ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

އީދިގަލި ކިޅި ކޯއްޓޭ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 771.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 7 ޑިސެންބަރު 2004
ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: އައްޑޫ ސިޓީ ބެދޭއައުރަށް
އައްޑޫ ސިޓީ ދީރޮނޑި
އައްޑޫ ސިޓީ ކުޑަމާހެރަ
އައްޑޫ ސިޓީ ބޮޑުމާހެރަ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައޮހެރަ
އައްޑޫ ސިޓީ ކައްބޯހެރަ