ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ސެއްޅިފުށި - ހިރިޔަދޫ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 492.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 8 އޮކްޓޫބަރު 2020
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2020/179

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ޅ. ހިރިޔަދޫ
ޅ. ސެއްޅިފުށި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ސެއްޅިފުށި އަދި ހިރިޔަދޫ އަކީ ފާދިއްޕޮޅުގައިވާ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ފަޅުރަށް، އިދާރީ ގޮތުން 5 ރަށަކަށް ބަހާލާފައިވާ އިރު، މި ރަށުގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮންނަ 2 ރަށެވެ. ޅ. ސެއްޅިފުށި - ހިރިޔަދޫ ސަރަހައްދަކީ ފާދިއްޕޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައިވާ ފަޅުރަށެކެވެ. ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު މި 5 ރަށް ވަކިން އޮތްކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، މި ފަޅުތެރޭގައި އޮއެ ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލައި ރަށްތަކަށް އަވަސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ސަރަހައްދުގައިވާ ކޮއްލަވާނި (ބޭ) އަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްޞަ މާހައުލެކެވެ. މިފަދަ މާހައުލުތަކަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ފެންނަ، ފަރުގައި އުޅޭ ދިރުންތައް ވިހައި އާލާވުމަށް މުހިއްމު މާހައުލެކެވެ. މި ރަށުގައިވާ ކުޅީގެ ވަށައިގެން 19 ބާވަތެއްގެ ގަސްގަހާއިގެހި ހެދިފައިވެއެވެ. މި ރަށުގައިވާ ކަހެރުތައް ގަސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަރަށް މަދުން ނުފެންނަ، އަދި އާލާކުރުން މުހިއްމު ބާވަތެއްގެ ގަހެކެވެ. އަދި މިރަށަކީ ވެލާ ބިސްއެޅުމަށާއި، ކަނޑުމަތީ ދޫނި ނިދަންއަރާ އަދި ހާލި ހަދާ، މާހައުލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް
 1. އާއްމުން / ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އުޅުން
 3. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 5. އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއްނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 6. ދިރާސާ ކުރުން
 7. އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 2. ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 3. ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 4. ގައު، ވެލި ،މުރަކަ، އަކިރި، ނެގުން
 5. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 6. ކުނި އެޅުން
 7. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 8. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 9. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 10. ކޮށްލަވާނީ (ބޭ) ސަރަހައްދުން މަސް ހިފުން
 11. ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން މަސް ތިލަކުރުން (މީގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަސްވެރިކަމަށާއި، ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަތުނަނު މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ލައިސަންސެއް އޮތް އުޅަނދުތަކުން، ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.)
 12. ނަގިލި ލުން
 13. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުދި މަސް ހިފުން (މީގެ ތެރޭގައި އެކުއޭރިއަމް ތަކާއި ޓޭންކްތަކުގައި ގެންގުޅޭ މަހާއި، ފަރުމަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ "ޖުވެނައިލް" މަސް ހިމެނެއެވެ)
 14. ކޮށްލަވާނި (ބޭ) ސަރަހައްދުގައި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ހަރަކާތްތެރިވުން
 15. މޫދު ވިނަ ނެގުން / ގެއްލުން ދިނުން
 16. މަސްމަހާއި މެއްސާއި، ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 17. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން