ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ލ.ގާދޫ - ހިތަދޫ ކަނޑު ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 777.04
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 23 ޑިސެންބަރު 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/371

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ހައްދުންމަތީގެ ދެކުނު ބިތުގައި، ގާދޫ އަދި ހިތަދޫގެ މެދަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ގާދޫ-ހިތަދޫ ކަނޑަކީ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކުން މުއްސަނދި ސަރަހައްދެކެވެ. މި ގޮތުން މި ސަރަހައްދަކީ ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބިސް ދޫކޮށް ވިހާ އާލާވާކަމަށް ރިކޯޑް ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. މި ސަރަހައްދުން ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވެލާ ކަހަނބުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެލާ (Green turtles/Cheloniamydas) އާއި ކަހަނބު (Hawksbill turtles/Eretmochelys imbricate) ގެ އިތުރުން، އެންމަޑި (Reef Manta Rays/Mobula Alfredi)، މާހުޅުނބު ލަނޑާ (Napolean Wrasse/Cheilinus undulates) ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މިޔަރާއި، ފެހުރިހި، އަދި މަޑި މި ސަރަހައްދުން ފެންނަކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދިރުންތަކަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ނެތިދިޔުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތަކެއް ކަމުން، މިފަދަ ދިރުންތަކުގެ އާބާދީ ދެމެހެއްޓުމަށް މި ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވ


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު ކުރުން ހުއްދަ ކަންކަން:

 1. މަސްވެރިކަން ކުރުން
 2. ދިރާސާ ކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން
 2. ކުނި އެޅުން
 3. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތައް ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން ތިލަކުރުން
 4. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފު ކުރުން
 5. މަސްމަހާއި މެއްސާއި، ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން
 6. ތެޔޮ، ގޭސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުދަނެއް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، މައިން ކުރުން
 7. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުން ކުރުން
 8. ނަގިލިލުން
 9. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 10. އެކުއާކަލްޗަރ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރުން
 11. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 12. އެއްވެސް "ޕޮލިއުޓެންޓެއް" ދޫކުރުން ނުވަތަ އަދި ބޭރުވާ ގޮތަށް އައުޓްފޯލް ބެހެއްޓުން