ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ށ.ނާލާހުރާ ފިނޮޅާއި، ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 159.00
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 17 ޖޫން 2019
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2019/150

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ށ. ނާލާހުރާ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ނާލާހުރާއަކީ، ށ. ހުރަސްފަރުހުރާގެ ދެކުނަށް އޮންނަ، 2 ހެކްޓަރުގެ ކުޑަ ދޮންވެލި ފިނޮޅެކެވެ. މިފިނޮޅަކީ ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ، ދެމޫސުމުގައި ވެލިގަނޑު އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދައުރުވާ ފިނޮޅެކެވެ. މިފިނޮޅަކީ ހުރިހާ މޫސުމެއްގައިވެސް އައިންމަތީ ދޫނިތައް ގިނައިން ޖައްސާ އަދި ނިދަން އަރާ ފިނޮޅެކެވެ. މިގޮތުން ގިނަ އަދެދެއްގެ ކުރަނގި ބައިގަނޑުތައް ދުވާލުގެ ހުރިހާ ގަޑިއެއްގައި ވެސް މިފިނޮޅުގައި ތިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ބައެއް ކުރަނގި ނިދަންވެސް މިފިނޮޅަށް އަރައެވެ. މި ފިނޮޅަކީ ވައްލަ ބިސްއަޅާ ވިހާ އާލާވާ ފިނޮޅެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްސަ ހުއްދައަކާއިއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ރަށާއި ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި، ފަރަށް އާއްމުން / ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން ޕިކްނިކް ދިއުން އަދި އެއްގަމުން ތަންތަން ބެލުން
 3. ދިރާސާ ކުރުން
 4. ޓޫރިޒަމް އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުން، މޫދަށް އެރި އުޅުން
 5. މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. އެމަޖެންސީ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނަގިލިލުން
 2. ދޫނިސޫފާ ސޫފިހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 3. ވެލި ،މުރަކަ، އަކިރި، ނެގުން
 4. ކުނި އެޅުން
 5. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 6. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 7. ރަށުން ބޭރުން ގެނެސްގެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް/އޮށެއް އިންދުން
 8. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 9. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކު ރުން
 10. އަލިފާން ރޯކުރުމާއި އެންދު