ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ފުވައްމުލަކު އުތުރުކޮޅުގައިވާ ތުނޑީގެ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 28.82
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 18 ޖޫން 2012
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-PPIR/438/2012/2 , 2018/R-106