ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 168.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 21 އޮކްޓޫބަރު 1999
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: 10-C/99/38

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ވިޔަސް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.
  2. އެންވެރިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުން.
  3. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން.
  4. މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި ފަރާއި، އެއްގަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން ނުވަތަ ހިފުން.
  5. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
  6. ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން.
  7. މީހަކު ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބުންފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެޅުން.