ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 236.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 30 ޑިސެންބަރު 2018
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2018/322

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ހދ. ކޭލަކުނު

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ހދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކޭލަކުނަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ މީހުންދިރިނޫޅޭ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފެހި، ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިން އެކުލެވޭ ގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ކަނޑޫފަލާއި، ބޮޑަވަކި އަދި ކުއްޅަވައްގަހުގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މަދުން މެނުވީ ނުހެދޭ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ "ބަރު" ގަހުގެ ބޮޑު ޖަންގައްޔެއް އުފެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ހެދިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ބަރު ގަސްތަކުގެ ވަށަމިނުގައި 24 ފޫޓު ހުންނައިރު 49 ފޫޓަށްވުރެ އުސްކޮށް ހުންނަ ބޮޑެތި ގަސްތައް ބޯކޮށް ހެދިފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިރަށުގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ސިފައަކީ މިރަށުގެ އިރުމަތީ ފާރާތުގައި ޖަންގައްޔެއްގޮތަށް އުފެދިފައިވާ ކުޅިއާއި ޗަސްބިން (mangroves) ސަރަހައްދެވެ. ބޮޑެތިކޮށް ގިނައަދަދަކަށް ހެދިފައިވާ ކަނޑޫފާ (small-leafed orange mangrove) އަދި ރަނޑޫގެ (red mangrove) އެކި ވަރުވަރަށް ހެދި ބޮޑުވެފައިވާ ގަސްތަކާ، އެގަސްތަކުގެ މޫތަކުން ހެދިފައިވާ ނެޓްވާކެއްގެ ތެރޭގައި ކުދި ކުޅިތަކާއި ބޮޑެތި ބަރު ގަސްތައް (grey mangrove) ފެތުރިފައިވާ ސަރަހައްދަކީ ވަރަށް ރީތި، ހިތްގައިމު އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތައް މުއްސަނދި ސަރަހައްދެކެވެ. މި މާޙައުލުގެ ތަފާތުކަމުގެ އިތުރުން މިސަރަހައްދަކީ "ކާބަން ސިންކް" އެކެވެ. މިރަށަކީ ދޫނީގެ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ގަވާއިދުން ޒިޔާރަތް ކުރާރަށެކެވެ. މިރަށް ސާވޭކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކުރި ދަތުރުގައިވެސް 11 ބާވަތެއްގެ ދޫނި ވަނީ ފެނިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން މަދުން ފެންނަ ދޫންޏެއްކަމަށްވާ ދަނޑިފުޅު ދޫނި (white-tailed tropical bird) ގިނަ އަދަދަކަށް މިރަށުން ފެންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިދޫންޏަކީ އާލާވާން ވަކި ޚާއްޞަ މާޙައުލެއް ބޭނުންވާ ދޫންޏެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ފާހަގަކުރެވެނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެލާ އަރާ ބިސްއަޅާ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިރަށުގެ ގަސްތައް ހެދިފައިވާގޮތް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށާއި ތަފާތުވުމާއި، ރާއްޖޭގައި ފޮރެސްޓް ނުވަތަ ބިޔަގަސް އެކުލެވޭ ޖަންގަލީގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މާޙައުލުތައް މަދުވެފައި، މިރަށަކީ އެގޮތަށް ގިންތި ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދަކަށްވެފައި މިރަށުގައި ފެންނަންހުރި ކުޅި، ފާ، ސަރަހައްދާއި، ރަށުގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދާއި، ދޫނީގެ ބާވަތްތަކުގެ ޙާއްޞަކަމުން މިރަށް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއަގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކްދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން.
 2. ހިކިފަން ހޮވުން.
 3. ކާށި ހޮވުން.
 4. ދަރު ހޮވުން.
 5. މަދު ހޮވުން ބަފަރ ޒޯންގައި ހުއްދަކަންކަން.
 6. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އެޅުން، ވައިފުޅު އަޅައިގެން ފީނުން.
 7. މަސްވެރިކަން - ކަނޑުމަތީ ފަށަލައިގަ ވަދު އެޅުން.
 8. ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުންދިޔަ ގޮތައް އެންވެރިކަން ކުރުން.
 9. ދޮށީގައި / ނަނުގައި ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުން.
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއާގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައް:

 1. ދާ ޖަހައިގެން މަސްހިފުން.
 2. މަސް ވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 3. މަސް ހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން.
 4. ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން. (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރުން)
 5. ބޮލިހިފުން / ބޮލިނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 6. ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން.
 7. ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން.
 8. އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް.
 9. އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން.
 10. ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 11. ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ގެއްލުން ދިނުން.
 12. ވެލި ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 13. ގައު ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 14. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުނި އެޅުން.
 15. ދަނޑުވެރި ކަމުގެ މަސައްކަތްތައް.
 16. އެކުއަކަލްވަރ މަސައްކަތްތައް.
 17. ގަސްގަހާގެހި ކެނދުން ނުވަތަ އުފުރުން.
 18. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅުފުންކުރުން. (ލޭންޑް ރިކްލެމޭޝަން އެންޑް ޑްރެޖިންގ)
 19. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން.

 

ބަފަރ ޒޯންގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައް:

 1. ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން - ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދުއެޅުން.
 2. ނަނު ފައްތައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 3. ފަރާއި މުރަކަތަކުގެ މައްޗައް ނަގިލި ލުން.
 4. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.