ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ކަނޑިހެރަ މާކަނޑު ކަނޑުއޮޅި

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 724.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: އައްޑޫ ސިޓީ ފަތިކެޑެހެރަގަނޑު
އައްޑޫ ސިޓީ ކަނޑިހެރަގަނޑު
އައްޑޫ ސިޓީ ކޮޑަދިހެރަގަނޑު