ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 318.46
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 5 ނޮވެންބަރު 2020
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2020/209, (initial: E/95/32)

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ކ. ތަނބުރުދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ކ.ތަނބުރުދޫއަކީ މާލެއާ މާލެއާ 17 ކިލޯމީޓަރުން، ކ.އަތޮޅުގެ އިރު އުތުރުކޮޅުގައި އޮންނަ 3.5 ހެކްޓަރުގެ ގާމަތީ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި މި ރަށުގައި އޮންނަ 0.33 ހެކްޓަރުގެ ފައި ޗަސްބިން ސަރަހައްދު ހިމެނެއެވެ. މި ކަނޑޫފަލަކީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ވަގުތު ފެން ހެދިފައި އޮންނަ، ދިޔަވަރު ހިކޭ ގަޑިތަކުގައި ފެން ހިނދޭ ކަނޑޫފަލެކެވެ. މި ރަށުން ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫންޏާއި، ހިޖުރަކުރާ ދޫނި ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ވާކަން، ކަނބިލި، ކިރުދޫނި، އަދި ވައްލަ ނިދަންއަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި މާކަނާ ހާލި ހަދައިގެން ވިހާ އާލާވާ ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ރަށުގެ ކުޅީގައި ގިނައަދަދަކަށް ކަނޑޫ ހެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި ރަށުގެ ދެފަރާތުން ނަގާ ބިޔަ ރާޅުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ މަދުރަށަކުން ނޫނީ ނުފެންނަ 'އޯޝަނޮގްރަފިކް' ސިފައެކެވެ. މި ރާޅުތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ވެސް ރާޅާއަރާ މީހުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ރާޅުތަކެކެވެ. އަދި ތަނބުރުދޫ ވަށައިގެންވާ މޫދުގެ ސަރަހައްދަކީވެސް، ފަރުގެ ދިރުންތައް ގިނަ، މަޑު މުރަކައިގެ ބާވަތްތައް ގިނަ، ފަރުމަހުގެ ދިރުންތައް މުއްސަނދި ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ތަނބުރުދޫ ތިލަ ނުވަތަ 'އެޗް.ޕީ ރީފް' އަކީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޑައިވް ސްޕޮޓެކެވެ. އެޗް.ޕީ ރީފް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މި ތިލައިގައި ހިމެނޭ މަޑު މުރަކައިގެ ބާވަތްތައް، ހޮހަޅަ ތަކާއި، ހޮހަޅަ ތަކުގެ މަތިން އެލިފައިވާ ފަރުގެ ނިޒާމް (އޯވާހޭންގްސް) ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ސަރަހައްދު ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކި ބާވަތްތަކުގެ، މަޑި، ކަޅުވެސް، މިޔަރު އަދި ވެލާ ހިމެނެއެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައް:

 1. މަސްވެރިކަން ކުރުން

ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު އަދި ތަމްބުރުދޫ ތިލަސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައް:

 1. ޢާއްމުން / ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އުޅުން

ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ރާޅާ އެޅުން
 2. ދިރާސާ ކުރުން (އީޕީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު)
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

ހުރިހާ ސަރަޙެއްދެއްގައި ކުރުން މަނާކަންތައް:

 1. ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 2. ކަކުނި ހިފުމާއި، ނެގުމާއި، ގެއްލުންދިނުން
 3. ކުނި އެޅުން
 4. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 5. ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން މަސް ތިލަކުރުން (މީގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަމަށާއި، ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަތުނަން މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ލައިސަންސެން އޮތް އުޅަނދަކުން، ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.)
 6. ނަގިލި ލުން
 7. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުދި މަސް ހިފުން (މީގެ ތެރޭގައި އެކުއޭރިއަމް ތަކާއި ޓޭންކް ތަކުގައި ގެންގުޅޭ މަހާއި، ފަރު މަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސް ހިމެނެއެވެ.)
 8. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 9. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 10. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 11. މޫދު ވިނަ ނެގުން / ގެއްލުން ދިނުން
 12. މަސްމަހާ މެއްސާއި، ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 13. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 14. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން
 15. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު، ކަނޑޫ ހޮވުން
 16. އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާކަންތައް:

 1. ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 2. ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އޮށެއް އިންދުން