނިޔަފުށީ ހެޗަރީގެ ފުރާޅު މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިބުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު އެން އެސް އާރު އިންވެސްޓްމަންޓް އާއިއެކު 18 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
3.1.2022 - ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓަށް ފެތޭގޮތަށް ކާގޯޓެކްޗަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ އިމާރާތް އެޅުމާއިމެދު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް 23 ފެބްރުއަރީ 2022ގައި ސިޓީ ފޮނުވައިފައި. 14.02.2022- ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން ބަދަލުވެފައިވާތީ އައު ޑިޒައިން ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާތަށް މި މިނިސްޓްރީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ކުރެވެމުންދަނީ. ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓީން ހިދުމަތް ދިނުން މިހާރު ވަނީ އައްޑޫސިޓީގައި ފެށިފައި. 12.01.2022 - އިއުލާނު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. 06/01/2022- 03 ޖެނުއަރީ ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްރޫއު ގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10 މެއި 2022 ގައި ޕަވަރޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ކޮންޓްރެކްޓްގައ ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28.06.2022 - އެޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސް އާއިއެކު 23 ޖޫން 2022 ގައި އެގްރީމެންޓްކޮށްފައި. 22.06.2022 އެޕޮކް އެސޯސިއޭޓް އާއި އެކު އެގްރީމެންޓް ކުރުމަށް ޑްރާފްޓް އެގްރީމެންޓް އެޕޮކް އާއި ހިއްސާކޮށްފައި. 14.06.2022 - ބިޑް އިވެލިއުއޭޓްކޮށް ނިމި އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. 16 ޖޫން 2022ގައި އެގްރީމެންޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މައުލޫމާތުދޭ. 7.06.2022 - 11 މެއި 2022 ގައި ހުށައެޅުން ބިޑް ތައް ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުމު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 24 ފެބަރުއަރީ 2022 ގައި ހދ.ހަނިމާދޫގައި ހިންގަމުންދާ ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ފުލޯގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ލެބޯރެޓެރީ އިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިން، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ބީއޯކިޔޫ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)30-C/30/2022/65 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދެވަނަފަހަރަށް 25 އެޕްރީލް 2022 ގައި އިއުލާނު ކޮށް 11 މެއި 2022 ގައި ވަނިީ ބިޑް ހުށައެޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޙުށައެޅުނުނ ބިޑްތަށް އިވެލިއުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް، މަތީ ބައިގައި ސިމެންތި ޖެހުމާއި، ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމާއި، ތަށިމުށި ޖެހުމާއި އަދި ފެންވައިރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ފުލޯގެ ފާރުތަށް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަދި ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ގާ އެެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޭޑީބީ މިޝަންގައި ކޮންސަލްޓަންޓުންނާ އެކު ސައިޓް ވިޒިޓް ހަދައި، ކޮންސަލްޓަންޓް ސާރވޭ ހަދައި، ކައުންސިލް އަދި ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އާ ބައްދަލުކުރުން. ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލައިޒް ކޮށްފައި. ޕްރޮޖެކްޓް ކޮސްޓިންގ ނިމި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ބްރީފް ފައިނަލައިޒް ކޮށްފައި. އޭޑީބީ މިޝަންގައި ކޮންސަލްޓަންޓުންނާ އެކު ސައިޓް ވިޒިޓް ހަދައި، ކޮންސަލްޓަންޓް ސާރވޭ ހަދައި، ކައުންސިލް އަދި ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ އާ ބައްދަލުކުރުން. އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ކޮންސެޕްޓް ޕްރެޒެންޓް ކުރުން 4 ޖުލައި 2022 އަށް ތާވަލުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
28.06.2022 - ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ޓީ.އޯ.އާރު ރިވައިޒްކޮށް ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕާރޗޭޒް ކޮންސަލްޓަންޓަށް ފޮނުވައިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންއަށް އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ވަނީ ލިބިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ބިޑް ހުށައެޅުން 17 ޖުލައި 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ހއ. އަތޮޅުގެ ހޯޓިކަލްޗަރ ފީލްޑް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެޝަން ވަނީ ލިބިފައި. ޖެންޑަރ ކޮންސަލްޓަންޓް މަސައްކަތްތަށްފަށައި މިހާރު ވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ޑޮކިއުމެންޓް ތައް ރިވައިޒްކުރަން ފަށާފައި. ބިޒްނަސް ސްކިލް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ލިޓްރަސީ ޓްރެއިނިނގް ގެ އިންޓްރޮޑަކްޝަން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަމުންދަނީ. ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ގައިޑްލައިން އަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ކޮމެންޓްވަނީ ލިބި މިހާރު ވަނީ އިފާޑާއި ހިއްސާކޮށްފައި. ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓްގެ މޮޑެލް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި. ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމެންޓްގެ ރިޕޯޓު އަސި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރިވައިޒް ކުރަމުންދަނީ. މާރކެޓް މެޕިންގ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. އެގްރި ބިޒްނަސް އެގްޒިބިޝަންގެ ދައުވަތު ވަނީ ފޮނުވައިފައި.މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމްގެ ބިޒްނަސް ޓު ބިޒްނަސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނީ. ލޮޖިސްޓިކަލް މެޕިން ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. މެޗިންގ ގްރާންޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް އިފާޑު މިޝަން އާއި ހިއްސާކޮށްފައި. އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރިއަށް ދަނީ. ބޭސްލައިނ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށްދަނީ. 21.06.2022 - ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް ގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ނިމި ބިޑް ހުށައެޅުން 23 ޖޫން 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމޖެހިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ޑެމޯ ޕްލޮޓްސްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖް ތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑް ތަށް ބަޖެޓަށްވުރެބޮޑުވާތީ އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިފާޑާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ. ނަމޫނާ ދަނޑުތައް އަޅާނެ ރަށްތައް ގޮތުގައި ހއ. މޮޅަދޫ، ހއ.ފިއްލަދޫ، ހއ.ބާރަށް، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ވައިކަރަދޫ، ހދ.ކުމުންދޫ، ށ.ގޮއިދޫ، ށ.މިލަންދޫ، އަދި ށ. ނަރުދޫ ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ހޯޓިކަލްޗަރ އަދި ބިޒްނަސް އޮފިސަރ ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފައި. އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުން 23 ޖޫން 2022ގައި. ގްރައުންޑް ވޯޓަރ މޮނިޓަރިންގ އެކުއިފައަރ ރިޗާރޖް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއިއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގަައި ހދ. އަދި ށ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބިޒްނަސް ސްކިލް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގްވަނީ ހިންގައިފައި. ހދ. އަތޮޅުގެ 9 ރަށަކުން 5އަންހެން ބޭފުޅުން އަދި 17 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ށ. އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކުން 6 އަންހެން ބޭފުޅުން އަދި 11 ފިރިހެން ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބިޒްނަސް ފޯރަމް ވަނީބާއްވައިފައި. އައި.ސީ.ޕީ. ސީ.އެމް.ޓީ ކްލީނިން އަޕް ސެޝަން 2 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެފައިވޭ. ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑ ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު ގެނައުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ހުށައަޅައިފައި. ބޭސްލަިން ސްޓަޑީގެ ކޮލިޓީ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށްދަނީ. ސީ.އޭ.ޕީ.އައި ޓޫލް ޑިލވެލޮޕްކޮށް ފައިނަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. 14.06.2022 - ޕޮލިސީ އަދި ލެޖިސްލޭޝަން ރިވިއު ކޮންސަލްޓަންޓްގެ ޓީ.އޯ.އާރު ރިވައިޒް ކުރަމުންދަނީ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް އެވެސް ހުށައެޅުމެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ދެން ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިފާޑާއި އެކު މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް ލިބިފައިވާ ހުށައެޅުންތަށް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް އިފާޑާއި ހިއްސާކށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ވަނީ ލިބިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމެންޓް ފޯރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި. ބިޑް ހުށައެޅުން 23 ޖޫޏް 2022ގައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ޑެމޯ ޕްލޮޓްސްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖް ތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ބިޑް ތަށް ބަޖެޓަށްވުރެބޮދުވާތީ އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިފާޑާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ. ނަމޫނާ ދަނޑު ތައް އަޅަނެ ރަށްރށް ކަނޑައަޅައިފައި. ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ހޯޓިކަލްޗަރ އަދި ބިޒްނަސް އޮފިސަރ ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާނު ކޮށްފައި. ހއ. އަތޮޅުގެ ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް އިވެލިއުއޭޓްކޮށް އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން އަށް ފޮނުވައިފައި. ފާރމް ޓެކްނޮލޮޖީ ޓްރެއިނިންގ ޕްލޭން އަށް ލިބިފައިވާ ބިޑް ތަށް ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ ޓްރެއިނިންގ މަޑުޖައްސާލެވިފައި. ލޯން ސްކީމްގެ ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ގައިޑްލައިން ޑްރާފްޓްކޮށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި ހިއްސާކޮށްފައި. މާރކެޓް ،މެޕިންގ ނިންމާ ރިޕޯރޓިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. މަލްޓި ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ބިޒްނަސް ފޯރަމް އެށް ޖޫން 18- 22 ށް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ. އިފާޑު ސުޕަރވިޝަން މިޝަން 26 ޖޫން އިން ޖުލައި 7ށް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިޝަންގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ. ފައިނަލް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ލިބިފައި. ޖެންޑަރ ކޮންސަލްޓަންޓް ހަޔަރކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. މަސައްކަތައް ނިކުތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޖޫން 2022ގައި. ބޭސްލަިން ސްޓަދީގެ ކޮލިޓީ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ކުރިއަށްދަނީ. ސީ.އޭ.ޕީ.އައި ޓޫލް ޑިލވެލޮޕްކޮށް ފައިނަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕާޗޭޒް ކޮންސަލްޓެންޓަށް ފޮނުވައިފައި. ޕްރޮޖެކްޓް ވެބްސަިއޓަށް ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ހޯދުމަށް އިފާޑަށް ފޮނުވައިފައި. 07.06.2022 - ޕޮލިސީ އެންޑް ލީގަލް އެކްސްޕަރޓް އެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ނުވާތީ ޓީ.އޯ.އާރު ރިވިއު ކުރަމުން ދަނީ. ކްރޮޕް ޓެކްނޮލޮޖި ޕެކޭޖްތަކުގެ ބިޑްއިވެލިއުއޭޓް ކޮށް ޝޯރޓްލިސްޓް ކުރެވެުނު ފަރާތްތަކަށް ރިކުއެސްޓް ފޮރ ޕަރޗޭޒް 7 ޖޫން 2022ގައި ހުށައެޅުމަށް ފޮނުވަިއފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން 2 ޖޫން 2022ގައި ވަނީ އެޕްލިކޭޝަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި. ހަނިމދޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރ އިއުލާނަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެފަރާތަކުން. އެޕްލިޚޭޝަން އިވެލިއުއޭޓް ކުރަމުންދަނީ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ލެބޯޓަރީ އިކުއިޕްމަންޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ނިންމައި އިއުލާންކޮށް ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގް ބާއްވައިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑެމޯ ޕްލޮޓްސް ތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް ހުށއެޅި ބިޑްތަކުގެ އަގު ބަޖެޓަށް ވުރެ ބޮޑުވުމުން މިކަމުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނެގޮތަކާއި މެދު އިފާޑާއި މޝްވަރާކުރަމުންދަނީ. ރަށްރަށުގައި ޑެމޯ ޕްލޮޓސް ގާއިމު ކުރާނެ ބިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކައުންސިލްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފައި. އެގްރޯނެޓާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށްކުރި އިއުލާނަށް ޗައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން. ހއ. އަތޮޅުގެ ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރގެ އިންޓަރވިއު ވަނީ ބާއްވާފައި. އެގަރިކަލްޗަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްލެޓްފޯމާއި ގުޅޭގޮތުން އެފް.އޭ.އޯ އާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައްވަނީ ފެށިފައި. ޖެންޑަރ ކޮންސަލްޓަންޓް ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފައި އަދި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޖޫން 2022ގައި. ލިބިފައިވާ އަގުތައް ބަޖެޓަޢް ވުރެ ބޮޑުވާތީ ޓްރެއިނިންގ ޕްލޭން މަޑުޖައްސާލެވިފައި.ހދ އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ޓރެއިނިންގް ވހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ވަނީ ބާއްވާފައި.ލޮޖިސްޓިކް މެޕިން ނިންމައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުން ދަނީ. ބޭސްލައިން ސްޓަދީގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯޓު ފައިނަލް ކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ވަނީ ހިންގައިފައި. 25.05.2022 - ކްރޮޕް ޓެކްނޮލޮޖި ޕެކޭޖްތަކުގެ ބިޑް ސަބްމިޝަން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން ވަނީ ބާއްވާފައި. ށ އަތޮޅުގެ ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރ އަށް އިންޓްރޮޑަކްޓީ މީޓިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްވަނީ ބާއްވާފައި. ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ހޯޓިކަލްޗަރ އޮފިސަރުނ ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި. މާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ މާރކެޓް މެޕް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި. ޔުނިވާސަލް، ކުރުބާ އަދި ތުޅާގިރި ރިސޯޓް އާއިއެކު ބައްދަލުވުންތަށް ވަނީ ބާއްވާފައި. މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ސޯސްކޮޑް ވަނީ ލިބިފަިއ. މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލިއުއޭޝަން މެޓްރިކްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. މޯލްޑިވްސް އެގްރި ބިޒްނަސްގެ ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކޮށްފައި. 17.05.2022 - ސްމޯލް ބިޒްނަސް މޮޑެލް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. ތާޖް ހޮޓެލް އާއެކު ބައްދަލުވުން ބައްވައިފައިވޭ އަދި ލިބުނު މައުލުޟަޓޫޣޭ އަލީގައި ޑްރާފްޓް ރިޕޯރޓް ވަނީ ތައްޔާރު ކޮށްފައި. ބޭސްލައިން ސްޓަދީގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯރޓަށް ހިޔާލު ހުށައަޅައިފައި. 10.05.2022 - ޕޮލިސީ އަދި ލީގަލް އެކްސްޕަރޓެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި. އެކައުންޓް އޮފިސަރ ގެ މަގާމުގެ އިންޓަވިއު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި. ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައި. ބޭސްލައިން ސާރވޭގެ އިންސެޕްޝަން ރިޕޯރޓް ވަނީ ލިބިފައި. މެނޭޖްމެންޓް އިނފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ސޯސް ކޯޑް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ވަނީ ލިބިފައި. ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް އެކްޝަން ޕްލޭން އަށް ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް ގެ ކޮމެންޓާއި އެކު އިފާޑާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި. 25.04.2022 - ޕޮލިސީ އަދި ލެޖިސްލޭޝަން ރިނިއުރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޓީ.ޢޯ.އާރަށް އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ވަނީ ލިބިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓީ.އޯ.އާރަށް ވަނީ އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ލިބިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް އިންޓަވިއު ކޮށް ނިމިފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް ހުށައަޅައިފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ އަލުން އިއުލާން ކޮށްފައި. 12 ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖަށް އިފާޑުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން ވަނީ ލިބިފައި.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ 12 ކްރޮޕް ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖް ތަކުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓީން ވަނީ ބާއްވާފައި. އެގްރޯ ނެޓްއާއި އެކި ވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ ރިވައިޒް ކޮށް އިފާޑާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި. މެޗިންގ ގްރާންޓްސް ގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށް ފީޑްބެކް ހޯދުމުގެ މަރުހަލާގައި. 12.04.2022 - ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނަށް ލިބުނު ހުށައެޅުންތަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށް ފަހު އިފާޑާއި ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައި. ޑެމޯ ޕްލޮޓްސް އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ނޮޅިވަރަމަް ކައުންސިލާއި އެކު ވަނީ ބާއްވާފައި. ޓެކްނޮލޮޖީ ޕެކޭޖް ތަކަށް ބިޑް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައި ނުވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލެ ބިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް އިން ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާނެ ކަން އަންގަވާފައި. އެޗްޑީސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އާ ދެމެދު ލޭންޑް ޕަރޗޭސް އެގްރީމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި. ސައިޓް ސާރވޭ އަދި ސޯޝަލް ސޭފްގާރޑް ސާރވޭ އޭޑީބީ މިޝަންގައި ކުރެވިފައި. އޭޑީބީން ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިން ބްރީފް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަރުޙާލަގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ..
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކޮށްފައި. ވާރކް ޝެޑިއުލް ޙަވާލުކޮށްފައި. މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ބިން ޙަވާލު ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ (ކޮންކުރިޓްގެ މަސައްކަތް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިސްކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި 23 މާރިޗް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ސާފުކޮށްނިމި، ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްނިމި، ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަންގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ފްލޯ އިން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއަށް ސިޑި ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2 & 4 ރިއިންފޯސް ކުރުން ގްރައުންޑް ފްލޯ އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއަށް ސިޑިން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 2 & 4 ފުރަތަމަ ސްލެބް - ބީމް ރިއިންފޯސްމަންޓް ބެންޑިންގ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ސްލެބް - ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފާހަނާގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އޭ. ބްލޮކް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފާރު ޕްލާސްޓަރ ކުރުން 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ފާރު ޕްލާސްޓަރ ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕުޓީލުމުގެ މަަސއްކަތް - މި މަސައްްކަތް 2 ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ކަރަންޓު ވަޔަރިންގ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - 2 ފްލޯގެ ޓައިލިންގ މިހާރު ކުރިއަށް ދޭ ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސީލިންގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްލޮކް އޭ އެންޑް ބީ: 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް އައުޓަރ ޝަޓަރިންގ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް އިލެކްޓްރިކަލް ކޮންޑަކްޓް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ސްލެބް ރިއިންފޯސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކްލާސްރޫމްތަކާއި ފާޚާނާތައް މެސަންރީ ބްލޮކްގެ މަސައްކަތް ކުރުން ބްލޮކް ސީ: 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް އެކްރޯ ސްޕަން ފިކްސިންގ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް ޕްލައިވުޑް ފިކްސިންގ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް ބީމް ސްޓިރަޕްސް ފޭބްރިކޭޝަން 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް ޑެޝަޓަރިންގ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ ސްލެބް ބްލޮކް ވޯކް މާކިންގ ހޯލް ބްލޮކް: ފުރަތަމަ ކޮލަމް ސްޓިރަޕްސް ބާބައިންޑިންގ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކޮލަމް ސްޓާޓަރ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ސްލެބް ބީމް ބޮޓޮމް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީޓު އަޅައި ނިމި، ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލްގެ ތަނބުތައް ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ފްލޯގެ ސީޓު އެލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް އަދި، ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން މަސަްކަތް ނިމި، ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ސީޓު އަޅައި ނިމި، ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ތަންބުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.( މުށި ޖެހުން، ސިމެންތް ޖެހުން، ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލްގެ ސިޑީގެ މަސައްކަތް އަދި ތަނބުޖެހުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެންމެ ފަހު ފްލޯގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ސީޓު އެޅުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތރް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ސީޓު އަޅައިނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލްގެ ކޮލަމްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"- އޮލިމްޕަސް ހުޅަގު ފަރާތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 3 ގަސް ކެނޑުމާއި ހުޅަގުފަރާތު ފާރުއަރިއަޅާފައިވާބައި ތަޅާލާ އަލުންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް: 3 ގަސް ކަނޑާ ނިމިފައި ، ނަމަވެސް ގަހުގެ މޫތައް ކުރިން ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑެތިވެފައި މަގުމަތީ ފާރުގެ ދަށުން މޫތައް ދުވެފައިވާތީ ގަހުގެ މޫތައް ނެގެން އަންނަނީ ފާރާއި ދޮރާށި ނަގައިގެން ކަމަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކޮށްނިމިފަ. - އޮލިމްޕަސް ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގެ މަސައްކަތް، ހޯލް އޭސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ސާރވިސް ކުރުން، އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވިތަކުގެ މަސައްކަތް، އޮލިމްޕަހުގެ ޓެރަސްތަކާއި ކޮރިޑޯތަކުގެ ފެންފައްތަކާއި، ޝީޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަޅުން އަޅާ މުށިޖެހުން، އޮލިމްޕަހުގެ ފާޚާނާ ބަރި މަރާމާތުކުރުމަށް މިވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - އޮލިމްޕަސް ކެފޭއާއި ކެފޭ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައި ޖަންކްޝަނާއި އޮއިލްފިލްޓަރ ޖަންކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވި އެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. - ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕަހަށްވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހަދާ ރޭންޕާއި، ކޮރިޑޯގެ ތަޅުމާއި، އޮލިމްޕަހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރުގެ މަސައްކަތް: ބޮޑުދޮރު ގައި ގަރާޖް ގޭޓް ވަނީ ހަރު ކޮށްނިމިފައި އަދި ހޯލްތެރޭގައި ތަޅުން އަޅާ އެއްވަރު ކުރެވިފައި، ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ރޭލިންގ ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލު އެތެރޭގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި ތަޅުމުގެ ދަވާދުލުން އަދި ބެކްސްޓޭޖް ކޮރިޑޯގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އޮލިމްޕަހުގެ މައި ދޮރު މަތީގައި ލެޑް ޕެނަލް ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައި. އޮލިމްޕަހުގެ 2 ވަނަ ބުރީގައި ހުރި ފެންހަރު ނަގައި މުށިޖެހުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އެލްމިނިޔަމް ގޭޓްދޮރު ހަދާ އިންސްޓޯލް ކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، ޓިކެޓް ކައުންޓަރގަ މިހާރު ޖަހާފަހުރި މުށި ނަގާ އަލުން ވޯޓަރޕްރޫފް ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން މުށިޖެހުން: މަސައްކަތްނިމިފަ، ކޮރިޑޯގެ މަތީ ހުރަސް 2 ފާރުގެ ސިމެންތި ކޮށާ އަލުން ސިމެންތިޖަހާ މަރާމާތުކޮށް ފެންފަށް ރަނގަޅުކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޯދައި، ސަރވާއާއިއެކު އިންސްޓޯލްކޮށް، އޮލިމްޕަސް ހޯލްގެ ސަރައުންޑު ސައުންޑް އިންސްޓޯލްކޮށް، ރޫމް ކަރެކްޝަން ހެދުމާއި ޑޮލްބީ ސެޓްފައިލްކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި. އޮލިމްޕަސް ހޯލް އަދި ރިހާސަލް ރޫމްތައް އެކޯސްޓިކްސް ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކޯސްޓިކް ޕެނަލް ، ފާރާއި ސީލިންގުގައި ޖަހާ ސްޕޮންޖް އަދި ފްލޯކާޕެޓް ސަޕްލައި ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބިލްޑިންގ އާއި ހޯލުގެ ބޭރު ފާރުތަކާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ކޮރިޑޯގެ ތަނބުތަކާއި، ބީމްތަކާއި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި، މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލާއި ސްޓޭޖް އަދި ސްޓޭޖާ ގުޅިގައިވާ ޗޭންޖިންގ ރޫމްތައް ކަތުރުފަނިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކެމިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ކޮށް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބެކްސްޓޭޖަށް ވަންނަ ދޮރު ބިއްލޫރި ކަހާ ދޮރަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގެ ލައިޓްސް ސޮކެޓް އަދި ސްވިޗްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގައި 12000 ބީޓީޔޫ އޭސީ އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް އަދި ސީލިންގު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތިން ވަނަ ފްލޯގެ ތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިން މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަނބުތަކުގެ ބުޑް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓުގައި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި(100%). ސިލިން މަސައްކަތް (98.5%) ، ޕްލާސްޓަރިންގ (100% ނިމިފައި)، ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ ( 100% ނިމިފައި)، ޕެއިންޓީންގ މަސައްކަތް (80%) ، ޕުޓީ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (87% ނިމިފައި)، ޓައިލިންގ މަސައްކަތް (90%)، ކަރަންޓު އެޅުމާއި ފައިނަލް ފިކްސްޗަރސް މަސައްކަތް (82%)، ރޫފިންގ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ޕްލަންބިންގ އަދި ފައިނަލް ފިކްސްޗަރސް މަސައްކަތް (84%)، އަދި އެކްސްޓަރނަލް ބައުންޑަރީ ފާރުގެ މަސައްކަތް (100%) ކުރިއަށްދަނީ. އަދި ވީ.އޯ ރޫފިންގ ޓިންބަރ (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ2 ރޫފިންގ ޝީޓްސް (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ4 ވެލް އެކްސްޓޭންޝަން މަސައްކަތް (100%) ނިމިފައި. ވީ-އޯ3 އިންޓަރނަލް ޕަރޓިޝަން މޭސަންރީ އަދި ޕްލާސްޓަރިންގ (100% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ3 އިންޓަރނަލް ބީމްސް އަދި ޕެއިންޓިންގ (90% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ-450 އެމް.އެމް. ބެލްކަނީގެ ހައިވޯލް (100% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ-450 އެމް.އެމް. ބެލްކަނީގެ ވޯލް (60% ނިމިފައި)، ވީ.އޯ ގޭބަލް ވޯލް (100% ނިމިފައި)ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ވީ-އޯ އެޑިޝަނަލް ފޭން (100% ނިމިފައި)، ވީ-އޯ އިންޓަރނަލް ވޯލް ޕުޓީ (80% ނިމިފައި)، ބެލްކަނީ ރެއިލިންގ (ޖީ.އައި. އެސްއެސް) 2% ނިމިފައި، ސިޑިއަދި ރެއިލިންގ (ޖީ.އައި. އެސްއެސް) (1% ނިމިފައި) ގެ މަސައކަތް ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ބޮޑު ދޮރުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ސާފުކުރުން - އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އުފުލުން - މުދާ ގުދަން ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުން - އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް - ޑީވޯޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 27 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ފުރަތަމަ ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން އަށް ދިއުމަށް ރޭވިފައި. - 12 ޑިސެމްބަރުގައި 2021 ގައި 2 ވަނަ އިންސްޕެކްޝަން އަށް ދިއުމަށް ރޭވިފައި. މިއީ އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަނެއް. ްއިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. މި ގޮތުން މިވަގުތު ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ސިޑިބަރީގެ ފޯމްވޯކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓުގެ އިންވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
09 ޖޫން 2022 ގައި ބަދަހި އިންވެސްޓްމަންޓް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
09 ޖޫން 2022 ގައި ސްވިފްޓް އިންޖީނިއަރިންގ އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
02 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބިޑް ނެގި، ޓެކްނިކަލް އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގަައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10 މެއި 2022 ގައި އިއުލާންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި 06 ޖުލައި 2022 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަަމަނުވާތީ ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް އަލުން ހުޅުވާލެވި، 28 ޖޫން 2022 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ހަަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
21 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި އަލުމް އިއުލާން ކުރެވި، 8 މާރިޗު 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 26 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިނުވުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ބިޑް ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިނުވާތީ އަލުން އިއުލާންކުރުމަށް 14 ޖޫން 2022 ގައި އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 އެޕްރީލް 2022 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 24 މެއި 2022 ގައި ބިޑް ނެގި ޓެކްނިކަލް އެވަލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 08 މާރިޗް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
03 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި އިއުލާންބާތިލްކޮށް ފަހުން ކުރި އިއުލާންގެ މަތިން، 10 މާރިޗު 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާންކުރެވި، 31 މެއި 2022 ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕް 08 ކްލާސްރޫމްއިން 10 ކްލާސްރޫމްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފިނޭންސްއިން ހުއްދަ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައެއްނުވާތީ، ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 13 މާރިޗް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް އަލުން ހުޅުވާލެވި، 27 ޖޫން 2022 ގައި ބިޑްނެގި އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 15 މާރިޗް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައި- އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރިވިއުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 09 މެއި ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 14 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާނިމި އެވާޑިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 30 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ބިޑްނެގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ، ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ހުޅުވާލެވި 14 ޖޫން 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާންކުރެވި، ސްކޯޕް ބަދަލުވުމާއި ގުލިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރެވި ޖޫން ފަހު ހަފްތާގައި އަލުން އިއުލާންކުރެވޭނެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި ނެގި ބިޑްތަކުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިނުވާތީ، ސިންގަލް ސޯސްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 06 ޖުލައި 2022 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 18 އެޕްރީލް 2022 ގައި ބިޑް ނެގި ޓެކްނިކަލް އެވަލުއޭޝަން ނިމިފައި. ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި-ރިވިއުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާންކުރެވި، 04 ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައި- ރިވިއުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި 06 ޖޫން 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
07 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި، 03 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމި ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައި-ރިވިއުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން ނިމިފައި، ކޮމިޓީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ހުޅުވާލެވި، ޕްރޮޕޯސަލް ނެގި އެވަލުއޭޓް ކުރެވި 17 މެއި 2022 ގައި ޓެންޑަރ ބޯޑްއަށް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހޅުމަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިނިންގް މަރުޙަލާގައި ޓެންޑަރ ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޖޫން/ ޖުލައި 2022 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 04 ކްލާސްރޫމް އަދި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ބަދަލު މި ސްކޫލަށް 03 ބުރި އިމާރާތް ބޭނުންވާތީ، މިގޮތަށް ސްކޯޕް ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޖޫން/ޖުލައި 2022 ގައި އިއުލާންކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިނިންގް މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިނިންގް މަރުޙަލާގައި ޓެންޑަރ ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޖޫން/ޖުލައި 2022 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ޕްރީ-ޓެންޑަރިންގް މަރުހަލާގައި. ސްކޫލްގައި ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އައު ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ބިން ދޫކުރުމުން ޑިޒައިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކައުންސިލް އަދި ސްކޫލުން އެދިފައި "
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި.ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި. މިމަޝަރޫޢުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ފުލް ޑްރޯވިންގ ސެޓާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވާދިނުމަށް ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ވާފައިސާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިދާރީ މައުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިން ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރޭވިފައި ކޮންސެޕްޓްގެ ޑްރާޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޮއިންއަށް ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ސްޓްރަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ހަދާ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިީގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި (ގާތްގަޑަކަށް 6423.55 އަކަ މީޓަރު ނުވަތަ 69142.52 އަކަފޫޓް )ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި މިމަޝްރޫޢު ،އަންސޮލިސިޓަޑް ޕްރޮޕޯސަލްސް ޕޮލިސީ ( ޔޫއެސްޕީ) ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެނދިޔުމަށް ކުރިން ރޭވިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އެގޮތަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ޖުލައިގައި އިއުލާންކުރެވުނެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ސަބްމިޓްކޮށްފައިވަނީކޮށް، ކޮންސެޕްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ހިމަނަން ބޭނުންވާތީ، އިއުލާން ބާތިލް ކުރައްވާ 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާން ކުރެވުނެވެ. ބިޑް ސަބްމިޝަން އޮތީ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައެވެ. ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހެދުމަށް 6 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރުމަށްޓަކައި 29 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާޕްޓަށް ކޮމެންކުރުމަށްފަހު 4 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ރިޔަން ކޮމްޕެނީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓުގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 7 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެވެ. ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް ކޮމެންޓކުރުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ކުރެވުނު ދެވަނަ ޑްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކޮންސެޕްޓް ނިމިފައި ހުޅުމާލޭ ޖަލު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ ހެދުަމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައި. ކޮންސެޕްޓް ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގު 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހދ.ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަން އަޅާ ސަރަހައްދުގެ އީއައިއޭ ހަދާނިމިފައި. ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕްރިޒަންއާއި ގުޅިފައިވާ 2 މަގު ސާފުކުރުމާއި އިންވަކިކުރުކުރުމާއިގަސްތައްނަގާ މަގުސާފުކޮށް ބިންއެއްވަރުކުރުމަށް 12 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ފިއުޗަރ ހޯމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއެކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު.. މަގުގެ ކަޑަކަހާ އިންވަކިކުރެވިފައި، މަގަށް އަރާ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ރުއްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި. ރުއްތަކުގެ ބަދަލު ފައިސާ ހދ. ނޭކުރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ޕޯސްޓްކުރެވިފައި. މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދަނީ މަގަށް އަރާ ރުއްތައް ނުނެގިގެން ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލާއި ހެދުމަށް ކޮންސެޕްޓް ހެދުމަށް 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ސިއާކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވިގައި . އެހެންނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވިއރުވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުށހޅާފައިނުވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ ބާތިލްކޮށްލާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 31 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައި. ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އަލުން އިއުލާންކޮށްދިނުމަށް 5 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވިފައި ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓް ހަދާދޭނެ ފަރާތާއެކު 8 ޑިސެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަގާއި ގުޅިފައިވާ މަގުގައި ހުރި ރުއްގަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ އީޕޭއިން ދިނުމާއެކު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށްދެއެވެ. އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލާއި ގުޅިފައިވާ މަގުގެ ހުރި ރުއްބުޑުތައް ނަގައި މަގުސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ހދ. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލުގެ ކޮންސެޕްޓުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން 14 މާރިޗް 2022 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުނު ނޭކުރެންދޫ ޖަލުގެ ވަށާފާރު މަސައްކަތް އަލުން ޓެންޑަރ ބޯޑުން 03 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ވަނީ އިޢުލާން ކުރެވިފައި ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލު ކޮންސެޕްޓްގެ 2 ވަނަ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން 11 އޭޕްރީލް 2022 ގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލު ކޮންސެޕްޓްގެ 3 ވަނަ ޑްރާފްޓް ލިބިފައި. ނޭކުރެންދޫ ޖަލުގެ ބައުންޑްރީ ވޯލް މަސައްކަތުގެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި 19 އޭޕްރީލް 2022 ގައި މިނިސްޓްރީއިން ބައިވެރިވި. 3 ވަނަ ޑްރާފްޓަށް ކޮމެންޓްކޮށް ނިމިފައި ކޮންސެޕްޓު ހަދާނިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"20000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމޖެހިފައި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި، ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި، ސްޓަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ނިމިގެން ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ނިމިފައި. ޕްރޮޖެކްޓް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްއަށް 4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އެވޯޑުކުރެވިފައި 27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި 03 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބިން ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވުނު ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުމަށްޓަކައި އިމާރާތް ކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރީޕްލާންޓް ކުރާ ރުއްގަސް ނަގާފައި ރީޕްލާންޓް ކުރާތަނަކާއި ރަށުން ބޭރުކުރާ ރުއްގަސް ތަކުގެ ލިސްޓެއް އީޕީއޭއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ބިން ސާފުކޮށް ނިމި ސައިޓް ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ބިން ކޮނެ ޑީވޯޓަރިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ފޫޓިން ފައުންޑޭޝަން 15 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އަޅާފައެވެ. މިމަހުގެ 13 ގައި ކޮންކުރީޓް ފައުންޑޭޝަން ވަނީ އަޅަންފަށާފައެވެ. ބިމުންފެށިގެން ތަނބުތަކުގެ ކޮންކުރީޓް އަޅާނިމިގެން ގަރައުންޑްފުލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ސިޑިއާއި މަތިބެރިތަކުގެ ތައްގަނޑުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފުރަތަމަ ފަނގިފިލާގެ ބީމް ރީއެންފޯސްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، މިހާރު ސުލެބް ރީއެންފޯސްމަންޓު މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް ރެއިންފޯސްމަންޓްގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީ އާއި ފުރަތަމަ ޝީޓް ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސއަްކަތް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް 31 މެއި 2022 ގައި ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރު ކުރި. ފުރަތަމަ ޝީޓް 1 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އަޅާނިމިފައި ފުރަތަމަފުލޯގެ ކޮލަމްބީމް ކޮންކުރީޓް، ސިޑީގެ ކޮންކުރީޓް އަދި ލިފްޓުގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10.05.2022 - މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށް ފަހު ކައުންސިލަށް މެއިލް ކޮށްފައި. ބިޑް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ފަރާތައް އެކަން އަންގައި އެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދި ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައި. މިހަފްތާ ތެރޭގައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް މާބައިދޫ ކައުންސިލުން މައުލުމާތުދޭ. 26.04.2022 - މާބައިދޫ ކައުންސިލުން އިވެލިއުއޭޓް ކުރުމަށް ފަހު ފަންނީ ލަފާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ހުށައަޅާފައި. 20.4.2022 - ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމާފައިވާކަމުގައި ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭ. 12.04.2022 - 21 މާރިޗުގައި ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން 3 ބިޑް ހުށައަޅައިފައި ވެއެވެ. ހުށައެޅުނުނ ބިޑްތައް އިވެލިއުއޭޓް ކުރަމުން ދާކަމުގައި މާބައިދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 4.4.2022 - މާރޗު 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން 30 މާރޗު 2022 ވަނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފައެވެ 03 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭ. ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 07 އޭޕްރިލް 2022 ގައެވެ. 27.03.2022 25 ޖެނުއަރީ 2022 ގައި ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އަނެއްކާ 21 މާރޗް 2022 ގައި ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 މާރޗު 2022 ގައެވެ. ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 07 އޭޕްރިލް 2022 ގައެވެ. 01.03.2022 - 17 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި މާބައިދޫގެ ފަރާތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ 28 ފެބްރުވަރީ 2022ގައެވެ. 28 ފެބްރުވަރީ 2022 ގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ 01 ބިޑެވެ. ހުށައަޅައިފައިވާ ބިޑުގެ އަގު ބަޖެޓަށްވުރެއް ބޮޑުކަމުން އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައި. 22.2.2022 -17 ފެބްރުއަރީ 2022ގެ ނިޔަލަށް ބިޑު ހުށައެޅުން އޮތް ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބިޑު ހުށައެޅިފައި ނުވާތީ 17 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްފައި. ބިޑު ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު 6/01/2022 - 2 ވަނަ ފަހަރަށް ޓެންޑަރ އަށް ހުށަހެޅައި ބިޑް ހުށައެޅުމަށްއެދި 25 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ގެޒެޓް ކޮށްފައި.-12 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި މަޢުލޫމާތު ސެޝަން އަދި 17 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ބިޑްތައް ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 18/01/2022 - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި މާބައިދޫ ކައުންސިލާއި ދެމެދު ކޮންޑިޝަނަލް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. 11/01/2022 - ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މޮބިލައިޒޭޝަން ފައިސާ މަަބައިދޫ ކައުންސިލް އަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި މާބައިދޫކައުންސިލާއި ދެމެދު ވެވުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މާބައިދޫ ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކޮށްފައި. 26/10/2021 - "އިންޑިއާ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދަށުން މި ރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެމް،އޯ.ޔޫ އެއްގައި 21 އޮކްޓޯބަރ ގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގް އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް އެވާރޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށް، ޓެންޑަރގެ މަރުހަލާ ނިމި، އެވާރޑް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ޓާރމިނޭޓް ކޮށް އަލުން ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރާ ބިމުގައި ހުރި ކުރީގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒު ތެޅުމާއި ބިން ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނީ. މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅު ކޮށްފައި ނުވޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާޜާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އެވާރޑް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކ. ގުރައިދޫގައި އައު ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތް ކުރުން. ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޅާނެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލްގައި ދެންނެވިފައި، ބިން ހަމަ ޖެހުމުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ އަލަށް ހެދި ވޯޑް ބްލޮކާއި، އައި.ސީ.ޔޫގައި ސެންޓްރަލް މެޑިކަލް އޮކްސިޖަން އާއި، މެޑިކަލް އެއަރ އަދި ސަކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މިމަސައްކަތް އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކޮށް ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިތަނުގައި 14 ކޮންސަލްޓިންގ ރޫމް ހިމެނޭ އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިޔާ އަކާއި، 2 ލޭބަރ ސޫޓް ހިމެނޭ ލޭބަރ ރޫމް އަކާއި، އެން.އައި.ސީ.ޔޫ، 4 ޕްރައިވެޓް ރޫމް މަސައްކަތް ނިމިފައި. މިހާރުގެ އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިޔާ އީއާރަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ. ސީ.އެސް.އެސްޑީ ޔުނިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޓާރމިނޭޓް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް 27 ފެބްރުއަރީ ގައި ބިޒް ނެކްސް އާއި ޙަވާލު ކުރެވި ކޮންކްރީޓުގެ މަސއްކަތް ނިމި ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓަރ އެވާރޑް ކޮށް އެގްރިމެންޓް ސޮއި ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯރެޓަރީ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކޮށް ބިޑް ހުޅުވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިިޓަލުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތް ތައް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގެ ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢީމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަނާއި ކޮލަމް ތައް ޖަހާ ނިމި ރޫފް ބީމް އެޅުމުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އެކްސްޓްންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ތަނުގައި ކުރަން ހުރި މަރާމާތު ތައް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތެއް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާފާރު ރޭނުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކޮށް 1 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަދަން ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒޯން 2 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުސް ހެދުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޒޯން 3 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޯލް ސެންޓަރ ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައު ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިދެތަން މަރާމާތު ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި އިވެލުއޭޝަން ނިމި އެވާރޑް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖުގައި
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައުޢިމރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް ހެދުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި 13 ޖޫން ގައި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހިޔާ ކޮށް ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމާއި، މުށި ޖެހުމާއި، ސީލިންގ މަސައްކަތް ނިމިގައި، މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ޕާރޓިޝަން ޖެހުމާއިމ ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވަރކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕުލެއިނިންގ ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން ކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިޔުމަންޓްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް 22 ޖޫން 2022 ގައި ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕިރިއަޑް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް 3 ފޭސްއަކަށް ބަހަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައި، ފުރަތަމަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގްރައުންޑް ފުލޯގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ބާކީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްކަވޭޝަންގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލުއުމާއި ގުޅިގެން ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޭންޕް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމި ތަޅުން އެޅުމަށް ބިން ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ފައިސާ ޑިސްބާރސް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންުޑޭޝަންއަޅުމާއި، ތަނބުތައް ޖެހުމާއި، ރޫޓް ބީމް އެޅުމާއި، ކޮންކްރިޓް ތަޅުން އެޅުމާއި، ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މިހާރު ކުރަމުންދަނީ، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް. (ސިމެންތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ލަސްވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ)
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެތެރޭގެ ސީލިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
10.05.2022 - 21 އެޕްރީލް 2022 ގައި ވަނީ އައިސް ޕްލާންޓްތަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 24 މެއި 2022ގައި. މި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުވޭނީ ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން "5 ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން" މި ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިކައަމަންޓް ފައިނަލަންކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ. ބިން ފައިނަލް ވުމުން ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށް.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ފައިސާ ޑިސްބާރސް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ފައިސާ ޑިސްބާރސް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން އެޅާނިންމާ، ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި، އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ، މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވާތީ، އެހެން ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ނިންމާފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢިމާރާތުގެ ޑީޓެއިލް ކުރެހުންތަކާއި، ބީއޯކިއު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޙަވާލުކުރި ގެޑޯގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގގައި އިސްލާޙްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ޓެންޑަރ ބޯޑުން ޓެންޑަރ ކޮށްފައެވެ. 24 މެއި 2022 ގައި ބިޑް އޯޕަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ޓެންޑަރ ސެކްޝަނުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. ިަމިހާރު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް ޓެންޑަރ ސެކްޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައި.
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކުއާޓާރގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމި %50 ގައުތެރިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމި ، މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން އިއުލާން ކުރުމަށް، ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީމަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިތުރުމަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްބޭސް ނިމި ޓާރފް ވަނީ އަޅާނިމިފައި، ރޮސްޓްރަމް ޤާއިމްކުރުން އަދި ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްބޭސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަށާފާރު ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި އިކުއިޕްމަންޓް އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކުއާޓަރގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ވަށާފާރު މަސައްކަތް ނިމި، ފެންސް އަދި ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބަދަލު ތަކެއް ގެނައުމަށް ކައުންސިލްއިން ހުށައަޅާފައި. ލައިޓް ޕޯސްޓް ކޮންކްރީޓު މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮމްޕެކްޓް ކުރުން ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން މަސައްކަތުގެ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތްނިމި ޓާފްގެ އަޅައި ބައުންޑަރީ އަދި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްނިމި، ލައިޓް ހަރުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ލެވެލް ކޮށްނިމި، ލައިޓް ޕޯސްޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާފާރު އަދި ފެންސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ. ދާންދޫ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް ހަވާލުކޮށްފައި. ވަށާފާރު ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހުއްދަދެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ. ދެއްވަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު އޮރިއެންޓޭޝަން ބަދަލުކޮށް ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް، ކޮންޓްރެކްޓަރއަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކުއާޓަރގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ. މާމެންދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްނިމިފައި، ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ. ފޮނަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑު ސަބްބޭސް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި. އަދި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއުލާން ކޮށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލުން ސްކޯޕްއަށް ގެންނަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު އަލުން އިއުލާން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ.ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރގަ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޝިޕްކުރެވިފައި. މިހާރު މާލެ އަށް ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ހޯދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ޝިޕްކުރެވިފައި. މިހާރު މާލެ އަށް ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕާކް ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށް އިވެލުއޭޝާން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޓެންޑަރކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 18 ނޮވެމްބަރ 2021ގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ނަމަވެސް މި ވަގުތަށް މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އިއުލާންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022ވަނަ އަހަރު ފަހު ކްއާޓަރއަށް ޕްލޭން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފަހު ކުއާޓަރ އަށް މި މަސައްކަތް ޕްލޭންކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓަރފްގެ މަަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށް ކުރިއަށް ގެނދިޔުމަށް ހުއްދަދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސ.ފޭދޫ ސްޓޭޑިއަމް ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިިއަށްދަނީ. އަދި ރޮސްޓްރަމް ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022ގެ ފަހު ކުއަރޓަރ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓަރފްގެ މަަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑު ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި އިއުލާން ކުރެވިފައި. ބީލަން ހުޅުވުން 3 އޮކްޓޯބަރ 2021. ބިޑެ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރުން ފަސް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލްއާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ މަސައްކަތް މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއާއި ވަކިން އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2019ގައި ކުރިއަށްނުގެންދެވޭ. ޓެންޑަރ މަރުހަލާއަށް ފޮނުވުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ މަރުހަލާއަށް ފޮނުވުމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކުރެވިފައި. 16 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. ކޮނުމުުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މޫރިންގ ބޮއި ހަރުކުރުމުގެ އަދި އެއްގަމުތޮށި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށި، ރިވެޓްމަންޓް، ޕޭވްމަންޓް އަދި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ ލައިޓު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފަ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
8 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިއްކާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމާއި ލެވެލް ކުރަމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. 29 މާރިޗް 2022 ގައި ސައިޓަށް މޮބިލައިޒް ވެފައި އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ފެބުރުަވަރީ 2021 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. ނެރުފައިކަށި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ ނެރު ކޮނެވުމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމަންޓް އަދި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
25 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 01 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި އަދި ޕޭވްމެންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
6 އެޕްރީލް 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި އެެކު ސޮއި ކުރެވިފައި، ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލް ވަނީ ލިބިފައި ޖެޓީ ސަރަހައްދު ފުން ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ އަދި ކީވޯލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ މަރުހަލާގައި. 21 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. ބަނދަރު އިތުރުކުރެވޭބައި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށި އަދި ޕޭވްމެންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކާސްޓިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19 އެޕްރީލް 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި/އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި. އެއްގަމުތޮށި ހެދުމާއި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޕޭވްމަންޓް މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި އެއްގަމު ތޮށި މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުތޮށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތާޢި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ %100 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހުރި މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ%100 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ %100 ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިަފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 10 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫއުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރިޓެންޝަން މުއްދަތު ހިގަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބަނދަރުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި (ޕެކޭޖް 1) ސޮއިކުރެވިފައި. ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހދ. ހަނިމާދޫ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ހއ. ދިއްދޫ ހއ. ހޯރަފުށި ހއ. ކެލާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ ފާސްވީ 27 މާރިޗު 2022 ގައެވެ. 20 މެއި 2022 ގައި ވަނީ ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްވެފައި. 01 ޖޫން 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީއައިއޭ ހުއްދަވަނީލިބިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގއ. ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުން ފޭސް 3 މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 13 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއިކުރެވިފައި. 16 މެއި 2022 ގައި އީ.އައި.އޭ އެޕްރޫވަލް ލިބިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ 11 މެއި 2022 ގައިސައިޓަށް މޮބިލައިޒް ވެފައި. ސައިޓް ސެޓަޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
11 ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ސޮއިކުރެވިފައި. ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތ. ކަނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 13 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އަ.އި މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ،އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގަައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތައް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓް އެސްޓިމޭޓެޑް ބަޖެޓް އަށް ވުރެ ދަށް ވުމުން، މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ޕްލޭންނެއް ކުރެވެމުން ދަނީ - މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް، ސާރވޭ ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ -މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ކޮށްދޭނެ އަގު ހޯދިފައި - މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލު ކޮއްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ކުރިޔަށްދަނީ. - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަލިބިފައި - އެގްރީމްންޓް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ - އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅާފައި - ސައިޓް ރެޑީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށިފައި - މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައި - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ސެޕްޓެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގައި - ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިންމާލެވިފައި %98 -ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިމިފައި %100 -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ނިމިފައި %100 - ޓޮއިލެޓް ބޮލޮކް ނިމިފައި %100 - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތަކެތި ސައިޓް އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %95 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަން %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-1 ސިމެންތި ޖެހުމާއި ފުރާޅުމަސައްކަތް - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-2 ކުލަލުން - މެސް އެކްސްޓެންޝަން ފާހާނާ ސީވަރލައިން އާއި ގުޅާލުން - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސްގެ ފުރާޅު މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސް ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ކުލަ ލުން ނިމިފައި - އޮފިސަރސް މެސް ވޫޑެން ރެއިލިންގ ވޯރކްސް - ސައިޓް ކްލީނިންގ (މެސް އޭރިއާ) - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2- ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 4. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވިފައި 5. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި (ފަސްކުރެވިފައި)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިޔަވާ އެހެން މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި. - އިތުރަށް ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ލެވަލިންގ މަސައްކަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ސެޓް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ޓަރފް އިންސްޓޯލޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ސާފްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި 2. ޓަރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. 3. ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ގޯލް ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ސެޓް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާ ނިމި އެވޯޑް ކުރެވިފައި، ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ކުއަރޓަރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާރ އަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓާގައި މަސައްކަތް ޢިޢުލާންކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްއަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައި، ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާންކޮށް، އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް، އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'ޕާކް ތަރައްޤީކުރުމަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓް ނިމި ރިޕޯތް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓަށް ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި - ވަށާފާރު އަދި ފެންސުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައުޓްޑޯރ ޖިމް ސާމާނު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކުރެވި، އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފާ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ވަށާފާރު އަދި ފެންސު މަސައްކަތް ނިމިފައި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި ރޮސްޓްރަމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އަދި ތާރފް އިނސްތޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިޢުލާންކޮށް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި، ޓާރފް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ވަށާފާރު އަދި ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އިޢުލާންކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ސެޓް ގެނައުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް