ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ބަންޑާރަ ކިޅިއާއި އެ ކިޅިއާ އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 42.18
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 18 ޖޫން 2012
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-PPIR/438/2012/2 , 2018/R-106

ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް