ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 6.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 14 ޖޫން 2006
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: 174-AB1/2006/13

ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ކ. ހުރާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ކ.ހުރާ ކަނޑޫފަމުގެ މިސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މާލެއާ ކައިރި އެހެން ރަށެއްގައި މިފަދަ އެހެން މާހައުލެއް ނެތުމާ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މަދަރުސާކުދިން މިތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މިތަނާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ތަނަކަށްވެފައި މިތަނުގައި އާދަޔާޚިލާފު ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ދިރޭތަކެތި އުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެ. މީގެއިތުރުން އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން ޝައުގުވެރިވާ މާހައުލަކަށްވެފައި މިފަދަ ތަންތަނަކީ ރާއްޖޭން މަދުވަމުންދާ ތަންތަން ކަމުގައިވާތީއެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ވިޔަސް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން
  2. އެންވެރިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުން
  3. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން
  4. މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި ފަރާއި، އެއްގަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން ނުވަތަ ހިފުން
  5. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން
  6. ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއިމ މެރުން
  7. މިހާކު ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބުންފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މިރަށްރަށުގެ ފަރުގައި ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެޅުން