ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ލ.މާބައިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 174.46
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 23 ޑިސެންބަރު 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/371

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ލ. މާބައިދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ލ. މާބައިދޫގެ އުތުރުކޮޅުގައި އޮންނަ މާބައިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދަކީ މޫދާއި ގުޅިފައިވާ ލޮނުފެނުގެ ކުޅިއެކެވެ. މިއީ މޫދާއި ގުޅިފައިވާ ކުޅިއެއްކަމުން ފަރުގެ ދިރުންތައް ވިހާ އާލާވާ ނާސަރީއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރެއެވެ. ކުޅިފާ ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން ރަނޑޫ (Red Mangrove/Rhirophora mucronata)، އަދި ކަރަމަނަ (Yellow Mangrove/Ceriops tagal) މި ސަރަހައްދުގައި ހުރިކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޒޯންގައި ހިމެނޭ މޫދުވިނަ އަކީވެސް ވެލާ ކަހަނބުގެ ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ، އެތަކެތީގެ ދިރިހުރުމަށް މުހިއްމު ސަރަހައްދެކެވެ. މި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ފަރާއި މޫދުވިނައިގެ ސަރަހައްދުން 6 ބާވަތެއްގެ މޫދު ވިނައާއި، 86 ބާވަތެއްގެ ފަރުމަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުޅިފާ ޗަސްބިން ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތާޒާކޮށްދޭ، ރަށްގިރުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ އަދި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ރައްކާތެރިކޮށް ހިފަހައްޓާ "ކާބަން" ސިންކް ތަކެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް އާއްމުންނާއި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 3. ދިރާސާ ކުރުން
 4. ރެސްޓޮރޭޝަން ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން

މޫދު ސަރަހައްދުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޑައިވްކުރުމާއި ސްނޯކްލްކުރުން
 2. ރާޅާ އެޅުމާއި، މޫދުކުޅިވަރު
 3. މަސްވެރިކަން ކުރުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 2. ކުޅި، ފާ ޗަސްބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 3. ކުޅި، ފާ ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން މޭވާ ފަދަ އެއްޗެތި ބޭނުން، ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
 4. ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 6. ކަކުނި ނެގުން ހިފުން
 7. ބޮނބި ފާކުރުން
 8. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން
 2. އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިރުމެއް ނެގުން، މެރުން، ގޯނާކުރުން، ނުވަތަ ހިފުން
 3. އެއްވެސް ދިރުމެއްގެ ބިސް ނެގުން ނުވަތަ/އަދި ހާއްޔަކަށް ގެއްލުން ދިނުން
 4. ކުނި އެޅުން
 5. އަލިވާގޮތަށް ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދު ދިއްލުން
 6. މިތަނުގައިވާ ދިރުންތަކުގެ އާދަކާދައަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އަޑުގަދަ ކުރުން
 7. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 8. މަސްމަހާމެއްސާއި، ދޫނިސޫފާސޫފި ހިމެނޭގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން

މޫދު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ތެޔޮ، ގޭސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުދަނެއް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، މައިން ކުރުން
 2. ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތައް ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން ތިލަކުރުން
 3. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުން
 4. ނަގިލިލުން
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 6. އެކުއާކަލްޗަރ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރ ގެ މަސައްކަތްކުރުން
 7. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 8. އެއްވެސް" ޕޮލިސްޓެންޓެއް "ދޫކުރުން ނުވަތަ އަދި ބޭރުވާ ގޮތަށް އައުޓްފޯލް ބެހެއްޓުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 2. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 3. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އޮށެއް އިންދުން
 4. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން