ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ލ.ހިތަދޫ ކުޅިއާއި ވަށައިގެންވާ މޫދު ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 43.30
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 23 ޑިސެންބަރު 2021
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2021/371

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:ބައުންޑްރީގައި ހިމެނޭ ރަށްތައް: ލ. ހިތަދޫ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

ލ.ހިތަދޫ ކުޅި ސަރަހައްދަކީ ހިތަދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި އޮންނަ މޫދާއި ގުޅިފައިވާ ލޮނުފެނުގެ ކުޅިއެކެވެ. މިއީ މޫދާއި ގުޅިފައިވާ ކުޅިއެއްކަމުން، ފަރުގެ ދިރުންތައް ވިހާ އާލާވާ ނާސަރީއެއްގެ ދައުރުއަދާކުރެއެވެ. ކުޅިފާ ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހީގެ ތެރެއިން ރަނޑޫ (Red Mangrove /Rhizophora mucronata) ، ކަރަމަނަ (Yellow Mangrove/ Ceriops tagal) ، އަދި ބުރެވި (Black Mangrove/Lumnitzera racemose) ހުރިކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުޅި ފާޗަސްބިން ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ތާޒާކޮށްދޭ، ރަށްގިރުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ އަދި ރަށުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށް ދިނުމަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ރައްކާތެރިކޮށް ހިފަހައްޓާ "ކާބަން ސިންކް" ތަކެކެވެ.


ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް އާއްމުންނާއި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން
 2. އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުން
 3. ދިރާސާ ކުރުރުން
 4. ރެސްޓޮރޭޝަން ނުވަތަ ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން
 5. އަލިވާގޮތަށް ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދު ދިއްލުން

މޫދު ސަރަހައްދުގާއި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ޑައިވްކުރުމާއި ސްނޯކުލްކުރުން
 2. ރާޅާ އެޅުމާއި، މޫދުކުޅިވަރުތައް
 3. މަސްވެރިކަން ކުރުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގާއި ހާއްސަ ހުއްދައާއެކު ކުރެވޭނެ ކަންކަން:

 1. ހިކިފަން، ކާށި، ދަރު، މަދު ހޮވުން
 2. ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި، ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 3. ކުޅި، ފާ، ޗަސްބިމުގައި ހެދޭ ގަސްގަހާގެހިން މޭވާ ފަދަ އެއްޗެތި ބޭނުން، ކެނޑުން ނުވަތަ އުފުރުން
 4. ކަކުނި ނެގުން / ހިފުން
 5. ލަކުޑިއާއި ދަނޑި ކެނޑުން
 6. ބޮނބި ފާކުރުން
ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން
 2. އެއްވެސް އެއްޗެއް/ދިރުމެއް ނެގުން، މެރުން، ގޯނާކުރުން، ނުވަތަ ހިފުން
 3. އެއްވެސް ދިރުމެއްގެ ބިސް ނެގުން ނުވަތަ ހާއްޔަކަށް ގެއްލުން ދިނުން
 4. ކުނި އެޅުން
 5. މިތަނުގައިވާ ދިރުންތަކުގެ އާދަކާދައަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް އަޑުގަދަ ކުރުން
 6. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް ތަޢާރަފުކުރުން
 7. މަސްމަހާމެއްސާއި، ދޫނިސޫފާސޫފި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެއްވެސް ދިރޭ އެއްޗަކަށް ކާންދިނުން ނުވަތަ ކާންއެޅުން

މޫދު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ތެޔޮ، ގޭސް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުދަނެއް ހޯދުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި، މައިން ކުރުން
 2. ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުން ކުރުން
 3. ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތައް ރޭގަނޑު ދިއްލައިގެން ތިލަކުރުން
 4. ނަގިލިލުން
 5. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
 6. އެކުއާކަލްޗަރ އަދި މެރިކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްކުރުން
 7. ގައު، ވެލި، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން
 8. އެއްވެސް "ޕޮލިއުޓެންޓެއް" ދޫކުރުން ނުވަތަ/އަދި ބޭރުވާ ގޮތަށް އައުޓްފޯލް ބެހެއްޓުން

އެއްގަމު ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން:

 1. ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުން، އުތުރުން، ގެއްލުންދިނުން
 2. ކަޅުފަސް ނުވަތަ ދޮންފަސް ނެގުން
 3. މި ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަހެއް އޮށެއް އިންދުން
 4. ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯކުރުން
 5. ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން