ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

އއ.ރަސްދޫ މަޑިވަރު ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 410.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 7 އޮކްޓޫބަރު 2018
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-PPIR/438/2018/262

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: އއ. ރަސްދޫ
އއ. މަޑިވަރު
އއ. މަޑިވަރުފިނޮޅު

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދިރޭތަކެތީގެ ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކުން މުއްސަނދި، އަދި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލާއި އިންސާނުންގެ ހަރާކަތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ރަސްދޫ އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ސަރަހައްދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކޮންވެންޝަން އޮން ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީގެ "އިކޮލޮޖިކަލީ އެންޑް ބަޔޮލޮޖިކަލީ ސިގްނިފިކަންޓް އޭރިއާ"އެއްގެ ގޮތުގައިވެސް 2016 ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ރަސްދޫއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގައި މައި އަތޮޅުތަކާއި ވަކިން އުފެދިފައި އޮތް، އެހެން އަތޮޅުތަކާ ޚިލާފަށް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތުކަމެއް ލިބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ރަސްދޫ މަޑިވަރުކަނޑަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ޑައިވް ސްޕޮޓްތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކާލިގަނޑު މިޔަރު (Hammerhead Sharks) މުޅި އަހަރުތެރޭގައި ފެންނަ މަދު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމަޑި، މާހުޅުނބުލަނޑާ، ވެލާކަހަނބު ފަދަ މުހިންމު ދިރުންތައް ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

 


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ބަފަރ ޒޯން އަދި ކޯ އޭރިއަގައި ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން.
 2. މޫދަށްއެރި އުޅުން، މޫދުގައި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނުން.
 3. ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުތަންތަން ބެލުން.
 4. ހިކިފަން ހޮވުން
 5. ކާށި ހޮވުން

ބަފަރ ޒޯންގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. މަސްވެރިކަން - ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދު އެޅުން.
 2. ދިވެހިން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި ގޮތަށް އެންވެރިކަން ކުރުން.
 3. ނަގިލި ލުން. (އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި)
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ފަތުރުވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރުން -ފަތުރުވެރިން ކަނޑުގެ މަތީ ފަށަލައިގަ ވަދުއެޅުން.
 2. ނަނު ފައްތައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 3. ދާޖަހައިގެން މަސްހިފުން.
 4. މަސްވިހާ އާލާވާ ތަންތަނުން މަސްވެރިކަން ކުރުން.
 5. މަސްހިފުމަށް ދަގަނޑު ޖެހުމާއި މަސްހިފުމަށް ބަޑި ބޭނުންކުރުން.
 6. ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ މަސްވެރިކަން. (ކްލޮރިން، ޑައިނަމައިޓް، އަދި ސައިނައިޑް ފަދަ ތަކެތި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުން)
 7. ބޮލިހިފުން / ބޮލިނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 8. ހުއިފިލަނޑާ ނެގުން.
 9. މިޔަރުގެ މަސްވެރިކަން.
 10. ދިރޭ ކުދިމަސް ހިފުން.
 11. އެކުއޭރިއަމް ޓްރޭޑް.
 12. އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް އިހި ނެގުން.
 13. ވެލާ ކަހަނބު އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 14. ކަނޑުމަތީ ދޫނި އަދި އެތަކެތީގެ ބިސް ނެގުން.
 15. ވެލި ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 16. ގައު ނެގުން. (ވިޔަފާރި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް)
 17. މުދަށާއި އަތިރިމައްޗަށް ކުނި އެޅުން.