ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް >

ސައުތުއަރި މެރިންޕާކް ސަރަހައްދު

ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން): 5140.27
ހިމާޔަތްކުރި ތާރީޙް: 5 ޖޫން 2009
އިއުލާން/ގަވާއިދު ނަންބަރު: (IUL)438-ENV/438/2019/175 (Initial: 138-EE/2009/19)

ޤުދުރަތީ އަދި ޠަބީޢީގޮތުގައި ރައްކައުތެރިކޮށް ދަމަހައްޓާ ގިންތި:
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަން ކަނޑައެޅުނު ސަބަބުތަކާއި މިތަނުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް:

މިސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަހައްދެކެވެ. މިސަރަހައްދުގެ އެންމެ ޙާއްޞަ ސިފައަކީ މުޅި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިސަރަހައްދުން ފެހުރިހި ފެންނަކަމެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުގެ ފަރުގެ މުއްސަނދިކަމާއި، ފަރުގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ދިރުންތަކުގެ ސަބަބުން، މި ސަރަހައްދަކީ މާހައުލީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެކެވެ. މިސަރަހައްދުން ފެންނަ މުހިއްމު ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ވެލާ ކަހަނބު، މަޑި އަދި މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

 

 

ސައުތުއަރި މެރިންޕާކް ސަރަހައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން:
 1. ފެހުރިހި ބެލުމަށް މިސަރަހައްދު ބޭނުންކުރެވޭނީ ހެނދުނު 6 އިން އިރު އޮއްސި 6 އަށެވެ.
 2. މިސަރަހައްދުގައި އުޅަނދު ދުއްވަންވާނީ 10 ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެ މަޑުންނެވެ. ނަމަވެސް، ފެހުރިހި ފަދަ ދިރުންތަކުގެ ކޮންޓެކްޓް ޒޯންގައި (250 މީޓަރ ކައިރިވުމުން) އުޅަނދުގެ ދުވެލި 5 ނޯޓިކަލް މޭލަށް ވުރެ މަޑުކުރަންވާނެއެވެ. މިސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ފެހުރިހި ފަދަ ދިރުންތަކާއި 50 މީޓަރު ކައިރީގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވަންވާނީ 2 ނޯޓިކަލް މޭލަށްވުރެމަޑުންނެވެ. މިއަށްވުރެ ކައިރި ވާކަމުގައި ވާނަމަ އުޅަނދުގެ ގިޔަރު ކަނޑާލަން ޖެހޭނެއެވެ.
 3. ކޮންޓެކްޓް ޒޯނުގައި އޮތް އުޅަނދަށް ފެހުރިއްސާ އެންމެ ކައިރިވެވޭނީ 10 މީޓަރަށެވެ.
 4. މިސަރަހައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއް އުޅަނދު އަނެއް އުޅަނދާއި ދެމެދު މަދުވެގެން 250 މީޓަރުގެ ދުރުމިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 5. ފެހުރިހި ބެލުމަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވިގޮތަށެވެ. ހ. ފެހުރިހީގެ ކުރިމައްޗަށް އެރުމާއި އޭގައި އަތްލުމަކީ މަނާކަމަކެވެ. ށ. ފެހުރިހި ބެލުމށް އޭގެ ފަހަތުން ގޮސް އޭގެ ކަރުތާފަތަށް ވުރެ ކުރިއަށް އަރައިގެން ނުވާނެއެވެ. ނ. މިސަރަހައްދަށް ފެހުރިހި ބަލަން އެރޭ މީހުންނާއި ފެހުރިއްސާއި ދެމެދު މަދުވެގެން 4 މީޓަރުގެ ދުރުމިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 6. މިސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ދިރާސާއެއް ކުރުމާއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ ކުރެވޭނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޙައްސަ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން ހުއްދަ ކަންތައްތައް

ދފސފދސ

ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް
 1. މިސަރަހައްދާއި މިސަރަހައްދުގެ މާޙައުލަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކުރުން.
 2. ވެލި، ގައު، މުރަކަ، އަކިރި ނެގުން.
 3. ކުނި ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް މި ސަރަހައްދަށް އެޅުން.
 4. މި ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުންތަކުގައި އަތްލާ، ގޯނާކޮށް ހެދުން.
 5. ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ހިފުމާއި ނެގުމާއި މެރުން.
 6. މި ސަރަހައްދުަގައި 10 ފޫޓަށްވުރެ ކުދި އިންޖީނުއެޅި އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރުން.
 7. މޫދުއަޑީގައި ފްލޭޝްލައިޓް ބޭނުންކޮށްގެ ފޮޓޯ ނެގުން.
 8. ދިއްލައިގެން އެންވެރިކަން ކުރުމާއި މަސްވެރިކަންކުރުން.
 9. ދިައލައިގެނ ފެހުރިހި ފަދަ ދިރުންތައް ތިލަކުރުން.
 10. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ދިރުމެއް މި ސަރަހައްދަށް ތަޢާރަފު ކުރުން.