ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ބ.އޮޅުގިރި އާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 52.10
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 14 ޖޫން 2006
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: 174-AB1/2006/13

ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ބ. އޮޅުގިރި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

މިރަށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މިރަށަކީ ރަށް އުފެދުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށަކަށްވެފައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކަނޑުމަތީ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާއްސަކޮށް ކާށިދޫ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މާހޯރަ ނިދަން އަރާ ރަށަކަށްވެފައި މާހޯރައަކީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދޫންޏަކަށްވާތީ އެދޫނީގެ ގުދުރަތީ ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށަކީ ވެލާއަރާ ރަށަކަށްވުމާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ބޮޑެތި ގަސްތަކާ ކުޑަވަރެއްގެ ކަނޑޫފަލެއް އޮތް ރަށަކަށްވާތީއެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ވިޔަސް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން.
  2. އެންވެރިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުން.
  3. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން.
  4. މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި ފަރާއި، އެއްގަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން ނުވަތަ ހިފުން.
  5. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
  6. ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއިމ މެރުން.
  7. މިހާކު ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބުންފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މިރަށްރަށުގެ ފަރުގައި ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެޅުން.