ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 270.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 1 އޮކްޓޫބަރު 1995
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: E/95/32

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މި ސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއްވިޔަސް އަތުވެދާނޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.
  2. އެންވެރިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަން ކުރުން.
  3. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން.
  4. މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި ފަރާއި، ފަޅާއި އެއްގަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއްނެގުން ނުވަތަ ހިފުން.
  5. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
  6. ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން.
  7. މީހަކު ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުންފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން މިސަރަހައްދު ތަކުގައި ފުރާދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުން.