ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ ފެތިފައިވާ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 4.75
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 13 ފެބުރުވަރީ 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/24

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި، 13 ފެބުރުއަރީ 1981 ވަނަ ދުވަހު މާލެއަތޮޅު ހުޅުލޭ ފަރުގައި ޖެހުމަށްފަހު، އެފަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ވިކްޓަރީ' އޭ ކިޔާ އާގުބޯޓަކީ ދިގުމިނުގައި 83 މީޓަރު ހުރި، ކާރގޯ އުފުލާ ބޯޓެކެވެ. މިބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔަ ޙަދިސާއަށް މިއަދު 40 އަހަރު ފުރޭއިރު، މި އުޅަނދު މިހާރުވެފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް' ފަރަކަށެވެ. މިގޮތަށް ފެތިފައިވާ ބޮޑެތި ސްޓްރަކްޗަރ ތަކުގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މުރަކަ އަށަގަނެ، އާލާވެއެވެ. އަދި މަސްމަހާމެހި އެތަނެއްގައި ވަޒަންވެރިވެއެވެ. 37 މީޓަރުގެ ފުންމިނުގައިވާ މި 'ރެކް' އަކީ، ގިނަ ޑައިވަރުން ދެކޭގޮތުގައި، މިފަދަ އެހެން ރެކް ތަކަށްވުރެ ގިނައިން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ފެންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. މިއީ، ކަނޑުއޮޅިއެއް ކައިރީއަށް ފެތިފައިވާ ރެކް' އެއްކަމުން ނިއުޓްރިއެންޓްސް ނުވަތަ ކާނާ، މިތަނުގެ ދިރުންތަކަށް އަބަދުވެސް ލިބެމުންދެއެވެ. މިގޮތުން މި 'ރެކް' ތެރެއިން އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުރަކައާއި، ބަތްޕޮޅިމަހާއި، ދޮންނޫމަހާއި، ފާނައިގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ނަސްލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާ ކަހަނބުވެސް ފެންނަކަމުގައި ރިކޯޑު ކުރެވިފައިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ކުރި ސާރވޭ އެއްގައި، 'ވިކްޓަރީ ރެކް' އިން ވަނީ 18 ޖަނަސްއެއްގެ މުރަކައާއި، 46 ސްޕީޝީޒްގެ މަސް ފެނި އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މިހާރު މިސަރަހައްދަކީ ޑައިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް 'ޝިޕްރެކް ޑައިވް'، މަންޒިލެވެ. މިއީ، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި މާހައުލަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން، މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ދިވެހި ތާރީޚީ ތަރިކައެކެވެ. މިފަދަ ތަންތަން ގިނަ ދުވަހަށް ދެމެހެއްޓޭނެ ފަދައިން ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ދިވެހި ތާރީޚާއި ތިމާވެށި، އަދި އިޤްތިޞާދަށް ގިނަގުނަ މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް:

 1. ފެތުމާއި، މޫދަށް އެރިއުޅުމާއި، ޑައިވްކުރުމާއި، ސްނޯކްކުރުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހާއްސަ ހުއްދައަކާއެކު މެނުވީ ނުކުރެވޭ ކަންކަން

 1. ދިރާސާ ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 2. ކުނި އެޅުން
 3. ބިންހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 4. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 5. އެކުއާ ކަލްޗަރ / މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 6. ނަގިލި ލުން
 7. މަސްމަހާ މެއްސާއި، ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 8. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިންކަން ކުރުން
 9. ފެތިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ވިކްޓްރީ' ޝިޕްރެކް އިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުން، ނުވަތަ އޭގެތެރެއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އެޅުން ނުވަތަ އެއަށް ގެއްލުންލިބޭ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.