ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ހއ.ބާރަށު ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 51.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 30 ޑިސެންބަރު 2018
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2018/322

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ހއ. ބާރަށް

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ހއ. ބާރަށަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް އެހެން ރަށްރަށާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. އަރަބި އަކުރުގެ "ب "އިންނަ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ މިރަށުގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގެ 10 މާހައުލެއް އުފެދިފައިވެއެވެ 256.7 ހެކްޓަރުގެ މިރަށުގެ 39 ހެކްޓަރުގައި ކުޅީގެ ސަރަހައްދު ހިމެނިފައިވެއެވެ. ބުނެވޭގޮތުގައި މި ރަށުގެ ކުޅީގެ ސަރަހައްދަކީ 1570ގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންނަށް ފިއްލެވުމަށް ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ވެންނެވި އެއްސަރަހައްދެވެ. މި ރަށުގައި މިހާރު 10 ކުޅި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިން މިސަރަހައްދަކީ އެއް ކުޅިކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މި ރަށުން 6 ބާވަތެއް ގެ މެންގްރޫވް ގަސް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކަނޑުލާއި ރަނޑޫ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނި ފެނިފައިވާއިރު ވަރަށް މަދުންފެންނަ ދޫންޏެއް ކަމަށްވާ ޗޮންޗޮން އިލޮޅިވެސް މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ މޫދާ ގުޅިފައިވާ ކުޅީގެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ޅަ ވެލާ، އެންމަޑި، މަސް އަދި މިޔަރު ފަދަ ތަކެތީގެ ނާރސަރީއެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއަގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން, ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުތަންތަން ބެލުން.
 2. ހިކިފަން ހޮވުން.
 3. ކާށި ހޮވުން.
 4. ދަރު ހޮވުން.
 5. މަދު ހޮވުން.
 6. ކަނޑޫ، ރަނޑޫ އަދި ކުއްޅަވަށް ހޮވުން.


ހަމައެކަނި ބަފަރ ޒޯންގައި ހުއްދަކަންކަން:

 1. ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންދިޔަ ގޮތައް އެންވެރިކަން ކުރުން.
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއާ ހިމެނޭގޮތައް:

 1. ދާ ޖަހައިގެން މަސްހިފުން.
 2. މަސް ވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 3. މަސް ހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން.
 4. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން. (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުން)
 5. ފަރާއި މުރަކަތަކުގެ މައްޗައް ނަގިލި ލުން.
 6. ބޮލިހިފުން / ބޮލިނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 7. ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން.
 8. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.
 9. ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން.
 10. އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް.
 11. އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން.
 12. ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 13. ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ގެއްލުން ދިނުން.
 14. ވެލި ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 15. ގައު ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 16. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުން.
 17. ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް.
 18. އެކުއަކަލްވަރ މަސައްކަތްތައް.
 19. ގަސްގަހާގެހި ކެނދުން ނުވަތަ އުފުރުން.
 20. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން. (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)
 21. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން.