ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ހދ.ނޭކުރަންދޫ ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގެ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 74.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 30 ޑިސެންބަރު 2018
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2018/322

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ހދ. ނޭކުރެންދޫއަކީ އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެރަށުގެ އިރުދެކުނު ފަރާތުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިން ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. 68 ހެކްޓަރުގެ މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިނަކީ 31 ހެކްޓަރެވެ. އަދި ކުޅި،ފާ،ޗަސްބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ 8.3 ހެކްޓަރެވެ. ރާއްޖޭގައި ފެންނަ 14 ބާވަތުގެ މެންގްރޫވް ގަހުގެ ތެރެއިން 6 ބާވަތެއްގެ ގަސް މި ކުޅީގެ ސަރަހައްދުން ފެނެއެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ އިރުވައި މޫސުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ، ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ޒިޔާރަތް ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިސަރަހައްދަކީ އެކި ބާވަތުގެ ކަކުންޏާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިރޭތަކެތީގެ މާހައުލެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއަގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ޓޫރިޒަމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން.
 2. މޫދަށް އެރި އެޅުން އަދި ވައިފުޅު އަޅައިގެން ފީނުން.
 3. ޕިކްނިކް ދިއުމާއި އެއްގަމު ތަންތަން ބެލުން.
 4. ހިކިފަން ހޮވުން.
 5. ކާށި ހޮވުން.
 6. ދަރު ހޮވުން.
 7. މަދު ހޮވުން.
 8. ކަނޑޫ، ރަނޑޫ ހޮވުން.

ހަމައެކަނި ބަފަރ ޒޯންގައި ހުއްދަކަންކަން:

 1. މަސްވެރިކަން - ކަނޑުމަތީ ފަށަލައިގަ ވަދު އެޅުން.
 2. ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންދިޔަ ގޮތައް އެންވެރިކަން ކުރުން.
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއާގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައް:

 1. ދާ ޖަހައިގެން މަސްހިފުން.
 2. މަސް ވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 3. މަސް ހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން.
 4. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން. (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުން)
 5. ފަރާއި މުރަކަތަކުގެ މައްޗައް ނަގިލި ލުން.
 6. ބޮލިހިފުން / ބޮލިނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 7. ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން.
 8. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.
 9. ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން.
 10. އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް.
 11. އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން.
 12. ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 13. ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ގެއްލުން ދިނުން.
 14. ވެލި ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 15. ގައު ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 16. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުން.
 17. ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް.
 18. އެކުއަކަލްވަރ މަސައްކަތްތައް.
 19. ގަސްގަހާގެހި ކެނދުން ނުވަތަ އުފުރުން.
 20. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން. (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)
 21. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން.
 22. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.