ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 636.75
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 22 ޖުލައި 2020
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2020/129

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައިވާ ފަރިކެޑަ ސަރަހައްދަކީ އެކި ބާވަތްތަކުގެ މިޔަރު ސާފުވުމަށާއި ވިހެއުމަށް ޖަމާވެ އުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދުން އާއްމުކޮށް ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑި މިޔަރު (Thresher Shark/Alopias pelagicus)، ފާނަ މިޔަރު (Whitetip Reef Shark/Triaenodon obesus) ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ އެންމަޑި (Ocean Manta Ray, /Manta birostis) އާއި ފެހުރިހަ (Whale Shark/ Rhincondon typus) މިސަރަހައްދުން ފެނެއެވެ. މި ދިރުންތަކަކީ ދުނިޔެއިން ނެތިިދިއުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރުންތަކެއް ކަމުން މިފަދަ ދިރުންތައް ސާފުކުރުމަށާއި ވިހައި އާލާވުމަށް ބޭނުންކުރާ މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން

 1. ފަޅާއި، ފަރަށް އާއްމުން / ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން.
 2. މަހަށް ކާން އެޅުން.
 3. ދިރާސާ ކުރުން.
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. އެމެޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން.
 2. ދޫނިސުފާ ސޫފި ހިފުމާއި، ނެގުމާއި، މެރުން.
 3. ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން.
 4. ކުނި އެޅުން.
 5. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 6. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން.
 7. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން.
 8. ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން މަސް ތިލަ ކުރުން.