ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 486.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 7 އޮކްޓޫބަރު 2018
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2018/262

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ގދ. ދިގެލާބަދުވާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ގދ.ދިގުލާބަދޫއަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެންރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކީ ކުޅި ޗަސްބިމުގެ މާޙައުލުތަކުން މުއްސަދިރަށެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުގެ ބައްޓަން ހުންނަގޮތުން ކޮއްލަވާންޏެއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ޖުމްލަގޮތަކަށް ބަލާއިރު ރަށެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތައް މިރަށުގައި ހުރުމަކީ މިރަށް އެހެން ރަށްރަށާއި ތަފާތުވާ ސިފަތަކެވެ. މިރަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަވެފައި ވާތީ، އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 'އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ސެންސިޓިވް އޭރިއާސް ލިސްޓް'ގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މިރަށުގެ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ރަށުގައި ހުރި ނާޒުކު ސަރަހައްދުތަކާއި ދިރުންތައް ވަނީ ތަފާތު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިފައެވެ. ދިގުލާބަދޫގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު 6 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ:

 1. ރަށުގެ ގަސްފަށަލަތައް.
 2. މޫދާއިގުޅިފައިވާ ކުޅި. (ފިނިހަކަ ކުޅި)
 3. ލޮނާއިމީރުފެންއެކުލެވޭ ފަސް ކުޅިއާއި ކުޅިވަށައިގެންވާ ޗަސްބިން.
 4. މޫދުވިނަ އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދު.
 5. ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް.
 6. ރަށުގެ ފަޅާއި ފަރުގެ މާޙައުލުތައް.

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއަގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އެޅުން، ވައިފުޅު އަޅައިގެން ފީނުން، ޕިކްނިކް ދަތުރު ދިއުން އަދި އެއްގަމުގެ ތަންތަން ބެލުން.
 2. ހިކިފަން ހޮވުން.
 3. ކާށި ހޮވުން.
 4. ދަރު ހޮވުން

ހަމައެކަނި ބަފަރ ޒޯންގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. މަސްވެރިކަން: ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގައި ވަދު އެޅުން.
 2. ނަނު ފައްތައިގެން ފަރު މަސްވެރިކަން ކުރުން.
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 2. ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން.
 3. މަސްވިހައި އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 4. މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން.
 5. ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)
 6. ނަގިލި ލުން. (މޫރިން ބޮއެ އަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅަނދު އަޅަންވާނީ މޫރިން ބޮއެގައެވެ. އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ނަގިލިލުމަކީ މަނާކަމަެއް)
 7. ބޮލިހިފުން / ބޮލިނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 8. ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން.
 9. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.
 10. ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން.
 11. އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް.
 12. އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން.
 13. ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 14. ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 15. ވެލި ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 16. ގައު ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 17. މުދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން.
 18. އެކުއަކަލްޗަރ މަސްކަތްތައް.
 19. ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން.
 20. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން.
 21. އެއްވެސް ބާއްވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
 22. ދޫނިސޫފާއި ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާޔަތް ގެއްލުން ދިނުން.
 23. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން.