މަޝްރޫއުތައް

ޑޯނަރު: އިންޑިއާ ސަރުކާރު

ރަށް / އަތޮޅު / ސިޓީ
ކެޓަގަރީ
އަތޮޅު
ރަށް
ޓެގު
ރިސެޓް
ޖުމްލަ މަޝްރޫއުގެ އަދަދު: 29
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
• 07 މާރޗް 2023 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 8 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެއެވެ. • 22 މާރޗް 2023 މި މަޝްރޫޢު އާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. • 27 މާރޗް 2023 ގައި ބިޑް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް، ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އެތެރޭގެ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތާއި މެޝިނަރީޒްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. -ގަޓަރިންނާއި، ފާހަނަތައް ހެދުމާއި، ރޭމްޕްގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %93 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 20,000,000.00 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޑިސެންބަރ 2022 ގައި ސައިޓް ހަވާލުކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި. ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 30 އޭޕްރިލް 2023 ގައި - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޓޫ އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 4,934,542.20 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
މުއައްސަސާ:
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މުއައްސަސާ:
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
24 އޮގަސްޓް 2019 ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ބަނދަރު ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ 17 ޖަނަވަރީ 2023 ގައި MTCC އާއެކުވަނީ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 86,880,878.10 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް 11 މޭ 2021 ގައި ނިމިފައި. ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 5,014,907.47 ރުފިޔާ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ރ. މަޑުއްވަރި އަދި ކ. ގާފަރުގައި 25 ޓަނުގެ (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު) އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ 10 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި (މަސްވެރިންގެ ދުވަހު) ބާއްވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
- ޓެންޑަރކޮށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި 26 ޖަނަވަރީގައި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ފޭދޫ ޓުރިޒަމް ޒޯނުގެ ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސއްކަތް ނިމި ލައިޓު ޖެހުމުގެ މަސއްކަތް ކުރިޔަށް ދޭ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯނުގެ ކޮންސެޕްޓް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިތަދޫ ޓުރިޒަމް ޒޯނުގެ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސއްކަތް ނިމި ޒޯނަށް ބޭނުންވާ ގަސް އިންދުމުގެ މަސއްކަތް ކުރިޔަށްދޭ. ޒޯނގައި ލައިޓު ޖަހުމުގެ މަސައްތް ނިމި ޒޯނަށް ބޭނުންވާ ބެންޝުތަކުގެ މަސއްކަތް ވެސް ވަނީ ނިމިފައެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ބީޗް ހެދުމާއި މަގުތައް ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސއްކަތެވެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ލޭންޑްސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަރަދޫ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން ހުއްދަ ލިބުމުން އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ނިންމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އިން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ތައް ނެގުމާއި ޑީޓެއިލްޑް ޑިޒައިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހުޅުދޫ "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން . ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން އަލުން ރިވައިޒްކޮށް ހުށަހެޅުމުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ. ޑީޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގްސް ނިމިފައި - އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ނިމފިައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ހިތަދޫގައި "ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް" ބަހައްޓައި، ކަނޑުމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް، އަގު އެއްކުރެވޭ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި މަސްޕްލާންޓުން އައިސް އުފައްދައި އަދި މަސް ފިނިކޮށް ބެހެއްޓޭނެގޮތަށް ވަސީލަތްތަކާއި ތަން ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި މި މަސްޕްލާންޓުތަކުން މަސް ކިރުމާއި ސާފުކުރުމާއި ފިނިކުރުމާއި ގަނޑުކުރުމާއި ވެކިއުމްޕެކް ކުރުމާއި ޕެކޭޖްކުރުމާއި ކޮލިޓީ ޓެސްޓުކުރުމާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިންކޮށް ބިލްޑްކޮށް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން މަސައްކަތް ޝެޑިއުލް އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދޭ. ޕްރިލިމިނަރީ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދަނީ. އީއައޭ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއި ކުރެވިފައި، 2. މަސައްކަތް ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ނުކުރެވޭ 3. މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ވާތީ 4. މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް މީޓިންގ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ބޭއްވިފައި 5- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ 6- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި 5- ފައުންޑޭޝަން އަށް ކޮނުމަށް ޝޯރިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - އިންވެގެން ހުރި ގެޔަށް ގެލުން ލިބުން އެކަށީގެން ވާތީ މިކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް، ގޭގެ ވެރި ފަރާތާއި މަސްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ރެއިންފޯރސްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ކޮންކޮރީޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި - ފައުންޑޭޝަން ރާފްޓް ކޮންކްރީޓް ކޮށްނިމި، ފައުންޑޭޝަން ބީމް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮލަމްތައް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ލިފްޓްގޮޅި ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ފެން ޓޭންކް ސަޓަރިންގ މަސައްކަތް - ސިޑި ސްޓާރޓަރ ކާސްޓްކުރުން - 17 ގްރައުންޑް ފޮލޯރ ކޮލަމް ކާސްޓް ކުރުން - ބެކްފިލިންގ - ފަސްޓް ފްލޯ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ ވޯރކް %90 ނިމިފައި. - ފުރަތަމަ ސްލެބްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިންމަން ފަށާފައި. - ސްޓެއަރ ކޭސް 2 ގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ފުރަތަ ފްލޯގެ ތަބުތައް ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި - ލިފްޓް ގޮޅި ނިމި ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި - 2 ވަނަ ފްލޯރ އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމް ކިކަރސް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމްތަކުގެ ކޮންކްރިޓް %73 ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބީމް ރީއިންފޯސްމަންޓްގެ %33 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ޝަޓަރިންގ %45 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ކޮންކްރިޓްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެފައު - 4 ވަނަ ފްލޯގެ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް ނިމިފައި - ގްރައުންޑް އަދި ފަސްޓް ފްލޯގެ މޭސަނަރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ފެށިފައި - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި - 2 އަދި 3 ގެ ބްލޮކްވޯރކިންގ ކުރިއަށްދަނީ - ބްލޮކް ވޯރކްސް ގެ މަސައްކަތް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދަނީ - 9 ވަނަ ފްލޯރގެ ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 11 ވަނަ ފްލޯގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ފާރުތަކުގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ބްލޮކް ވޯރކްސް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ - ފާރުތަކުގައި ސިމެންތި ޖެހުން ކުރިއަށް ދަނީ - ސްޓްރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި -
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ސެޕްޓެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގައި - ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިންމާލެވިފައި %98 -ރެކްރިއޭޝަން އިމާރާތް ނިމިފައި %100 -އިންސްޓްރަކްޓަރ ބެރެކްސް ނިމިފައި %100 - ޓޮއިލެޓް ބޮލޮކް ނިމިފައި %100 - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތަކެތި ސައިޓް އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %90 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަންގެ %95 މަސައްކަތް ނިމިފައި - މެސް އެކްސްޓެންޝަން %100 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-1 ސިމެންތި ޖެހުމާއި ފުރާޅުމަސައްކަތް - ޓްރާންސް ފޯމަރ ހައުސް-2 ކުލަލުން - މެސް އެކްސްޓެންޝަން ފާހާނާ ސީވަރލައިން އާއި ގުޅާލުން - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސްގެ ފުރާޅު މަސައްކަތް ނިމިފައި - ޓްރާންސް ފޯރމަރ ހައުސް ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ކުލަ ލުން ނިމިފައި - އޮފިސަރސް މެސް ވޫޑެން ރެއިލިންގ ވޯރކްސް - ސައިޓް ކްލީނިންގ (މެސް އޭރިއާ) - މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ސްޕެސިމެން ޑިޒައިނަށް މަސައްކަތާއި، ޑިޒައިނަށް ބޭނުންވާނެ ޖިއޯޓެކްނިކަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތާއި އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ޕްރޮޖެކްޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
1. މި ޓްރެކްގައި ސިންތަޓިކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން)
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލު:
ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ