ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 61.54
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 8 އޮކްޓޫބަރު 2020
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2020/179

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ޅ. މާކޯ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ޅ.މާކޯއަކީ މާފިލާފުށީގެ އިރުން އޮންނަ، ބޮޑު ކަކުންޏާއި ބޮނޑު ދިރިއުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގަސް ބޯ ރަށެކެވެ. މިރަށް ޙާއްޞަވަނީ މިރަށުގައިވާ ކުޅި އާޢި އެކުޅީގައާއި އަދި ކުޅި ވަށައިގެންވާ ދިރުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި ގޮތުން މި ރަށުގައިވާ ކުޅިއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭންގު ވިހައި އާލާވާ ކުޅިއެކެ3ވެ. މި ރަށުގެ ކުޅި، ފައު، ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ކަނޑޫގަސް ހުރިކަމަށް ރިކޯޑުކޮށްފައިވެއެވެ. މިރަށުގެ ކުޅިއެކީ ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ގިރަމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކާރބަން ސިންކްއެއްގެ އިތުރުން، ރަށަށް ރީތިކަން ގެނެސްދޭ މަހައުލެކެވެ. ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރާ ދޫނިތަކުގެ ތެރެއިން، ގުޑުގުޑާ ދޫންޏާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ދޫނި މިރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ވިހާ އާލާ ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށުން 11 ބާވަތެއްގެ ހިޖުރަކުރާ ދޫންޏާއި، 2 ބާވަތެއްގެ ކަނޑުމަތީ ދޫނި ފެންނަ ކަމަށް ރިކޯޑްކުރެވިފައިވެއެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް
 1. ރަށުގައިވާ ކުޅުން ބޭންގް ހިފުން
 2. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 3. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު، ކަނޑޫ ހޮވުން
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 6. ދިރާސާ ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 2. ކަކުނި ހިފުމާއި، ނެގުމާއި، ގެއްލުންދިނުން
 3. ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 4. ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮަށެއް އިންދުން
 5. ކުނި އެޅުން
 6. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 7. ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން މަސް ތިލަކުރުން (މީގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މަސްވެރިކަމަށާއި، ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަތުނަނު މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސައްޙަ ލައިސަންސެއް އޮތް އުޅަނދަކުން، ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުން އިސްތިސްނާ ވާނެ)
 8. ނަގިލި ލުން
 9. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަސް ފިޔަވައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުދި މަސް ހިފުން (މީގެ ތެރޭގައި އެކުއޭރިއަމް ތަކާއި ޓޭންކްތަކުގައި ގެންގުޅޭ މަހާއި، ފަރު މަހުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ "ޖުވެނައިލް" މަސް ހިމެނެއެވެ.)
 10. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 11. ބިންހުއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 12. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 13. މޫދު ވިނަ ނެގުން / ގެއްލުން ދިނުން
 14. މަސްމަހާއި މެއްސާއި، ދޫނި ސޫފާ ސުފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 15. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން
 16. އާއްމުން / ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 17. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަަށް އެރި އުޅުން