ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

އދ.ހުރަސްދޫއާއި އެރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަޅާއި ފަރު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 21.70
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 14 ޖޫން 2006
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: 174-AB1/2006/13

ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: އދ. ހުރަސްދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

އދ.ހުރަސްދޫ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މިރަށަކީ ރަށްއުފެދުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފް ގޮތްތަކެއް ހުރި ރަށަކަށްވެފައި މިރަށަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮތް ރަށެއްކަމުގައިވުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށަކީ އާދަޔާ ޚިލާފް ޖިއޮމޮފޮލޮޖިކަލް ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.

 


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
  1. މިސަރަހައްދުގައިވާ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ވިޔަސް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުން.
  2. އެންވެރިކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުން.
  3. ގަލާއި ވެއްޔާއި އަކިރި ނެގުން.
  4. މިސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަނޑާއި ފަރާއި، އެއްގަމުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން ނުވަތަ ހިފުން.
  5. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އުކާލުން.
  6. ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއިމ މެރުން.
  7. މިހާކު ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް ގެއްލުން ލިބުންފަދަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ މިރަށްރަށުގެ ފަރުގައި ނަގިލި ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރާ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އެޅުން.