ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ކ.ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 42.74
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 13 ފެބުރުވަރީ 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/24

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ކ. ކާށިދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ކ. ކާށިދޫ ޗަސްބިން ސަރަހައްދަކީ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، ކަންޒުކަހަނބު ( Black Turtle / Melanochelys trijuga thermalis) ރާއްޖެއިން ފެންނަ ތިން ރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަންޒުކަހަބު އުޅޭކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެވެ. މިތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ކަންޒުކަހަނބު ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/93 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، 22 މެއި 2003 ގައި، ޙިމާޔަތްކޮށްފައެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި މާހައުލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ސަރަހައްދު މައިގަނޑު 3 ބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އެއީ، ކަނޑޫ ފާ، ކުއްޅަވައް ފާ، ކަށިކެޔޮ އަދި ރުއް ހިމެނޭ ވައު ސަރަހައްދެވެ. މި ސަރަހައްދުގައި ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑޫ، ބޮނޑަވަކި، އަދި ކުއްޅަވައް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންޒުކަހަނބުގެ ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ވެއްޓިފައި ހުންނަ ކުއްޅަވައް ނުވަތަ ކަށިކޭލެވެ. އެހެންކަމުން، މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ކަށިކެޔޮ ވަލާއި، ކުއްޅަވައް ފަލަކީ ކަންޒުކަހަބު ދިރިހުރުމަށް އެތަކެތީގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ މާހައުލެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 2. ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން އެއްޗެހި ބޭނުން، ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. ދިރާސާ ކުރުން
 2. ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 3. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4. އިކޯ ޓޫއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. ދޫނިސޫފާސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން އަދި މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ ބިސް ނެގުމާއި ހާއްޔަށް ގެއްލުން ދިނުން
 2. ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 3. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އޮށެއް އިންދުން؛ (މީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގައި އިންދާ ގަސްގަހާގެއްސާއި، އޮށް އިންދުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.)
 4. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 5. ކުޅި ފާޗަސްބިމުގެ ވެށި އިއާދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، ނުވަތަ އެހެން ބޭނުމުގައި ނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި ކުޅި ހިއްކުމާއި ފުންކުރުން
 6. ކުނި އެޅުން
 7. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 8. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން.