ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 512.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 17 ޖޫން 2019
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2019/150

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ކެނދިކުޅުދޫ އަކީ ނ. އަތޮޅުގެ ހެނބަދޫ އިރުމަތީގައި އޮންނަ 247 ހެކްޓަރުގެ ރުއްގަސް ގިނަ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދެނީ މިރަށުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ބޮޑު ކުޅިންނާއި ކަނޑޫފަލުންނެވެ. މިރަށުގެ އިރުން އަދި އުތުރުން ބޮޑު ދެ ކުޅި އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ ކުޅިސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިރުވައިހުދާއި، ފިނދަނަ ، ރާބޮނދި، ދޮން ރާބޮނދި، މާކަނާ އަދި ބޮނޑަނަ ދިރިއުޅެއެވެ. އަދި މިރަށަ ކީ ކަނޑުމަތީ ދޫނީވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ނިދަން އަރާ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ކިރުދޫނި އަދި ދަނޑިފުޅު ދޫނި މިރަށުން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެނެއެ ވެ.މިރަށުގެ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެގަސްތައް ހުރެއެވެ. އަދި މިރަށުގެ ކަނޑުފާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑޫ، ރަނޑޫ، ކަރަމަނަ ގަސްތައް ވަރަށްބިޔަކޮށް ހެދިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މިރަށުގެ އެކި ދިމާއިން މީހުން ކެއުމައް ބޭނުންކުރާ ކުއްޅަވައް ގަސްވެސް ފެނެއެވެ.މިރަށުގެ ކުޅީގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭންގު ވިހާ އާލާވެއެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ދިރާސާ ކުރުން
 2. ހިކިފަން ،ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 3. ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބިނުން، ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
 4. ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 5. ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 6. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް
 7. ދިވެހިބޭސް ވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ނެގުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ދޫނިސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 2. ކުނި އެޅުން
 3. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 4. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 5. ގަސް ގަހާއި ގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 6. ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 7. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 8. ހިއްކުމާ ފުންކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްކުރުން
 9. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދުން