ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ލ.ގާދޫ ވެލާ އަރާ ސަރަހައްދާއި، ޗަސްބިމާއި، ވަށައިގެންވާ ފަރާއި ފަޅު އަދި މޫދުވިނަ ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 614.88
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 23 ޑިސެންބަރު 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/371

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ލ. ގާދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ލ.ގާދޫ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ، އޭގެ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށެކެވެ.

 1. ދެކުނު ފަރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށް: މި ސަރަހައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެލާ ބިސްއަޅާ، ވިހާ އާލާވާކަމަށް ޒަމާނުންސުރެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަރަހައްދެކެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ގިނައިން ބިސް އަޅާކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ ކަހަނބު (Hawksbill turtles/Eretmochelys imbricate)އާއި ވެލާ (Green turtles/Chelonia mydas) މި ދެ ބާވަތުގެ ވެލާ ކަހަނބަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ، އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ނެތި ދިޔުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދެ ބާވަތެވެ.
 2. މި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މޫދު ވިނައާއި ފަރުގެ ސަރަހައްދު: މިއީ ވެލާ ކަހަނބުގެ ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭ، އެތަކެތީގެ ދިރިހުރުމަށް މުހިއްމު ސަރަހައްދެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މޫދު ވިނައަކީ ފަރުމަހުގެ ދިރުންތައް އާލާވުމަށް ބޭނުންކުރާ މާހައުލެކެވެ. އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކާބަން ރައްކާކުރާ "ކާބަން ސިންކް" އެކެވެ. މި ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ މޫދުވަނަ ސަރަހައްދުން 6 ބާވަތެއްގެ މޫދު ވިނައާއި، 91 ބާވަތެއްގެ ފަރުމަސް ފެނިފައިވާކަމަށް ރެކޯޑް ކޮށްފައިވެއެވެ.
 3. ކުޅިފާ ޗަސްބިން: މި ކުޅިއަކީ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައިވާ މީރު ފެން ކުޅިއެކެވެ. މި ފަދަ މާހައުލުތަކަކީ ރަށުގެ ފެން ފަށަލަ ތާޒާކޮށްދޭ އަދި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. މިސަރަހައްދުން ފެންނަ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅި ފާތަކުގައި ހެދޭ ގަހުގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ބުރެވި ގިނަ އަދަދަކަށް ހެދިފައިވެއެވެ. އަދި މި މާހައުލަކީ، މި ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މޫސުމީ ދޫންޏާއި، ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދޫނީގެ މާހައުލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުހިއްމު މާހައުލެކެވެ.

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް އާއްމުންނާއި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. ދިރާސާ ކުރުން
 3. ރެސްޓޮރޭޝަން ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން

މޫދު ސަރަހައްދުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޑައިވްކުރުމާއި ސްނޯކުލްކުރުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 2. ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 3. ކުޅި، ފާ ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން މޭވާ ފަދަ އެއްޗެތި ބޭނުން، ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން
 2. އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިރުމެއް ނެގުން، މެރުން، ގޯނާކުރުން، ނުވަތަ ހިފުން
 3. އެއްވެސް ދިރުމެއްގެ ބިސް ނެގުން ނުވަތަ!އަދި ހާއްޔަކަށް ގެއްލުން ދިނުން
 4. ކުނި އެޅުން
 5. އަލިވާގޮތަށް ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދު ދިއްލުން
 6. މިތަނުގައިވާ ދިރުންތަކުގެ އާދަކާދައަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އަޑުގަދަ ކުރުން
 7. ޓުއަރިޒަމްގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ހިންގުން
 8. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 9. މަސްމަހާމެއްސާއި، ދޫނިސޫފާސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 10. ވެލާ ބިސްއަޅާ، ވިހާ އާލާވުމަށް ދަތިވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.

މޫދު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ތެޔޮ، ގޭސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުދަނެއް ހޯދުމަށް ދިރާސާ ކުރުމާއި، މައިން ކުރުން
 2. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުން ކުރުން
 3. ނަގިލި ލުން
 4. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 5. އެކުއާކަލްޗަރ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރުން
 6. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް ކުރުން
 7. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 8. އެއްވެސް "ޕޮލިއުޓެންޓެއް" ދޫކުރުން ނުވަތަ ބޭރުވާ ގޮތަށް އައުޓްފޯލް ބެހެއްޓުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން، އުފުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 2. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 3. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އޮށެއް އިންދުން
 4. އަލިފާން ރޯކުރުން
 5. ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 6. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން