ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 1188.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 5 ޖޫން 2011
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: 138-FS2/1/2011/35

ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ބ. ގާގަނޑުފަރުހުރާ
ބ. މެންދޫ
ބ. ނިބިލިގާ
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މިސަރަހައްދާއި މިސަރަހައްދުގެ މާހައުލަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން.
  2. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން.
  3. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
  4. މީހަކަށް ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ މި ސަރަހައްދުގައި ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެޅުން.
  5. މި ސަރަހައްދަށް އެރި އުޅުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއްގައި އަތްލައި ގޯނާކޮށް ހެދުން.
  6. މި ސަރަހައްދުގައި 10 ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުން.
  7. މި ސަރަހައްދުން ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން.
  8. މި ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން.