މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: ދިވެހި ސަރުކާރު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 1603
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި. - އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް އަދި ފުރަތަމަ ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ރެކްރިއޭޝަން ބްލޮކުގެ މުޅި ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި. - އިންސްޓިޓިއުޓް ބްލޮކްގެ ރޫފް ސްލެބްގެ ކޮންކްރީޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ (މިމަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިގެންދާނެ) - ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ނިންމައި، ކައުންސިލްގެ އެޕްރޫވާލް ލިބި، ޓީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ. - އީއައިއޭ ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓާކާ ހަވާލުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ނިންމައި، ކައުންސިލްގެ އެޕްރޫވާލް ލިބި، ޓީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ. - ވިލާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސާވިސަސް އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންޓްރަކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30/08/2022 - އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައުލޫމާތު އިތުރު ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރުން. އަދި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާ އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން. 05/07/2022 - ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓަރަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދަނީ. 22/03/2022 - އިންވެސްޓަރުން ހޯދުމަށް "އައި.މޯވް" ބީޓީބީ އެކްސްޗޭންޖް ގައި ޕްރޮޖެކްތަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި (ޖަރމަނީ). 15/03/2022 - ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތާއި ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. - ލިބިފައިވާ އީ.އޯ.އައި ގެ ފައިނޭންޝިއަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމެންޓްސް ފުރިހަމަނުވާތީ މި އީ.އައި.އޯ ގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުދާނެއެވެ. އަދި ޕީޕީޕީ ގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެންދިއުމަށް ދަނީ އިތުރު އިންވެސްޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އޮފީސް އިމާރާތުގެ 3ވަނަ ޝީޓްގެ ރީއިންފޯސްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓަށް 109 ދުވަހުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައި:
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރާ ސރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕޮލިސް އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން ރީއިންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް އަލްޑެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެވޯޑްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް މިޚިދުމަތާއި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 02 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވޭ، ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމަންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސެލް ބުލޮކް އަދި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޓައިބީމް ރީއިންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް 3 ފޭސްއަކަށް ބަހަލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައި، ފުރަތަމަ ފޭސްގެ މަސައްކަތް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި 03 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް 8 މާރޗްއިން ފެށިގެން 4 މަސް ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އެއްބަސްވެގެން، ނެޓްވޯކް އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތްތަކާއި ސިވިލް މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަން ފާހަގަކުރަން
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭންިންގ ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އިމާރާތުގެ ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރީ-ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާފައި. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރގެ އެޕްރޫވަލް އަދި ލިބިފައި ނުވޭ.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ މަރުހަލާ ނިމި، ކޮންޓްރެކްޓަރާއި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެވާރޑް ކުރެވިފައި. މިހާރު މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައި. ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްދަނީ މިހާރު ކުރެވެމުން.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ގާއިމް ކުރާނެ ސައިޓް މިއުޒިއަމްތައް ތަރައްގީ ކުރާން ރަށްތަކާއި ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާއިއެކު މަޝްވަރާކުރުން. އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަޙައްދު: 2021 އޮގަސްޓް މަހު އައްޑޫގެ ފުރަބަނދު ނިމުމުން އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ވަނީ އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްޠާނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ސައިޓް އެނަރލިސިސް ހަދާފައި، 2021 ސެޕްޓެމްބަރ ކޮންސެޕްޓް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ ލިބިފައި، ފެބްރުއަރީގައި މި ސައިޓް މިއުޒިއަމް އަޅާނެ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓަރ އަދި އެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ރޮޒޭނާ އާދަމް އާއި އެކު މަސައްކަތް ފެށުނު އެގޮތުން 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސައިޓް މިއުޒިއަމް ކޮންސެޕްޓް އަދި ބީއޯކިއު ވަނީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރ އާއެކު ހިއްސާކޮށްފައި. ހއ.ކެލާ ލިލީ ހައުސް: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ރޭވިފައި. 2022 އޭޕްރީލް 12 ގައި ކައުންސިލްއާއި އެދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރާއި އެކު މީޓިން ބާއްވާ ނިމުނީ ކައުންސިލް އިން އެތަން ބަލަހައްޓާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްެލޭން އަދި އެތަން ބޭނުންކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްކަން ރައްޔިތުންނަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއް މަރުކަކަޒަށް އެންގުމަށް. ތ.ކިނބިދޫ މައުލޫދު ހަރުގެ: އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ކޮށް ނިމިފައި. މިތަން ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތަކާ މެދު 2022 ފެބްރުއަރީ 22 ގައި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި. ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ޚިޔާލު ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ކައުންސިލް އިން ނިންމި ގޮތެއް މިމަރުކަޒަށް އަންގަވާފައި ނުވާތީވެ 2022 އޭޕްރީލް 11 ގައި މިމަރުކަޒުން އެކަމާ ގުޅިގެން ސިޓީ ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 02 ގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ ޕްލޭން އާއި އޭސީ ކުރުމުގެ ކޯޓޭޝަން ވަނީ ކައުންސިލް ފަރާތުން މިމަރުކަޒަށް ފޮނުވާފައި. 2022 ޖޫން 04 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޓީމެއް ތ.ކިނބިދޫއަށް ވަޑައިން އެ ކައުންސިލްއިން ފޮނުވައިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ދަތުރުކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް މި މަރުކަޒު ފަރާތުން ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެވިފައި. ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އަޓިގެ: 2020 ގައި އިއުލާނުކުރެވުނު. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލައްވާ. 2021 ގައި މިކަމަށް ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ. 2022 ފެބްރުއަރީގައި މަސައްކަތަށް އިއުލާނު ކުރުމުގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ޝީޓު ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 28 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 05 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. އަންދާސީ ހިސާބު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް. ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވި މައުލޫމާތު 2022 މޭ 11 މޭ ގައި ދެވިފައި، 2022 މޭ 18 ގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. އަދި ތިން ފަހަރުކަމުން އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އިއުލާން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފޮނުވިފައި. 2022 ޖޫން 07 ގައި އިންވިޓޭޝަން ބިޑްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މެއިލް ކުރެވުން. ހއ.ބާރަށް ވާރުގެ އަދި ކަޅުއޮށްފުންމި ބަހައްޓާނެ ހަރުގެ: އިއުލާނު ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލުގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައި. ކޮމެންޓްތައް ލިބުމުން އިއުލާނު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުން. މައުލޫމާތު ޝީޓު ކޮމެންޓްކޮށް ފައިނަލް ކުރެވިފައިވާތީ 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި. 2022 މާރިޗު 24 ގައި އިއުލާން ގެޒެޓް ކުރެވިފައި. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ 2022 އޭޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު. 2022 އެޕްރީލް 04 ވަނަ ދުވަހު ބިޑްގެ މައުލޫމާތު ދެވިފައި. އަދި 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް. 2022 އެޕްރީލް 13 ގައި 02 ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅިފައި. އަންދާސީ ހިސާބު އިވަލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި. ބިޑް އެވޯޑްކުރެވި އެގްރިމެންޓް ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ އިރުމަތި ފަރާތުގައި ހުންނަ ބާ ސުކޫލު އިމާރާތުގެ 3 ކްލާސްރޫމް ގުޅުވައިގެން މިއުޒިއަމް ހެދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން، ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވުމުން އަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކުރުމުން ބީލަން އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލިޔުކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އިންވައިޓެޑް ބިޑް އުޞޫލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި. މި މަސައްކަތް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 ގައި އިޢުލާނުކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް މެއި 2023 ގައި ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭސްމެންޓުގެ ސްޓަކްޗަރގެ މަސައްކަތް ކަރާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހަވާލު ކުރެވި މަސައްކަތް ނިމިފައި. ލިފްޓު ސްޓީލްގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވިފައި.ލިފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.އޯޑިއޯ މެޓްރީ އަދި ސްޕީޗް ތެރަޕީ ރޫމްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް މެޑް ޓެކް އަށް ހަވާލު ކުރެވިފައި. ފަޔަރ ސިސްޓަމްގެ އާކުރުމާއި އަދި ރިޕެއަރ މަސައްކަތް ޓެންޑަަރ ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ކުރެވި މަސަތްކަތް ހަވާލުކުރެވި ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މެޝިނަރީ އިންސްޓަލޭޝަން އަދި ސިވިލް މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯ އަށް އެވޯރޑްކުރެވި، މުދަލަށް އޯޑަރުކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-• އައިސްޕްލާންޓް ގެ ރޫފްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 02 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. •ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އައިސްޕްލާންޓްގެ އެތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓް ކްލޯޒިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހއ.ހޯރަފުށި، ބާރަށް، މުރައިދޫ، ވަށަފަރު، ށ، ފޭދޫ، ފުނަދޫ، ކަނޑިތީމު އަދި ފިނޭގައި ވަނީ މޮބިލައިޒޭޝަން ފޯރ އައިލެންޑް ފަރމަރސް ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ތެކްނިކަލް ސްޓާފުން މެދުވެރިކޮށް ށ.ނަރުދޫގައި އެކްސްޓެންޝަން ސަރވިސް ޓްރޭނިންގް ހިންގަމުންދަނީ. އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓް ރަށްތަކުގައިވެސް އެގްރިކަލްޗުރަލް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި އެކު ވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ ޑިސްކަސް ކޮށް ކޮމެންޓް ހުށައަޅައިފައި. މެނޭޖްމަންޓް އިނފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްކުރާ ފަރާތާއި އެކު އޮންލައިން މީޓިންގ ބާއްވާ ޓްރެއިނިނގް ޕްލޭން ވަނީ ޑިސްކަސް ކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
• މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް އަދި ސްޓާފް އެލޮކޭޓްކޮށް ނިމިފައިވެއެވެ. • 21 މާރޗް 2023 ގައި އެކްޒަވޭޝަން މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ. • ކުރިއަށް އޮތް 02 ދުވަސް ތްރޭގައި "ބިލޯ ގްރައުންޑް ސްޓްރަކްޗަރ" ގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
• 13 މާރޗް 2023 ގައި އައިސްޕްލާންޓް އެގްރިމެންޓް، ވޯރކް ޝެޑިޔުލް، އައިސްޕްލާންޓް ކުރެހުން އަދި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: (MSG)397-AS/30/2023/2 މެސެޖާއި އެކީގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. • މެޓީރިއަލްސް އެލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ ކަމުގައި ފެނަކައިން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މި ތަކެތި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި ފެނަކައިން ކައުންސިލަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
• އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް މޯބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 02 ހަފްތާ ތެރޭގައި ނިމޭނެއެވެ. • މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ސްޓާފް އެލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމުގައި އަދި މެޓީރިއަލްސް ލިބުމާއި އެކުގައި ގދ.ވާދޫއިން ސްޓާފް މޯބަލައިޒް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅުނު ބިޑް އިވެލިއުއޭޓްކޮށް ނިންމައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"- އޮލިމްޕަސް ހުޅަގު ފަރާތު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި 3 ގަސް ކެނޑުމާއި ހުޅަގުފަރާތު ފާރުއަރިއަޅާފައިވާބައި ތަޅާލާ އަލުންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް: 3 ގަސް ކަނޑާ ނިމިފައި ، ނަމަވެސް ގަހުގެ މޫތައް ކުރިން ލަފާ ކުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑެތިވެފައި މަގުމަތީ ފާރުގެ ދަށުން މޫތައް ދުވެފައިވާތީ ގަހުގެ މޫތައް ނެގެން އަންނަނީ ފާރާއި ދޮރާށި ނަގައިގެން ކަމަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކޮށްނިމިފަ. - އޮލިމްޕަސް ޓިކެޓް ކައުންޓަރުގެ މަސައްކަތް، ހޯލް އޭސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ސާރވިސް ކުރުން، އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ދިޔަދޮވިތަކުގެ މަސައްކަތް، އޮލިމްޕަހުގެ ޓެރަސްތަކާއި ކޮރިޑޯތަކުގެ ފެންފައްތަކާއި، ޝީޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ތަޅުން އަޅާ މުށިޖެހުން، އޮލިމްޕަހުގެ ފާޚާނާ ބަރި މަރާމާތުކުރުމަށް މިވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. - އޮލިމްޕަސް ކެފޭއާއި ކެފޭ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައި ޖަންކްޝަނާއި އޮއިލްފިލްޓަރ ޖަންކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރެވި އެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. - ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮލިމްޕަހަށްވަދެ ނިކުމެވޭގޮތަށް ހަދާ ރޭންޕާއި، ކޮރިޑޯގެ ތަޅުމާއި، އޮލިމްޕަހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރުގެ މަސައްކަތް: ބޮޑުދޮރު ގައި ގަރާޖް ގޭޓް ވަނީ ހަރު ކޮށްނިމިފައި އަދި ހޯލްތެރޭގައި ތަޅުން އަޅާ އެއްވަރު ކުރެވިފައި، ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ރޭލިންގ ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލު އެތެރޭގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި ތަޅުމުގެ ދަވާދުލުން އަދި ބެކްސްޓޭޖް ކޮރިޑޯގެ ފުރާޅާއި ސީލިންގގެ މަސައްކަތް ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އޮލިމްޕަހުގެ މައި ދޮރު މަތީގައި ލެޑް ޕެނަލް ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައި. އޮލިމްޕަހުގެ 2 ވަނަ ބުރީގައި ހުރި ފެންހަރު ނަގައި މުށިޖެހުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އެލްމިނިޔަމް ގޭޓްދޮރު ހަދާ އިންސްޓޯލް ކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، ޓިކެޓް ކައުންޓަރގަ މިހާރު ޖަހާފަހުރި މުށި ނަގާ އަލުން ވޯޓަރޕްރޫފް ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން އަލުން މުށިޖެހުން: މަސައްކަތްނިމިފަ، ކޮރިޑޯގެ މަތީ ހުރަސް 2 ފާރުގެ ސިމެންތި ކޮށާ އަލުން ސިމެންތިޖަހާ މަރާމާތުކޮށް ފެންފަށް ރަނގަޅުކުރުން: މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޯދައި، ސަރވާއާއިއެކު އިންސްޓޯލްކޮށް، އޮލިމްޕަސް ހޯލްގެ ސަރައުންޑު ސައުންޑް އިންސްޓޯލްކޮށް، ރޫމް ކަރެކްޝަން ހެދުމާއި ޑޮލްބީ ސެޓްފައިލްކުރުުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރެވިފައި. އޮލިމްޕަސް ހޯލް އަދި ރިހާސަލް ރޫމްތައް އެކޯސްޓިކްސް ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކޯސްޓިކް ޕެނަލް ، ފާރާއި ސީލިންގުގައި ޖަހާ ސްޕޮންޖް އަދި ފްލޯކާޕެޓް ސަޕްލައި ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބިލްޑިންގ އާއި ހޯލުގެ ބޭރު ފާރުތަކާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ކޮރިޑޯގެ ތަނބުތަކާއި، ބީމްތަކާއި ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ކުލަލާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި، މަސައްކަތް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ހޯލާއި ސްޓޭޖް އަދި ސްޓޭޖާ ގުޅިގައިވާ ޗޭންޖިންގ ރޫމްތައް ކަތުރުފަނިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކެމިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ކޮށް ނިމިފައި، އޮލިމްޕަސް ބެކްސްޓޭޖަށް ވަންނަ ދޮރު ބިއްލޫރި ކަހާ ދޮރަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގެ ލައިޓްސް ސޮކެޓް އަދި ސްވިޗްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި، މެނޭޖްމަންޓް ރޫމްގައި 12000 ބީޓީޔޫ އޭސީ އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އޮލިމްޕަހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައި، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ސްކްރީން ކުރުމަށް ސްކްރީންއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ފޯމްތައްޔާރު ކުރެވި އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ، އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމް ސްކްރީން ކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަރ، އިންސްޓޮލް ކޮށް އަދި އޮލިމްޕަސް ހޯލްގެ ސަރައުންޑް ސައުންޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ސިންގަލް ސޯސް ފޯމް ތައްޔާރު ކުރެވި އެކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އޮލިމްޕަސްހޯލް އަދި ރިހާސަލް ރޫމް އެކޯސްޓިކް ޓްރީޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރާއްޖެވަނީ ގެނެވިފައެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ. -އޮލިމްޕަސް ރިހާސަލްރޫމް އަދި ޑާންސް ރޫމުގައި ނޮވިލޯނު އަޅާ ރަހަބިއްލޫރި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް ޕްރޮޖެކްޓަރ ރޫމްގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ކޮރިޑޯގެ ފާރުތައް މަރާމާތުކޮށް ސީލަރުލާ ކުލަލުމާއި ސީލިންގުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކތްވަނީފެށިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް ހޯލުގެ ދެފަރާތު ބޮކްސް ގެ އާނގަ ލަކުޑިން ފްރޭމްހަދާ ސޮލިގްނަމްލާ 06 އެމް އެމްގެ ސިމެންތިފިލާ ޖެހުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް އެކޯސްޓިކް ޓްރީޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުވޭނީ ސައުދީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ "ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން "5 ރަށެއްގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން" މި ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުންނެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓް 2022ގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިހައްދޫ ސްކޫލް: ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ކުލަ ޖެހުމާއި، ޖުމްލަކޮށް ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތް މުކުރިމަގު އޮފީސް: ފުރާޅު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްލޮކް 9 އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް 70% ނިމިފައި،ބްލޮކް 1 - 2 ގްރައުންޑް ވެލް އިންސްޓޮލޭޝަން 5% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ވާކް 94% ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 15% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1-4 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ & ފައުންޑޭޝަން ބީމް 25% ނިމިފައި،ބްލޮކް 5-8 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ 15% ނިމިފައި،ބްލޮކް 9 ކޮންކްރީޓް ފޫޓިންގ 10% ނިމިފައި، ބްލޮކް 10 ފައުންޑޭޝަން ބާބެންޑިންގ 5% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1- 10 އެކްސްކެވޭޝަން މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 18% ނިމިފައި، ބްލޮކް 1-5 ފޫޓިންގ & ބީމް ވާކް 25% ނިމިފައި، ބްލޮކް 6-8 ފައުންޑޭޝަން ބީމް މސައްކަތް 15% ނިމިފައި، ބްލޮކް 9-10 ފޫޓިންގ 12% ނިމިގައި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް - ބްލޮކް 1-6 - 20% ނިމިފައި، ބްލޮކް7-8 - 20% ނިމިފައި، ބްލޮކް9-10 - 15% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ވެލް އިންސްޓޮލޭޝަން 100% ނިމިފައި، ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް ބްލޮކް 1-10 - 5% ނިމިފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ބްްލޮކް އޭ : މޭސަނަރީ މަސައްކަތް ޕްލަމްބިން މަސައްކަތް ކޮްނކްރީޓް މަސައްކަތް އަލިފާން ނިއްވާ ހަރުކުރުން ބްލޮކް ބީ: ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް އަލިފާން ނިއްވާ ހަރުކުރުން ބްލޮކް ސީ: ފްލޯ ސްކްރީޑިން މަސައްކަތް ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލަމްބިން މަސައްކަތް"
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ބީ ބްލޮކް "1 ފްލޯ ފާހަނާ ޓައިލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 4 ވަނަ ފްލޯ ޓައިލް މަސައްކަތް 4 ވަނަ ފްލޯ ޕުޓީ މަސައްކަތް 5 ވަނަ ފްލޯ ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް"
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ބްލޮކް އޭ 4 ވަނަ ފްލޯ ދޮރު ކުޑަދޮރު ފްރޭމް އަދި ޝަޓަރިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކާޕެޓް މަސައްކަތް ފިޔަވާ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދޮރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ބޭރު ޕުޓީ، ހޯލް ޕްލާސްޓަރިންގ އަދި ޕުޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ބީމްގެ ފޯމްވޯކް ގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަރމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަރމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަރމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަރމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯ ކޮލަމްގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓައި ބީމް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަތީ ކޮލަމް ތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ކޮލޮމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އަންގާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމްސްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ފާހާނަ ހެދުމާއި ފަންކާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޯޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓަރމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސެލިންގ އަދި އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރިންގ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓް ކޮލަމް އަށް ފޯމްވޯކް ގްރައުންޑް ފްލޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
12ކްލާސްރޫމް-1 ވަނަ ޝީޓް މަސައްކަތް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް- އެންމެ 8 ތަނބު ގްރައުންޑް ކޮންކްރީޓް ނިންމާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
19 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ނެކްސާ ޕްރޮޖެކްޓް އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި -ސައިޓް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (އިމާރާތް ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް) - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ 1 އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނެކްސާ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,169,545.89 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލާސްޓަރިންގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ ޕޯލްގެ މަސައްކަތް - 26 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށް ސައިޓް މޮބިލައިޒްވެފައި. - ޖަނަވަރީ 22-26 ގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,591,730.96 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްފިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި 28 މާރިޗް 2022 ގައި އެވޯޑްކުރެވިފައި - ރޫފް ބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %30 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Swift Engineering ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,838,307.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 14 ޖުލައި 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ - މަސައްކަތުގެ %40 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސް އަވަސްކުރުމަށް 14 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ދެވިފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީހު: ފެބުރުވަރީ 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަލާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 7,667,784.3 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަތީ ބިމްތަކުގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޝީޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 25 ޖަނަވަރީ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފްލޯ ސްލެބް އަދި ބީމް އަށްތައްޔާރު ވުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ސްޓޭޖް އޭރިއާ ޕްލާސްޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"ބްލޮކް އޭ ސްޕައިރަލް ސިޑި – (100% ނިމިއްޖެ) އެލްޕީޖީ ޕްރޮވިޝަންސް – %40 ނިމިއްޖެ ބްލޮކް ބީ ޕުޓީ ވޯކްސް – (100% ނިމިއްޖެ) އެތެރޭގެ ކުލަ ޖެހުން – (98% ނިމިފައި) ދޮރުފަތާއި ކުޑަދޮރު އިންސްޓޯލް ކުރުން – (99% ނިމިއްޖެ) އޭސީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް – (95% ނިމިއްޖެ) އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތްތައް – (95% ނިމިފައި) އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ޕޭވަރ ޓައިލްސް ލޭއިންގ – 45% ނިމިއްޖެއެވެ ބްރިޖް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް – %25 ނިމިއްޖެ ލިފްޓް މެޓީރިއަލް ސައިޓަށް އާދެވިއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ ކުރިއެރުން: 88.75%"
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2 ވަނަ ޝީޓްގައި ދަގަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 03 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ސްފިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ފުރަތަމަ ފްލޯގެ ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %24 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޭޕްރީލް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 15,268,826.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓްއަށް މެޓީރިއަލް ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަރް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލް ތަނބުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ފޫޓިން އަޅަން ތައްޔާރުވެފަ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލާސްޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް – 13 މާރޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ ފުރާޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް – 100% ނިމިއްޖެ އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް – %65 ނިމިފައި ކަނެކްޝަން ބްރިޖް ސީލިންގ ކުލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ ފްލޯ ކްލީނިންގ މަސައްކަތް މެޓީރިއަލް ބަދަލުކުރުން"
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20 އެޕްރީލް 2022 ގައި އެއިމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ފްލޯރ ރިބާ މަސައްކަތް، ބިން ލެވެލް ކުރުން، ރިބާ ޝިފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %21 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Aim Construction ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,341,575.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
29 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ވޭވް ލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޫފް ބީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނި...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރީޓަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކޮލަމް ތަކުގެ މަސައްކަތް. - މަޝްރޫޢުގެ %37 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2023 މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Maalaa High Rising Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 16,961,607.18 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކްލާސްރޫމް ސީލިންގ މަސައްކަތް، ކުލަ ޖެހުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިއްލޫރީގެ މަސައްކަތް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފްރަންޓް އޭރިއާ އެކްސްޓަރނަލް ޕްލާސްޓަރިންގެ މަސައްކަތް، ގްރައުންޑް ފްލޯރ ފާޚާނާ ޓައިލްސް މަސައްކަތް، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ފާޚާނާ ފްރޭމްގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ފުރާޅުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޭރުގެ ޕްލާސްޓާރިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓު ސާފު ކުރވެިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެތެރޭގެ ޕްލާސްޓާރިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދެވަނަ ފްލޯ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ސިމެންތި ޖެހުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓާމިނޭޓް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
4 ފެބްރުއަރީގައި ބިން ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުލަ ލުން، ސްޓޭޖް މަސައްކަތް، ސިމެންތި ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް، ކަރަންޓު ވަޔަރިން އަދި ފާހަނާ ފިކްސްޓާސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވޯލް ޕުޓީ، އިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިންގ އަދި ޕްލަމްބިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ، ޕެޑް ފޫޓިން މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލާސްޓަރިންގ އާއި ފުރާޅުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން 21 މާރިޗު 2023 ގައި ހެދިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފާހާނާގައި ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާޝްރޫއުގެ %94 މަސައްކަތް ނިމިފައި - 2023 ފެބްރުއަރީ ފަހުކޮޅަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޕެންސާރޭ މޯލްޑިވްސް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,768,171.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ބީމް މަސައްކަތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިމެންތި ޖެހުމާއި، ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ލީން ކޮންކޮރީޓް 63% ނިމިފައި،ފައުންޑޭޝަން ބީމް ކޮންކޮރީޓް 60% ނިމިފައި،އިންސައިޑް ކޮލަމް ކޮންކޮރީޓް 10% ނިމިފައި، ކޮލަމްކޮންކޮރީޓް 42% ނިމިފައި، މޭސަނަރީ މަސައްކަތް 42% ނިމިފައި،އިންޓާނަލް ވޯލް ޕްލާސްޓަރިން 55% ނިމިފައި، ވޯޓަރްޕްރޫފިންގ މަސައްކަތް 55% ނިމިފައި،ޕްލޮޓް އެކްސްކެވޭޝަން 72% ނިމިފައި، ވެލް ރިންގްސް އިންސްޓޮލޭޝަން މަސައްކަތް 40% ނިމިފައި، ގްރައުންޑް ފްލޯ ކޮންކުރީޓިންގ މަސައްކަތް 4% ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
36 ޔުނިޓްސް - މޮބިލައިޒޭޝަން އޮފް ރިސޯސަސް (75% ނިމިފައި)، މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (85% ނިމިފަިއި)، ސަބް ސްރަކްޗާރ - މެޓީރިއަލް ޕްރޮކިއޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް (50% ނިމިފަިއި) ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)، ސައިޓް ލޭއަޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، އެކްސްކަވޭޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލެވެލިންގ އަދި ކޮންމެކްޝަން މަސައްކަތް (100%)، ލީން ކޮންކްރީޓު އެޅުން (100%)، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ބެކް ފިލިންްގ މަސައްކަތް 100%)، މޭސަންރީ މަސައްކަތް -ބިލޯ ގްރައުންޑް ސްލެބް(100%)ކުރިއަށްދަނީއެވެ. ގްރައުންޑް ލެވެލިންގ އެންޑް ކޮންޕެކްޝަން ގްރައިންޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ،ޕްލަމްބިންގ ވާކް ބިލޯ ގްރައުޑް ސްލެބް (100% ނިމިފައި) ގްރައުންޑް ފްލޯ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް (100% ނިމިފައި)، ސުޕާރ ސްޓްރަކްޗަރ - މޭސަނަރީ ވާކް - ވިންޑޯ ލެވެލ (45% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (36% ނިމިފައި)، އެކްސްޓާނަލް މޭސަނަރީ ވާކް - ރޫފް ބީމް ލެވެލ (45% ނިމިފައި)،ރޫފް ޝީޓް ފިކްސިންގ (3% ނިމިފައި) ،ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް (28% ނިމިފައެވެ. - 64 ޔުނިޓް - ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި)،އިންޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 6.25% ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް 42.50% ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 ޖުލައި 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 އޭޕްރީލުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ޕްލާސްޓަރިންގ 100 ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، ޝޯޓް ކޮލަމް ކޮންކްރީޓް ގެ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. 100 ޔުނިޓްގެ ޓްރަސެސް ފިކްސިންގ އަދި ފެބްރިކޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރޫފިން މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމް އާއި ހިސާބަށް) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް އަދި މޭސަންރީ (ރޫފް ބީމްއަށް ވުރެ މަތި) މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓް ނިމިފައި. ޕްލަންބިނގް ސުވަރ ލައިން ޕްރޮވިޝަން ޕައިޕް ފިޓިންގ100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް (ވޯލް ކަޓިންގ އަދި ފްލެކްސިބަލް ޕައިޕް ފިޓިންގ) 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ގްރައުންޑް ސްލެބް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި. ފްލޯ ޓައިލް (100 ޔުނިޓް ނިމިފައި) އަދި ޓާއިލް މަސައްކަތް (97% ޔުނިޓް ނިމިފައި) ޖެހުން ކުރިއަށްދަނީ. ބެކް ފިލިންގ މަސައްކަތް (70 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އިންޓާނަލް އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގ ގެ މަސައްކަތް(95% ނިމިފައި)، ދޮރުގެ މަސައްކަތް (96% ނިމިފައި) އެލުމިނިއަމް ވިންޑޯރ (%100 ނިމިފައި)، ވޯޓާރ ޕަންޕް (100% ނިމިފައި)، އޯވަރ ހެޑް ޓޭންކް(100% ނިމިފައި)، އިލެކްޓްރިކަލް& މެކޭނިކަލް ސާވިސް (90 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، އަދި ބައުންޑަރީ ފާރު މަސައްކަތް (73 ޔުނިޓް ނިމިފައި)، ޕްލާސްޓަރިން (87 ޔުނިޓް ނިމިފައި) ކުރިއަށްދަނީއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިވަގުތު މަސައްކަތް ނުކުރެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ވޯކްސް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި، ވޯލް ކޮންކުރީޓް 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގައި ނިމިފައި، 75 RCC ރިންގް ކާސްޓް ކޮށްފައި، 100 RCC ރިންގް ޕްލޭސް ކޮށްފައި، 100 RCC ގަޓަރ ކާސްޓަ ކޮށްފައި،100 ޔުނިޓްގެ ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ބްލޮކް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ބައުންޑަރީ ފާރު ޕްލާސްޓަރިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ވަޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓަރނަލް ޕުޓީ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އިންޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އިންޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ފްރޭމް މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، އެކްސްޓާނަލް ސީލިންގް ބޯޑްފިކްސިންގ މަސައްކަތް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ފާހާނާ ވޯލް ޓައިލް ވޯކް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި،ޓައިލް ވޯކް 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވޯޓާ ޕައިޕް ލޭޔަރިންގ 100 ޔުނިޓްގެ ނިމިފައި، ވެލެންސް ބޯޑް އަދި ގަޓަރ 95 ޔުނިޓްގެ ނިމިފަ، ދޮރުގެ މަސައްކަތް 75 ނިމިފައި، އެލުމިނަމް ފްރޭމް 95 ޔުނިޓް ނިމިފައި، އެލުމިނަމް ދޮރު 95 ޔުނިތް ނިމިފައި، އިންޓީރިއަރ ޕެއިންޓް 30 ޔުނިޓް ނިމިފައި، އެކްސްޓީރިއަރ ޕެއިންޓް 20 ޔުނިޓް ނިމިފައި އެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މެސެނަރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 15 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމްބަރ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,995,376.7 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ފެނަކައަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައި. ފެނަކައިން ލިބެންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބުމުން ކުރިަޔަށް ދާގޮތަށް.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައި. - 5 ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށް ބިޑު އިވެލުއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރިހު: މޭ 2023 - ކޮންޓްރެކްޓަރ: އެމްޓެކް އިލްޓްރޯނިކްސް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,904,978.64 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2 ބުރީ އިމާރާތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި. ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ދަނީ. ނިމޭނޭ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 13 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުރީގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓަރމިނޭޓްކޮށް އަލުން އިއުލާންކޮށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޕާޓިޝަން ޖެހުމާއި ޓައިލިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ: ކްރައުން ޕޮއިންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 3,476,642.8 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޕްރީފެބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަގު:3،620175.11 ޢިމާރާތުގެ ތަނބުތައް ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ރިންގު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އަދި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ އަަށް ހުށައަޅާފައި. ބީލަމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ މަސައްކަތް ނިމި ބީމާއި ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސިފާނު އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގު: 4،176،222.03 -ވަށާފާރުގައި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ސީލިންގް ކުރުމާއި، ފާހަނާގައި މުސިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި -ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސީޕީއެސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަގު:4،596،145.32ރ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ލިބިފައިވާ ބިޑްތަށް ބަޖެޓަށްވުރެ ބޮޑުވުމުން އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައި އަދި 4 ޖުލައި 2022 ގައި ބިޑް ހުޅުވާފައި - 15 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރު ވަނީ ކުރެހުންތައް އެލް.ޖީ.އޭ އާ ޙިއްސާކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 1 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި -އަމަލީ މަސައްކަތް 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ފަށާފައި -ބިންސާފުކޮަށް، ގްރައުންޑް ވޯކްސް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 9 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައި - ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -ފުޓިން ކޮންޓްެކްރިޓް އެކްސްކަވޭޝަން ބާބެންޑިން ވޯކްސް، ލީންވޯކްސް ޝަޓާ ރިމޫވިންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 31 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފާސްޓް ލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 16,707,061.12 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް، ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އެތެރޭގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތާއި މެޝިނަރީޒްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. -ގަޓަރިންނާއި، ފާހަނަތައް ހެދުމާއި، ރޭމްޕްގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %93 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 20,000,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކޮށްފައި، ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ބިށްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 21 ޖުލައި 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ފައުންޑޭޝަނާއި ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. -ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. -ރޫފް ބީމިންގްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީހު: އޮކްޓޫބަރު 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: Haiman constructions ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,466,655.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރެހުން ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެނަކާއާ ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް 15 ފެބުރުވަރީގައި ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 12,175,795.02 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރކޮށް ބިޑް އިވޭލުވޭޓް ކޮށް ނިމިފައި ކުރިއަށް ދަނީ އެވޯޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ފެބުރުވަރީ މަހު އެވޯޑް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ކަނޑައެޅިފައި. ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކައުންސިލުން ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކޮށްފައި. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް އެޗެ.ޑީ.ޔޫ އާއި އެކު ކުރެވިފައި. ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިތަދޫގައި ޤާއިމް ކުރާ ގްރީންހައުސް ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އައްޑޫގައި އުފައްދާފައިވާ އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯރޕަރޭޓިވް (އޭ.ޕީ.ސީ) އިންވެސް މިފަދަ މްޝްރޫއުއެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާކަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެނގުނީ އެފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އެހީއަށް އެދިޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިޔުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން މިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީވެ 4 ފަރާތް ގުޅިގެން މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭ.ޕީ.ސީ އިން ހިންގާ މިމަޝްރޫއަށް ފަންޑް ކުރަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއިން މިޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިންނެވެ. މިހާރު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ ގްރީން ހައުސް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ދަނީ ކުރިއަށެވެ.
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. - މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައަޅައި ވަގުތީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނީ ދީފައި. ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދީ ނިމިފައި. - ނޫރާއްޖެ އާއެކު މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބީ.އޯ.ކިއު އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް، ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބީ.އޯ.ކިއު އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް، ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. އަދި 28 ސެޕްޓެންބަރުގައި ބިން ހަވާލުކޮށްފައި. 19 ނޮވެންބަރުގައި މޮބިލައިޒްވެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަދަނީ. ކޮންޓްރެކްޓް: ޔުނީކް ޗޮއިސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 19,303,538.75 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުވައްމުލަކުގައި އައިސީޓީ ފެސިލިޓީ ޤާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ދިރާސާކުރެވިފައި. އަދި މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ހިންގަންބޭނުންވާ ކޯސްތައް ފެށުމަށް ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތެއް ހޯދާފައި އަދި މި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. ކޯސްތައް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދިފައި. ފުވައްމުލަކު ފެސިލިޓީގެ ކުރެހުންތައް އަދި ބީއޯކިއު ހެދުމަށް އެވޯޑްކުރެވިފައި ވަނީ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ، މިހާރުވަނީ ކުރެހުންތައް ކުރަހާ ،އެޕްރޫވަލް އަދި ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި ބިންހަމަޖެހި، ކުރެހުނަތައް ކުރަހާ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިކޮށް ޑިޒައިން އެޕްރޫވަލް ސްޓޭޖްގައެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިން ބޮޑުކުރުމަށް އެދުމަށްފަހުގައި ލިބުން ބިމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައި. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ އަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެއް ހޯދުމަށް ލިޔެ ، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހޯދިފައި.
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި އިއުލާންކުރެވި، ބިޑް ނެގުން ލަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާންކޮށް، ބިޑް ނެގުން ލަސްކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަލުން އިއުލާންކުރެވި، 16 މާރިޗް 2023 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރ 2022 ގައި އިއުލާނުކޮށް، 13 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނެގި، އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
13 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި އިއުލާންކުރެވި، ބިޑް ނެގުން ލަސްކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްކޫލްގައި ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އައު ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ކައުންސިލުން ބިން ހަމަޖައްސައި މިނިސްޓްރީއަށް އެންގިފައި އަދި 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އެކަނި އައު ބިމުގައި މެނޭޖުކުރެވޭނެގޮތަކާއި މެދު ސްކޫލާއި މަޝްވަރާ ކުރެވި ސްކޯޕް ޗޭންޖްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމަށް ސްކޫލަށް އެންގިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒަައިން އެންޑް ބިލްޓްގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޓްގެ އުސޫލުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ލަފާކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކުރުމަށް 18 ޖަނަވަރީގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2021 އަދި 2022 ގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢު އެއް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައި. ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި ޢިމާރާތް، މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްކޯޕް 08 ކްލާސްރޫމްއިން 10 ކްލާސްރޫމްއަށް ބަދަލުކޮށްފައި. ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ފަހުކޮޅު ޓެންޑަރއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޕްރީލް/މެއި 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޕްރީލް/މެއި 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޕްރީލް/މެއި 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނޮވެންބަރު/ޑިސެންބަރު 2023 ގައި އިއުލާންކުރުމަށް ރޭވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 މާރިޗް އިއުލާނުކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ބިންތަކުގެ ތަފްސީލު ހޯދުަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސިޓީ ފޮނުވި ނަމަވެސް ޖަވާބު ލިބިފައިނުވާތީ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ އިމާރާތުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ޖާގައާ، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރު ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، މިކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ އިމާރާތެއް ހުރިނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދި ދެވަނަ ސިޓީއެއް 2022 އޭޕްރީލް 24 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައި، ތަނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ އިމާރާތެއް މިވަގުތު ނެތް ކަމަށާއި، ތަން އެޅުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެކަމަށް ކައުންސިލް އިން ވިދާޅުވެފައިވޭ. މިނިސްޓަރ އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުުގައި މިކަމާގުޅިގެން ކައުންސިލްއާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމުން ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފައިނަލް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ޕްލޭން ފައިނަލް ވުމުން ބިމުގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލް އިން ވިދާޅުވެފައިވޭ، ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމިފައި، ޖާގައެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ޕޮލިސީ އޮފީހާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި, އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ވަނީ ކަލްޗަރަލް ވިލެޖް އެޅުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި، އެގޮތުން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އެޅުމަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން ކަލްޗަރަލް ވިލެޖްގެ ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ މުވައްސަސާތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، ދެކުނު އާޓްސް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ ކޮންސެޕް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި، ދެކުނު އާޓްސް ކަލްޗަރ ސެންޓަރ ކޮންސެޕް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާ ގުޅިގެން ލިބުނު ބިޑުގައި ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމެންޓްސް ހަމަނުވާތީ އަލުން އިއުލާން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ސާފުކުރުން - އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އުފުލުން - މުދާ ގުދަން ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުން - އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް - ޑީވޯޓަރިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 27 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ފުރަތަމަ ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަން އަށް ދިއުމަށް ރޭވިފައި. - 12 ޑިސެމްބަރުގައި 2021 ގައި 2 ވަނަ އިންސްޕެކްޝަން އަށް ދިއުމަށް ރޭވިފައި. މިއީ އިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކުރެވޭ އިންސްޕެކްޝަނެއް. ްއިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. މި ގޮތުން މިވަގުތު ތަނބުތަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ސިޑިބަރީގެ ފޯމްވޯކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓް އެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ދެވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގެ (ޓެރަސްގެ) ޝީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ރޫފް ކޮލަމްގެ ފޯމްވޯކް މަސައްކަތުގެ އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި. ރޫފް ސްލެބް ރިއިންފޯސްމަންޓް އަދި ފޯމް ވޯކް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ގްރައުންޑް ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޓެރަސް ފްލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ވާރޭ ފެން ހޮޅި ގުޅުމުާއި، އިމާރާތުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމަށް ކޮނުން. ބޭރު ފާރުގައި ސިމެންތި ޖެހުން އެއްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޕްލަމްބިންގ މަސައްކަތް ގްރައުންޑް ފްލޯގެ ތަޅުމުގެ މަސައްކަތާއި ލެންޓަރ ބީމް މަސައްކަތް ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާރާތުގެ ކުރެހުން (އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗްރަލް ކުރެހުން) ތައްޔާރުކޮށްނިމި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 14 އޮގަސްޓްގައި ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުރިހާ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2 ކްލާސްރޫމް: ރޫފިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކޮލަމް މާކިންގ އަދި ރިންގް ބައިންޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބްލޮކް ޝިފްޓިންގ އެންޑް މެކިންގ، ކޮލަމް ބޮކްސް ޑިޝަޓަރިންގ އެންޑް ފިކްސްޓިންގ ކޮންކްރީޓިންގ އަޕްޓޯ ބެސްމަންޓް ލެވެލް ވޯކް ޕްރޮގްރެސް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ބީމްގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރާޅު ބީމް ލެވެލް 1 ކޮންކްރީޓް ކާސްޓިންގ އަދި ޑިޝަޓަރިންގ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ސަން ޝޭޑް ސްލޯޕް ޑިޝަޓަރިންގ، ފުރާޅު ބީމް ލެވެލް 2 ބާ ބައިންޑިންގ، ޝަޓަރިންގ އަދި ސްކެފޯލްޑިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތެއް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމާއި، އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓީޓީ ނިމި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 8 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ޓެންޑަރކޮށް 23 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ބިޑްނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް އެޅުމަށް ވަނީ ޢިއުލާންކޮށްފައި. ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށް 9 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނެގުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'- ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޯޓިކޯ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,502,381.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
'- ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯއާއި ގަރާޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި އެކްސް ޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޯޓިކޯ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓަރ ޓަރމިނޭޓްކޮށްފައި. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކައުންސިލާއި ޙަވާލު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. - މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަލުން ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އަދި 2023 ގެ Q2 ގައި އިޢްލާން ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓީޓީ ނިމި ޓެންޑަރ ކޮށްފައި - ބިޑް ހުޅުވުން 16 ފެބްރުވަރީ 2023 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިމަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 27 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި 3 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ބިޑް ނަގާފައި. އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހެލްތު ސެންޓަރ ގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި ލެބޯރެޓަރީ ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ 95% މަސައްކަތުގެ ވަނީ ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިމި، ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
30 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,958,171.47 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2 ފަހަރަކަށް އިއުލާނުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ، 25 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ޓެންޑަރކޮށް، ބިޑް ނަގާފައި އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި. - އެވޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ހެލްތް ސެންޓަރ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-ހެލްތް ސެންޓަރ އިމާރާތުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި. -
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލެބޯޓަރީ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން މިމަސަައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ބިޑް ނެކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް - ކޮންޓްރެކްޓު އަގު: 3,994,346.80 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2021 ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރކޮށްފައި ބިޑް ހުޅުވާފައި. - އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެގްރިމެންޓުގައި 8 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ސޮއިކޮށް މޮބިލައިޒް ކޮށް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމާއި ކާޑިއެކް ރޫމް އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހެލްތު ސެންޓަރ ގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުިރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް އެޅުނ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑް ތަކުގައި ފްރެޝް އެއަރ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ޕޯރޓިކޯ އާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް ލިބުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ހިމެނޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިިޓަލުގައި ޕައިޕްޑް އޮކްސިޖަން، މެޑިކަލް އެއަރ ސަކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން. ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑު ތަކުގައި ފްރެޝް އެއަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން. ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްލާންޓް ހައުސް އެއް ހެދުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ( ޔޫ.ޕީ.އެސް މޮޑެލް ގެ ދަށުން) ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި އެފަރާތާއި ދިވެހި ސަރުކާއި ދެމެދު 30 މެއި 2022 ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސަށް ފޮނުވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތްކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހދ.ނޭކުރެންދޫ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޖަލުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގެ 8 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި. - ވަށާފާރު ރޭނުމަށްޓަކައި ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
"20000 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމޖެހިފައި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި، ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި، ސްޓަކްޗަރަލް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑުރޯއިންސެޓް ނިމިގެން ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް ނިމިފައި. ޕްރޮޖެކްޓް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްއަށް 4 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ އެވޯޑުކުރެވިފައި 27 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމަންޓްގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައި 03 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ބިން ހަވާލުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވުނު ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށުމަށްޓަކައި އިމާރާތް ކުރާ ބިމުގައި ހުރި ރީޕްލާންޓް ކުރާ ރުއްގަސް ނަގާފައި ރީޕްލާންޓް ކުރާތަނަކާއި ރަށުން ބޭރުކުރާ ރުއްގަސް ތަކުގެ ލިސްޓެއް އީޕީއޭއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. ބިން ސާފުކޮށް ނިމި ސައިޓް ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި ބިން ކޮނެ ޑީވޯޓަރިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ފޫޓިން ފައުންޑޭޝަން 15 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އަޅާފައެވެ. މިމަހުގެ 13 ގައި ކޮންކުރީޓް ފައުންޑޭޝަން ވަނީ އަޅަންފަށާފައެވެ. ބިމުންފެށިގެން ތަނބުތަކުގެ ކޮންކުރީޓް އަޅާނިމިގެން ގަރައުންޑްފުލޯ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ސިޑިއާއި މަތިބެރިތަކުގެ ތައްގަނޑުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފުރަތަމަ ފަނގިފިލާގެ ބީމް ރީއެންފޯސްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، މިހާރު ސުލެބް ރީއެންފޯސްމަންޓު މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަށް. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ސްލެބް ރެއިންފޯސްމަންޓްގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާތީ އާއި ފުރަތަމަ ޝީޓް ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސއަްކަތް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް 31 މެއި 2022 ގައި ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރު ކުރި. ފުރަތަމަ ޝީޓް 1 ޖޫން 2022 ގައި ވަނީ އަޅާނިމިފައި ފުރަތަމަފުލޯގެ ކޮލަމްބީމް ކޮންކުރީޓް، ސިޑީގެ ކޮންކުރީޓް އަދި ލިފްޓުގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ދެވަނަ ބުރީގެ ސީޓް އެޅުމަށްޓަކައި ސްލެބް ރިއިންފޯސްމަންޓް އިންސްޕެކްޝަން ހަދާނިމިފައި.. މިއަދު ގެ އަސުރުގެ ފަހުން 2 ވަނަ ޝީޓުގެ ކޮންކުރީޓް ކާސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކަރަންޓު ވައިރިންގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)، ތަޅުންއެޅުމުގެ މަސައްކަތް (100% ނިމިފައި)،ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް(99% ނިމިފައި)،ފުރަތަމަ ފުލޯ ފެންވައިރުކުރުން (100%) ނިމިފައި،ގްރައުޑް ފްލޯގެ ފެންވައިރުކުރުން %100، މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް %35 ،ސީލިންގ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް %99 ކުލަލުމުގެ މަސައއކަތް %5 ނިމިފައިވާކަމަށް ސައިޓް މެނޭޖަރ މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އަލަށް ލިބުނު ބައިގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ހިމެނޭ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ވަށާފާރު ރޭނުމާއި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކާއި ޙަވާލު ކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޯލް ސެންޓަރ ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައު ހޮސްޕިޓަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިދެތަން މަރާމާތު ކުރުން.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައުޢިމރާތުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުން ތަކާއި ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ ޓެންޑަރ ކޮށް ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ވާށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުމަށް ޓެންޑަރ ކުރެވި ބިޑް ހުޅުވާ އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ މަރުޙަލާގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތާއި، ޕޯރޓިކޯ ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުުގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހޮސްޕިޓަލް އައު ޢިމާރާތް ހެދުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު ޢިމާރާތް ކުރުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 ޖުލައި 2022 ގައި މިމަޝްރޫޢުގެ އެގްރީަމންޓުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއެކުވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. 25 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ބިންހަވާލުކުރެވުނު ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް %91 ނިމިފައި، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި %94 ، ތަޅުންއެލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި % 100 ނިމިފައި، ސިމެންތިޖެހުން %21
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިީގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި (ގާތްގަޑަކަށް 6423.55 އަކަ މީޓަރު ނުވަތަ 69142.52 އަކަފޫޓް )ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިގެ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިން އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި މިމަޝްރޫޢު ،އަންސޮލިސިޓަޑް ޕްރޮޕޯސަލްސް ޕޮލިސީ ( ޔޫއެސްޕީ) ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެނދިޔުމަށް ކުރިން ރޭވިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އެގޮތަށް ނުގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮންޕްލެކްސްޖަލެއްގެ ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހަދާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ޖުލައިގައި އިއުލާންކުރެވުނެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑް ސަބްމިޓްކޮށްފައިވަނީކޮށް، ކޮންސެޕްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް ހިމަނަން ބޭނުންވާތީ، އިއުލާން ބާތިލް ކުރައްވާ 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އިއުލާން ކުރެވުނެވެ. ބިޑް ސަބްމިޝަން އޮތީ 5 ސެޕްޓެންބަރ 2021 ގައެވެ. ކޮންސެޕްޓްޕްލޭން ހެދުމަށް 6 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓް ކުރުމަށްޓަކައި 29 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓްގެ ފުރަތަމަ ޑްރާޕްޓަށް ކޮމެންކުރުމަށްފަހު 4 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ ރިޔަން ކޮމްޕެނީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓުގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް 7 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ވަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައެވެ. ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް ކޮމެންޓކުރުމުގެ މަސައްކަތް 10 ނޮވެންބަރ 2021 ގައި ކުރެވުނު ދެވަނަ ޑްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި ކޮންސެޕްޓް ނިމިފައި ހުޅުމާލޭ ޖަލު ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ ހެދުަމަށް 22 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރެވިފައި. ކޮންސެޕްޓް ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގު 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވަނީ އެޗް.ޑީސީން އެޕްރޫވް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ޑިޒައިން ނިމިފައި - މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާރީޚެއް އަދި ކަނޑައަޅާފައިނުވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސާރވޭ އެންޑް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގައި MTCC އަށް އެވޯޑްކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް އަށް ކޮންސަލްޓަންޓް ގެންނަން އެދުނު ބަދަލުތައް ގެނެސް އެފަރާތާއި ހިއްސާކޮށްފައި - އަދި ކޮންސަލްޓަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް ޑޮކިއުމަންޓްސް އެޕްރޫވްކުރުމުން ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ފަހު ހަފްތާގައި ސޮއިކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސަލްޓެންސީ އެވޯޑްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގޮނޑުދޮށްހިމާޔަތް ކުރުމުގެ EIAގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހެދުމަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކޮށްފައި. މި މަޝްރޫޢުއަށް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން އިތުރުކޮށް ދެ ކޮންޕޯނަންޓްގެ EIAގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 2023 ގެ Q1 ގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. އީ.އައި.އޭ ކޮންޓްރެކްޓަރ: DCP & Water Solutions
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ދެ ފޭސް އަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 25.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި. - ފޭސް 1 ގެ ދަށުން 13.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ ނިމިފައި އަދި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ %12 ނިމިފައި - ފޭސް 2 ގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މާރިޗު/އޭޕްރީލް 2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %28 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ޑިސެންބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްކްޓްގެ އަގު: 123,960,847.77 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA ނިމިފައި. 7 އޮގަސްޓްގައި މޮބިލައިޒްވެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - ބީޗް ފިލިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. މަސައްކަތުގެ %12 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 27,849,136.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 29 ޑިސެންބަރ 2021ގައި ކޮންޓްރެކްޓަގައި ސޮއިކޮށްފައި. އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތާއި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 14% މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: FENAKA - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 48,151,691.65 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން އިމާރާތާއި، ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކް އަދި ޕަންޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %53 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 30 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 69,325,662.41 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 20 ނޮވެންބަރ 2020 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ޕަންޕް ސްޓޭޝަނާއި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ މަޝްރޫޢު %27 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 45,122,815.45 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އިންސްޓޯލްކުރުމާއި، އައުޓްފޯލް އަދި ހޯސް ކަނެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %73 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 31 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 38,829,270.78 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯރކްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %39 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 29 މެއި 2023 ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 65,834,544.82 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލާސްޓަރިން މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 29 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓް ގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން، އީއައިއޭ އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.ސައިޓްއަށް މޮބިލައޒް ވެފައި އަދި ޓްޕޮރަރީ ސައިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
18 މާރިޗް 2021 ގައި މަޝްރޫއުގެ ފެށި، ސާވޭ، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން އަދި އީއައިއޭ މަސަައްކަތް އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އާރް.އޯ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. %4 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 56,912,028.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- 2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބެކްފިލިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބޯޑަރުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފަސްޓް ފްލޯ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރ އިން ބިޑްތައް ވަނީ 18 ޖުލައި 2022 ގައި ހުށަހަޅައި، އިވަލުއޭޝަން ވަނީ ނިމިފައި. އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އެއްވެސް ބިޑެއް ފާސްނުވާކަމަށް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި މިސްކިތް ހުޅުވާފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Haiman Construction pvt ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 723,164 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިސްކިތުގެ ރޫފް ސްލެބްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ 43% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: Alaaf Private limited ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 7,313,778.56 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިސްކިތުގެ ތަނބުތަކާއި ހަމައަށް މަސައްކަތް ނިމި ވުޟޫކުރާބައިގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި މުންނާރުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާރިޗް 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ކޮންޓެރެކްޓަރ: A Man Maldives pvt ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 7,672,786 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ވަންނަ ދޮރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބެކްފިލިންގ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ފްލޯ ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޓޯރޫމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ...
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިންގ ފްރޭމް މަސައްކަތްތައް، ޕްލާސްޓަރިންގ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕަންޑޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި، ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތަކާއި، މަސަނަރީ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގެ މަަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެވޯޑްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިވައިސްޑް ބީއޯކިއް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިޑް ބަލައިގަތުން 06 މާރޗް ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލާސްޓަރިންގ، ޕުޓީ އުނގުޅުން އަދި ޝީޓްގެ ދަށުގައި ފިނިޝިންގ , 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކްލާސްރޫމް ފާރު، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އިލެކްޓްރިކް ވަޔަރިންގ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑޯމް އޭރިއާ ސްލެބް މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އިމާމު އޭރިއާ ސްލެބްގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިމެންތި ޖެހުމާއި ފާޚާނާގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވުޟޫކުރާ ބައި ސްލެބްގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބެކްފިލިން މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބެކްފިލިންގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %22 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MIMS Construction Pvt Ltd ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 14,231,686 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި އިސްކޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ސްފިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި 29 މާރިޗް 2022 ގައި - ބީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %63 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ވޯލް ސީލަރ އަދި ޕުޓީލުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދޮރުތަށް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް: ކުލަލުުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ސިޑި އަދި ސްލެބްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ..
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސާފް ކުރުމާއި، ކާސްޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢު %38 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ޖޫން 2023 ގައި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ (15 ނޮވެންބަރު 2021) ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 13,309,603.96 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ނިމި، ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކޮށް، ބިޑް ނަގާފައި. ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ކޮންސެޕްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - 2023 ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކުރުމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ Q1 ގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އަމަލީ މަސައްކަތް 14 ޖަވަނަރީ 2023ގައި ވަނީ ފަށާފައި. 2023 މާރޗް/އޭޕްރިލްއަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައި. އީއައިއޭ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ޤާއިމްކުރުން މަޝްރޫއު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓެންޑަކޮށް، އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމިފައި، ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ބިޑްތައް ބަޖެޓަށްވުރެން ބޮޑުވުމުން އަލުން ޓެންޑަރކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މި މަޝްރޫޢު ގްރީން ފަންޑުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް: - ވޯޑް 1 ރެކްރިއޭޝަން ރޫމްއާއި ސްޓާފް ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށް ރެކްރިއޭޝަން ރޫމް ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ވޯޑް 3 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮކިއުމަންޓް/ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި - BML ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޒަމާނީ ބަދިގެއެއް ގާއިމްކުރުމާއި، ވޯޑު 7 މަރާމާތުކުރުމާއި، ލައިބްރަރީ މަރާމާތުކޮށް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް: - ވޯޑް 2 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (PSIP) - ވޯޑް 5 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (STELCO CSR) - ވޯޑް 6 ގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (PSIP)
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ވަރކްސް އަދި ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް (100%) ނިމިފައި. ކުރަން ހުރި: ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކޮލަމް، ބީމް އަދި ސްލެބް ގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔޫ.އެސް. އެއިޑް ޓީމުގެ އެހީ އަދި ލަފަޔާ އެކު، މިނިސްޓްރީގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ބިނާކޮށް ބިޒްނަސް ކޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރިވިއު އަށް ހުށަހެޅުން. މި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް މޮޑެލް އަށް އެލްޑަރލީ ހޯމް އެޅުމަށް ޓީއޯއާރް ފައިނަލައިޒް ކުރުން. ބިޑް އިއުލާން ކުރުން. ކުރަން ހުރި: އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް އިވެލުއޭޝަން، ބިޑް ސަބްމިޝަން، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން، އެވޯޑް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުމާލެ ޝެލްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް HDC އިން ކޮންސެޕްޓަށް ކޮންޑިޝަނަލް އެޕްރޫވަލް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލް ކޮށް އެކައުންޓް ކްރިއޭޓް ކުރަން ފޯމުވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި ގްރާންޓް އެފެކްޓިވް ވިކަން އޭ.ޑީ.ބީން އަންގަވާފައެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އައްޑޫ ހިތަދޫ ޝެލްޓަރ ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލައިޒްކޮށް ގްރާންޓް ސައިންކޮށްފައި. އެކައުންޓް ކްރިއޭޓް ކުރަން ފޯމު ފޮނުވާފައި، ގްރާންޓް އެފެކްޓިވް ވިކަން އޭ.ޑީ.ބީން އަންގަވާފައި އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް MNPHI އިން ފައިނަލް ކޮށް MOF އަށް ހުށަހެޅުމުން ފައިނަލް ކޮމެންޓްސް ދެއްވާފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރ. އުނގޫފާރު ޝެލްޓަރ ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލައިޒްކޮށް ގްރާންޓް ސައިންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގްރައުންޑް ލެވަލްގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްޓީލާ ގޭނުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްތައް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - އަމަލީ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް 2023 ގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ބަޖެޓުކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި، 2023 ގައި އަލަށްފަށާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްގެ އުޞޫލުން 20 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q2 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 17,187,820.18 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި MTCC އާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައި - EIA ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 2023 ގެ Q2 ގައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 15,660,758.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެވޯޑްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރުޢުގެ ސްކޯޕް ކަނޑައެޅުމަށް، ގިރާސަރަހައްދުގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވައިދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި އެދިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ކޮންސެޕްޓް ނިންމާ 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
16 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި. އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
20މާރޗް 2021 ގައި މޮބިލައިޒް ވެފައި/ އަމަލީމަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ / އެގްޒިސްޓިންގ އައިލެންޑްގެ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ފާސްވެފައި، EIA ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް 23 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ޑައިރެކްޓް އެވޯޑްކޮށްފައި. - 2023 ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ޗެނަލް ބްރޭކްވޯޓަރގެ މަސައްކަތާއެކު ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 11,116,856.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް 12 ޑިސެންބަރު 2021 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 8,968,065.34
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ގައި ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 2023 ގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެވޯޑު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި. ކޮންސެޕްޓްވަނީ ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޯޒްވޭ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. މޮބިލައިޒްވެފައި. ޑިޒައިން ފައިލަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ޑިޒައިނަށް ކޮމެންޓްތައް ފޮނުވާފައި. ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށް ފެބުރުވަރީ 2023ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 2023 ގެ 3 ވަނަ ކުއަރޓަރގައި ޓެންޑަރކުރުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު(ވޭރިއޭޝަނާއެކު): 85،046،821.00 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 15 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން ނިމުނު ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- EIA ފާސްވެފައި - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 20 ޖޫން 2022 ގައި ނިމިފައި - އަދި ބަނދަރުގައި ލައިޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އޮގަސްޓް 2022 ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 21,917,312.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޖޫން 2022 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 143,111,776.6 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 71،320،248.79 ރުފިޔާ ސްކޯޕް: 13 ހެކްޓަރ ބިންހިއްކުން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫއުގެ %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަޝްރޫޢުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރިލިމިނަރީ ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިޓެންޝަން
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ހެކްޓަރ - އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި - މަހާ ޖައްރާފުގެ ޝެޑިއުލްއަށް ބަލައި 2023 ގެ ޖޫންގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް އަކީ އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 75,345,322.58 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ހުއްދަ ލިބިފައި - މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ 6 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ފަށާފައި، މިގޮތުން ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %12 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖޫން 2024 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 18,588,276.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
2023 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް 2 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭން ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއަރޓާރގައި ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި. - 29 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި މޮބިލައިޒްވެފައި - ސޭންޑް ބަންޑުގެ މަސައްކަތް %95 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ %22 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - 2023 ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ހިއްކަން ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު:71,250,813.38 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭނިންގ މަރުހަލާގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ލަފާކުރަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގައި. މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރަނީ އޭޕްރިލް 2023. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ބިން ހިއްކުމާއި އަދި އެއަރޕޯޓް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 2 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ވަނީ ފެށިފައި - އީ.އައި.އޭ 16 މެއި 2022 ގައި ނިމިފައި - ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން 50.5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި (%20 މަސައްކަތް ނިމިފައި). ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، މިގޮތުން ބަންޑް ވޯކްސް ކުރިއަށްދަނީ (ކަޓަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ - ޖައްރާފާ 4 24 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސައިޓަށް މޮބިލައިޒްކުރެވިފައި) - އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް، ފަޔަރ ޕޮންޑުގެ ޝަޓަރިންގ އާއި ބަންޑްވޯލްގެ މަސައްކަތް - މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %15 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މުޅި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 18 ޖޫން 2024 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 451,615,528.48 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންސެޕްޓަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައި ޕްލޭންކޮށްފައިވަނީ 9.2 ހެކްޓަރގެ ބިން ހިއްކުމަށް. ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ ޓެންޑަރކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޕޮލިސީ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދަނީ - މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްލޭންކޮށްފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޒައިން އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޢީ.އައި.އޭ ފާސްވެފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުއައްސަސާ:
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޓެެންޑަރިންގ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ތަނބު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮލަމްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަނަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް، ފައުންޑޭޝަން ރިއިންފޯސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އަދި ފައުންޑޭޝަން ޝަޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
09 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މެންޓަލް ހެލްތް އިމާރާތްކުރުމަށް 25 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި އަދި މަސައްކަތް 119 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ދީފައި - ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި (އޮފީސް ފަރްނީޗަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަތަކެތި) ޕްރޮކިޔަރކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ: ސައުޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,271,273.60 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޫފްބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފައުންޑޭޝަން ބުޑުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ BoQ ނިމިފައި އަދި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލްކޮށްފައި - ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޓެންޑަރކޮށްފައި އަދި ކޮލިފިކޭޝަން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް އެންގުމުން ބިޑްތަށް އިއުލާނުކޮށް ބިޑްކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށޤ ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަށް ހުއްދަ ދެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެއްގަމު ތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ބޭރުތޮށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 85%
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ ގެ %81، ނަރުދަމާގެ %81 އަދި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްގެ %37 ނިމިފައި، ބޯރހޯލް ގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި،
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
08 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ބަދަހި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
05 ފެބުރުވަރީ 2023 ގައި ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފެންވަޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
23 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންސްޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ސްވިފްޓް އިންޖީނިއަރިންގ އާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކުރީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޓަރމިނޭޓްކޮށް 8 އޮގަސްޓްގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި. - ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ފެބުރުވަރީ 2023އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮންކްރިޓްގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރިއިންފޯސްމަންޓް ވޯކްސް: ޓައި ބީމް ރިއިންފޯސްމަންޓް ބައިންޑިންގ ވޯކްސްބާ ބެންޑިންގ ވޯކްސް: ޓައި ބީމް ސްޓިރަޕްސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސީލިންގކޮށް ނިމި ސީލިންގ ގައި ޕްޓީއަޅައި ގޭނުމާއި، ފާރުތަކުގައި ޕްޓީއަޅައި ގޭނުމުގެ މަސައްކަތް، ސްޓޭޖްގެ ފާރުބުރިތަކުގައި ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ކުޑަދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރޫފިން މަސައްކަތް އަދި ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
15 މާރިޗް 2022 ގައި ނެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސް އާއި ސޮއިކޮށްފައި - ރޫފް ބީމް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިޔައްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްތަރ: ނެކްސްޓާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,794,256.70
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތާއި، ވާރޭ ފެން ނަގާ ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އަދި އެޑްމިން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް. މަޝްރޫޢު %54 ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ 07 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SASE ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 26,508,651.39
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޭބަލް ޖަންގްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސް %35 1 އޭޕްރިލް 2023 އަށް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: RDC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 85,329,687.67 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
-
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޓޯރމްވޯޓަރ ޕައިޕް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އެއަރޕޯރޓް މަގުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސެގްމެންޓް 03ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސާރވޭ ، ޑިޒައިން އަދި އީއައި.އޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ސައިޓް ސެޓަޕްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އިންސްޓާލްކުރުމުގެ މަސައްކައް ކުރިއަށްދަނީ. ސައިޑްވޯކްސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ އަދި ސްޓޯރމްޥޮޓަރ ޕައިޕްެއެޅުމުގެ މަސައްކަތް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސައިޑް ވޯރކްސް އަދި ސްޓޯރމްވޯޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
26 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވައިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 183,568 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ހއ.ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި އުތުރު ކުޅި ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 16 މޭ 2022 ގައި MTCC އާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ސްކޯޕަށް އިތުރުކުރެވޭ ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ބައި ހިމަނައިގެން އީ.އައި.އޭ މަސައްކަތް އީ.ޕީ.އޭ އަށް ފޮނުވާފައި. - ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2023 ގައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 22,395,756.74 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %41 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި. - މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 27 އޭޕްރީލް 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: MWSC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު:76,745,355.54 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްއާއި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެންބަރު 2020ގައި ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: މައިނާ ސްޕޯޓްސް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,393,900.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މިއީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންގޮސް 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް - ނޮވެންބަރު 2020 ގައި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: 2A Construction ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 1,696,512.14 ރުފިޔާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން - މާރިޗު 2021 ގައި މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Amin Construction ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 4,313,943.37 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް - 3 މާރިޗު 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ލައިޓިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސައިޓަށް ގެންދެވިފައި. - 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި ސައިޓް ހަވާލުކޮށްފައި އަދި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ލައިޓިންގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: Triple Eight ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 2,472,851.48 ރުފިޔާ ރޮސްޓްރަމް - 19 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ރޮސްޓްރަމްގެ މަސައްކަތް ފެބްރުއަރީ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Three Tree Maldives ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު: 4,312,774.62 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
5 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބެނެފިޝަރީއާ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އެސޫލުން 75 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 10 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި - މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިއްދޫ ގައި 700 އަކަފޫޓުގެ ދެ ފަންގިފިލާގެ 75 ރޯ ހައުސް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. - ބްލޮކް A ގެ ފައުންޑޭޝަން ޕެޑް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: SJ Construction Pvt.Ltd ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 120,405,400.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
29 އޮގަސްޓް 2019 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފަންޑް ސޯރސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގޮނޑޮދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ 23 އޮކްޓޯބަރު 2021 ނިމިފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: MTCC ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 10,025,003.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި - މިވަގުތު ދިއްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ